Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język włoski - poziom podstawowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-JW4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język włoski - poziom podstawowy
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych nauką języka włoskiego na poziomie niezaawansowanym i przewiduje poznanie podstawowych struktur tego języka na poziomie gramatyki, leksyki oraz pragmatyki (A1-A2). Zajęcia mają charakter ćwiczeń, które na celu mają zapoznanie studentów ze słownictwem i zagadnieniami gramatycznymi, przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności słuchania, czytania oraz samodzielnego pisania krótkich tekstów na poziomie podstawowym.

Pełny opis:

Kurs przewiduje realizację następującego materiału gramatycznego:

- Zapoznanie z zasadami pisowni i wymowy w języku włoskim,

- Rodzajnik określony i nieokreślony, tworzenie liczby mnogiej rzeczowników i przymiotników (articolo determinativo e indeterminativo,

- Czas teraźniejszy (Indicativo Presente): odmiana czasowników regularnych i nieregularnych, użycie czasowników modalnych potere, volere, dovere (verbi regolari e irregolari, verbi modali potere, volere, dovere),

- Przyimki ( preposizioni di, da, a, con, per, in, fra/tra, su),

- Zaimki dzierżawcze (mio/a, tuo/a, suo/a),

- Czas przeszły dokonany (Passato Prossimo): użycie, imiesłów czasu przeszłego: czasowniki regularne i nieregularne (uso, participio passato: verbi regolari e irregolari), czasownik posiłkowy essere lub avere (ausiliare essere o avere), czasowniki modalne w czasie przeszłym (verbi modali al passato prossimo),

- Czas przyszły prosty (Futuro Semplice): użycie, odmiana czasowników regularnych i nieregularnych (uso, verbi regolari e irregolari),

- Czas przyszły złożony (Futuro Composto): użycie oraz porównanie z czasem przyszłym prostym,

- Czas przeszły niedokonany (Imperfetto): użycie, czasowniki regularne i nieregularne (uso, verbi regolari e irregolari),

- Porównanie czasów przeszłych (Passato Prossimo o Imperfetto?),

- Czas zaprzeszły (Trapassato Prossimo): użycie, porównanie trzech czasów przeszłych (uso, paragone tra i tre tempi passati),

- Zaimki os. biernika (Pronomi diretti),

- Czasowniki zwrotne (Verbi riflessivi; Verbi riflessivi reciproci; Verbi riflessivi nei tempi composti),

- Zaimki osobowe celownika (Pronomi indiretti),

- Tryb przypuszczający (Modo condizionale) – użycie, czasowiniki regularne i nieregularne (uso, verbi regolari e irregolari),

Materiał gramatyczny realizowany jest w oparciu o:

- słuchanie (prova d'ascolto): materiały dostępne w podręczniku oraz materiały własne prowadzącego,

- prace pisemne studentów (prova scritta),

- ćwiczenia umiejętności czytania tekstów w języku włoskim ze zrozumieniem (prova di lettura),

Kurs przewiduje również realizację następującego programu leksykalnego:

- podstawy słownictwa geograficznego: regiony i miasta (lessico geografico: regioni e città),

- dni tygodnia, miesiące i pory roku (giorni della settimana, mesi e stagioni),

- środki transportu, podróże (mezzi di trasporto, viaggi),

- czas wolny (tempo libero),

- kuchnia włoska (la cucina italiana),

- kino włoskie (il cinema italiano),

- zakupy (la spesa),

- moda włoska (la moda italiana),

- telewizja i prasa we Włoszech (la TV e la stampa in Italia),

- muzyka włoska (la musica italiana).

Literatura:

1. Podręcznik wiodący:

Marin T., Magnelli S., Nuovo progetto italiano 1, Corso multimediale di lingua e civiltà italiana; Libro dello studente + Quaderno degli esercizi, Roma 2008.

2. Podręczniki wspomagające:

Jafrancesco E., Parla e scrivi: la lingua italiana come L2 a livello elementare e avanzato, Firenze 2004,

Bertoni S., Nocchi S., Le parole italiane. Esercizi e giochi per imparare il lessico, Firenze 2004,

Jenerowicz A., Giorgi C., Italiano. Repetytorium tematyczno-leksykalne, Poznań 2000.

3. Materiały własne prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Student realizuje zakładane kierunkowe efekty kształcenia: w zakresie wiedzy na poziomie A1 (K_W03), w zakresie umiejętności (K_U01), w zakresie kompetencji społecznych (K_K01).

Po ukończeniu przedmiotu student:

- zna i rozpoznaje podstawowe struktury gramatyczne języka włoskiego,

- posiada umiejętność analizy gramatycznej zdań prostych,

- potrafi samodzielnie skonstruować krótki tekst (list, e-mail, notatka) w języku włoskim,

- potrafi posługiwać się językiem włoskim w mowie na poziomie A2,

- rozumie tekst pisany na poziomie A1-A2 oraz potrafi właściwie go zinterpretować,

- posiada umiejętność rozumienia prostego tekstu słuchanego. -zna poziom swojej znajomości języka i umiejętności porozumiewania się w nim.

Metody i kryteria oceniania:

W ocenie końcowej pod uwagę brane są następujące elementy:

- oceny z kartkówek i kolokwiów (cotygodniowe kartkówki sprawdzające znajomość słówek; kolokwia podsumowujące materiał gramatyczny każdego rozdziału podręcznika). Minimum konieczne do otrzymania oceny pozytywnej to 60%),

- prace domowe,

- obecność i aktywność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Mikuła, Aneta Woszczyk
Prowadzący grup: Aneta Woszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)