Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edycja i krytyka tekstu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-EKT3
Kod Erasmus / ISCED: 09.5 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Edycja i krytyka tekstu
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Tematem zajęć są podstawowe zagadnienia krytyki tekstu i edytorstwa naukowego w zastosowaniu do tekstów starożytnej literatury greckiej i łacińskiej.

Pełny opis:

Zajęcia rozpoczyna omówienie podstaw teoretycznych krytyki tekstu i edytorstwa naukowego. Przedstawione zostają poszczególne etapy przygotowania wydania krytycznego, rozmaite problemy pojawiające się w pracy nad edycją, sposoby zapisu aparatu krytycznego. Obszerną część zajęć stanowią analizy aparatów krytycznych z wybranych edycji autorów starożytnych, połączone z omawianiem emendacji, objaśnianiem niezrozumiałych miejsc i interpretacją danego tekstu. Osobne zajęcia poświęcone są zasadom przygotowywania edycji tekstów postantycznych. Końcowym etapem zajęć są ćwiczenia w kolacjonowaniu rękopisów i konstruowania aparatów krytycznych.

Na osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów uczenia się, biorąc pod uwagę godziny zajęć i przygotowanie do egzaminu, student powinien przeznaczyć 90 godzin.

Literatura:

A. Stussi, Wprowadzenie do edytorstwa i tekstologii, Gdańsk 2012

M.L. West, Textual Criticism and Editorial Technique applicable to Greek and Latin Texts, Stuttgart 1973

Rozdział “Krytyka tekstu” w: L.D. Reynolds, N.G. Wilson, Skrybowie i uczeni, Warszawa 2008, s. 273–313

Rozdział „Krytyka tekstu” w: B. Bravo, Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 2001, s. 512-541

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

w zakresie wiedzy

- zna podstawy krytyki tekstu i edytorstwa naukowego (K_W05/P6S_WG)

- definiuje główne problemy związane z transmisją tekstów literatur klasycznych od starożytności do wynalezienia druku (K_W04/P6S_WG)

- charakteryzuje metody stosowane przy przygotowaniu wydań krytycznych (K_W05/P6S_WG)

- zna terminologię techniczną stosowaną w aparatach krytycznych (K_W05/P6S_WG)

w zakresie umiejętności

- czyta i komentuje aparaty krytyczne w wydaniach tekstów greckich i łacińskich (K_U02, 10/P6S_UW_UU_UK)

w zakresie kompetencji społecznych

- podejmuje i realizuje zadania badawcze pracując w grupie (K_K02/P6S_KK),

- docenia wagę rzetelnego edytorstwa naukowego w pracy badawczej (K_K04/P6S_KO).

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności – dopuszczalne 2 nieobecności w semestrze.

Ocena ciągła – bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność – 65 %

Zaliczenie końcowe pisemne (test) i ustne (rozmowa) – 35%

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Mikuła, Włodzimierz Olszaniec
Prowadzący grup: Włodzimierz Olszaniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot przygotowuje studentów do badań naukowych.

Tematem zajęć są podstawowe zagadnienia krytyki tekstu i edytorstwa naukowego w zastosowaniu do tekstów starożytnej literatury greckiej i łacińskiej.

Pełny opis:

Zajęcia rozpoczyna omówienie podstaw teoretycznych krytyki tekstu i edytorstwa naukowego. Przedstawione zostają poszczególne etapy przygotowania wydania krytycznego, rozmaite problemy pojawiające się w pracy nad edycją, sposoby zapisu aparatu krytycznego. Obszerną część zajęć stanowią analizy aparatów krytycznych z wybranych edycji autorów starożytnych, połączone z omawianiem emendacji, objaśnianiem niezrozumiałych miejsc i interpretacją danego tekstu. Osobne zajęcia poświęcone są zasadom przygotowywania edycji tekstów postantycznych. Końcowym etapem zajęć są ćwiczenia w kolacjonowaniu rękopisów i konstruowania aparatów krytycznych.

Na osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów uczenia się, biorąc pod uwagę godziny zajęć i przygotowanie do egzaminu, student powinien przeznaczyć 90 godzin.

Sposób realizacji przedmiotu: ćwiczenia w sali dydaktycznej lub w formie zdalnej za pośrednictwem Google Meet

Literatura:

A. Stussi, Wprowadzenie do edytorstwa i tekstologii, Gdańsk 2012

M.L. West, Textual Criticism and Editorial Technique applicable to Greek and Latin Texts, Stuttgart 1973

Rozdział “Krytyka tekstu” w: L.D. Reynolds, N.G. Wilson, Skrybowie i uczeni, Warszawa 2008, s. 273–313

Rozdział „Krytyka tekstu” w: B. Bravo, Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 2001, s. 512-541

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)