Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura chrześcijańska grecka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-LCG-OG
Kod Erasmus / ISCED: 09.5 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Literatura chrześcijańska grecka
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Filologii Klasycznej
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi dziełami i zjawiskami literackimi w chrześcijańskiej literaturze greckiej.

Pełny opis:

W czasie wykładów z chrześijańskiej literatury greckiej przedstawiony zostanie rozwój gatunków lietrackich, poezji, wymowy i egzegezy ze wskazaniem odpowiedniej literatury i zapoznaniem studentów z warsztatem badacza literatury późnoantycznej poprzez wizytę w Bibliotece Patrystycznej.

Literatura:

Podstawowa

A.M.Malingrey, Literatura grecka chrześcijańska

Pełna lista lektur zostanie podana na zajęciach.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu student

w zakresie wiedzy (H1A_W04, H1A_W05, H1A_W10)

- charakteryzuje fundamenty pewnych zjawisk w późniejszej kulturze – powstanie i rozwój hymnu, wymowy, kronik, poezji epickiej, literatury hagiograficznej,

w zakresie umiejętności (H1A_U02, H1A_U04, H1A_U05)

- analizuje i dokonuje egzegezy utworów omawianych w trakcie wykładu

w zakresie kompetencji społecznych

- ma świdomość poziomu swojej wiedzy (H1A_K01)

- docenia wartość kuturową literatury chrześcijańskiej i jej wpływ wartości humanistyczne przyszłych epok (H1A_K05)

- ma świadomość wagi nauki o chrześcijańskiej literaturze greckiej dla utrzymania i rozwoju więzi społecznej w europejskiej kulturze cherześcijańskiej (H1A_06)

Metody i kryteria oceniania:

1. Kontrola obecności.

2. Przeczytanie i zaliczenie obowiązkowej lektury.

3. Przygotowanie krótkiej pracy nawiązującej do tematyki wykładów (analiza jednego z dzieł) lub kolokwium.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)