Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Łacina

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-BA1LJL Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Łacina
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy: Filologia bałtycka - minimum programowe (3020...)
Przedmioty obowiązkowe dla I roku filologii bałtyckiej - studia 1-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Nauka łaciny od podstaw (gramatyka, składnia, słownictwo) z naciskiem na słowotwórstwo, szczególnie pod kątem obecności łaciny we współczesnych językach. Przez wieki w krajach cywilizacji zachodu znajomością łaciny mierzono poziom wykształcenia; dzisiaj, choć łacina wypadła z powszechnego użytku, bez choćby elementarnej znajomości tego, czym była i w jaki sposób funkcjonuje dziś w językach europejskich, trudno mówić o humanistycznym wykształceniu.

Pełny opis:

Nauka łaciny wpisuje się w tematykę studiów humanistycznych. Poprzez zapoznanie z fleksją i składnią języka łacińskiego oraz słownictwem – przygotowuje się uczestników zajęć do rozumienia niezbyt trudnych tekstów łacińskich, a także wskazywanie na rolę i funkcję łaciny oraz na ciągle żywą tradycję kultury antycznej we wszystkich językach i literaturze europejskiej, a także do dalszych studiów lingwistycznych, oraz poszerza swoją wiedzę o historii i kulturze starożytnej Grecji i Rzymu i jej wpływ na język i kulturę Europy

Forma zajęć to wykład połączony z ćwiczeniami; na każde zajęcia studenci muszą przygotować pracę domową

Zadaniem zajęć jest:

- wprowadzenie do języka łacińskiego;

- przedstawienie podstaw fleksji i składni;

- umożliwienie podstawowej lektury krótkich tekstów ciągłych.

Literatura:

- materiały przygotowane przez prowadzącego zajęcia

- Słownik łacińsko-polski, pod red. J. Mańkowskiego

lub

- Słownik łacińsko-polski, pod red. K. Kumanieckiego

lub

- Słownik łacińsko-polski pod red. J. Korpantego, PWN

- M. Wielewski: Krótka gramatyka języka łacińskiego, WSiP, Warszawa 1989

- J. Parandowski: Mitologia, wyd. PULS

- Z. Kubiak Literatura greków i Rzymian, Znak 2013

- L. Winniczuk Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, PWN 2008

- Mała encyklopedia kultury antycznej, PIW 1983

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student zna najważniejsze zagadnienia dotyczące fleksji i składni języka łacińskiego oraz podstawowe słownictwo potrzebne do dalszych studiów lingwistycznych, a także poszerza swoją wiedzę o historii i kulturze starożytnej Grecji i Rzymu.

Po ukończeniu dwóch semestrów student powinien:

- samodzielnie czytać prosty tekst łaciński przy pomocy słownika;

- posiadać umiejętność określania etymologii wyrazów pochodzenia łacińskiego w językach europejskich;

- rozpoznawać w jakim stopniu łacińskie słownictwo oraz elementy gramatyki i składni są obecne w językach europejskich, wyjaśnia znaczenie i pochodzenie wielu "wyrazów obcych" w języku polskim.

EFEKTY UCZENIA SIĘ:

(WIEDZA)

- zna podstawy morfologii łaciny okresu klasycznego;

– zna podstawy składni łaciny okresu klasycznego;

(UMIEJĘTNOŚCI)

– analizuje prosty tekst łaciński pod kątem elementów składni;

– analizuje prosty tekst łaciński pod kątem elementów morfologii;

(KOMPETENCJE SPOŁECZNE)

– posługuje się znajomością języka w przekładzie prostych tekstów;

– jest gotów do właściwej oceny znaczenia europejskiego dziedzictwa kulturowego dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie się do zajęć i aktywność). Śródsemestralne pisemne testy kontrolne, egzamin pisemny.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Wolno mieć 2 nieobecności w semestrze. W wypadku opuszczenia większej liczby zajęć student musi przygotować (tzn. umieć przetłumaczyć) jeden lub dwa teksty łacińskie i zaliczyć je na dyżurze.

Pisemny egzamin końcowy sprawdzający znajomość podstaw fleksji i składni oraz umiejętność poprawnego przekładu prostego tekstu ciągłego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 26 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Popiołek, Joanna Tabor-Książyk, Marta Wiślicka
Prowadzący grup: Magdalena Popiołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Uwagi:

Zajęcia zdalne będą się odbywać synchronicznie z wykorzystaniem narzędzia Google Meet oraz narzędzi pomocniczych (np. Google Classroom) z pakietu G Suite.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 26 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Mitan-Gawryszewska, Joanna Tabor-Książyk, Marta Wiślicka, Magdalena Zawadzka
Prowadzący grup: Magdalena Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Uwagi:

Zajęcia zdalne będą się odbywać synchronicznie z wykorzystaniem narzędzia Google Meet oraz narzędzi pomocniczych (np. Google Classroom) z pakietu G Suite.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.