Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura grecka i łacińska - epika i liryka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-LGIŁ2
Kod Erasmus / ISCED: 09.5 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Literatura grecka i łacińska - epika i liryka
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć z jest pogłębienie znajomości dzieł poetyckich starożytnej Grecji i Rzymu. Zagadnienia omawiane na ćwiczeniach ułożone są zarówno w porządku chronologicznym, jak i genologicznym. W trakcie zajęć studenci zapoznają się i posługują podstawową terminologią literacką z zakresu poetyki i genologii oraz uczą się analizować i interpretować dzieła autorów starożytnych z wykorzystaniem źródeł polskich i obcojęzycznych orz z uwzględnieniem kontekstu historyczno-literackiego i recepcji omawianych utworów. Ta część kursu koncentruje się na poezji Greków i Rzymian – epice oraz liryce. Podczas zajęć omawiane będą wybrane partie utworów starożytnych (w przekładzie, z odniesieniami do oryginałów).

Pełny opis:

Celem zajęć z jest pogłębienie znajomości dzieł poetyckich starożytnej Grecji i Rzymu. Zagadnienia omawiane na ćwiczeniach ułożone są zarówno w porządku chronologicznym, jak i genologicznym. W trakcie zajęć studenci zapoznają się i posługują podstawową terminologią literacką z zakresu poetyki i genologii oraz uczą się analizować i interpretować dzieła autorów starożytnych z wykorzystaniem źródeł polskich i obcojęzycznych orz z uwzględnieniem kontekstu historyczno-literackiego i recepcji omawianych utworów. Ta część kursu koncentruje się na poezji Greków i Rzymian – epice oraz liryce. Podczas zajęć omawiane będą wybrane partie podanych niżej autorów i utworów starożytnych (w przekładzie, z odniesieniami do oryginałów) przy wsparciu podstawowych komentarzy i opracowań. Passusy tekstów będą omawiane z perspektywy podstawowych nurtów interpretacyjnych, tak by uświadomić zasadnicze zagadnienia związane z poszczególnymi autorami. Zostaną przedyskutowane i podane podstawowe fakty, pozwalające kontekstualizować omawiane teksty. Do każdego z poniższych tematów (z wyłączeniem pierwszego) zostanie podanych 5-10 pytań-zagadnień, które utworzą spis pytań egzaminacyjnych (3 do wylosowania podczas egzaminu).

Spis tematów:

1. Wprowadzenie do poezji starożytnej. Jej charakter, chronologia i periodyzacja, oralność a piśmienność, konteksty wykonawcze a rewolucja książkowa, gatunki poezji starożytnej i jej tendencje, dokumenty materialne do poznania poezji greckiej, stan zachowania poezji starożytnej, historia i stan badań nad poezją starożytną.

2. Archaiczna epika grecka: Homer i Hezjod.

3. Fragmenty liryki greckiej. Pindar.

4. Jamb i elegia grecka.

5. Hymn grecki.

6. Kallimach, Apollonios z Rodos i Likofron.

7. Epigram grecki i rzymski.

8. Teokryt i jego naśladowcy.

9. Mniejsi poeci hellenistyczni i Katullus.

10. Lukrecjusz i starożytne poematy dydaktyczne.

11. Eneida Wergiliusza.

12. Owidiusz.

13. Pieśni Horacego.

14. Elegie, eklogi, sylwy i satyry rzymskie.

15. Tradycja epicka w epoce cesarstwa i jej schyłek.

Literatura:

H. Podbielski, Literatura Grecji starożytnej, t. I-II, Lublin 2005.

T. Sinko, Literatura grecka, t. I–III (6 części), Warszawa-Kraków-Wrocław 1931–1954.

M. Cytowska, L. Rychlewska, H. Szelest, Literatura rzymska. Okres archaiczny, Warszawa 1996.

K. Kumaniecki, Literatura rzymska. Okres cyceroński, Warszawa 1977.

M. Cytowska, H. Szelest, Literatura rzymska. Okres augustowski Warszawa 1990.

M. Cytowska, H. Szelest, Literatura rzymska. Okres cesarstwa, Warszawa 1992.

Podstawowe wydania autorów starożytnych i komentarze do nich oraz anglojęzyczne podręczniki, leksykony i publikacje wprowadzające (handbooks, guides, companions etc.) oraz polskie opracowania (zwł. prace J. Danielewicza i tomy serii „Biblioteka Antyczna“) będą prezentowane sukcesywnie w trakcie zajęć.

Efekty uczenia się:

Student

w zakresie wiedzy

- zna dzieje greckiej i rzymskiej twórczości poetyckiej (K_W01/P6S_WG),

- zna twórczość poszczególnych autorów starożytnych (K_W01/P6S_WG),

- zna recepcję omawianych utworów w wybranej literaturze wieków późniejszych (K_W04/P6S_WG)

- zna podstawową terminologię krytycznoliteracką (K_W05/P6S_WG)

w zakresie umiejętności

- samodzielnie zdobywa informacje dotyczące materiału omawianego na zajęciach oraz je analizuje (K_U02/P6S_UW)

- rozpoznaje omawiane rodzaje literackie i gatunkową konwencję poznawanych utworów (K_U09 /P6S_WG),

- rozpoznaje podstawowe miary metryczne analizowanych utworów (K_U07/P6S_UW)

- analizuje poszczególne utwory oraz dokonuje ich interpretacji z użyciem podstawowej terminologii krytycznej (K_U08, K_U09 /P6S_WG),

- rozwija swoje kompetencje literaturoznawcze, współdziałając w grupie (K_K06/P6S_UW_UO_UU)

w zakresie kompetencji społecznych

- określa poziom swojej wiedzy (K_K01/P6S_KK),

- docenia dziedzictwo kulturowe antyku (K_K04/P6S_KO),

- podejmuje publiczną dyskusję (K_K04/P6S_KO).

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) – 20%

- egzamin ustny - 80%

Do każdego z tematów zostanie w toku zajęć podanych 5-10 pytań-zagadnień, które utworzą spis pytań egzaminacyjnych, z których 3 zostaną wylosowane podczas egzaminu.

Dozwolone 2 nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Kwapisz, Monika Mikuła
Prowadzący grup: Jan Kwapisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć z jest pogłębienie znajomości dzieł poetyckich starożytnej Grecji i Rzymu. Zagadnienia omawiane na ćwiczeniach ułożone są zarówno w porządku chronologicznym, jak i genologicznym. W trakcie zajęć studenci zapoznają się i posługują podstawową terminologią literacką z zakresu poetyki i genologii oraz uczą się analizować i interpretować dzieła autorów starożytnych z wykorzystaniem źródeł polskich i obcojęzycznych orz z uwzględnieniem kontekstu historyczno-literackiego i recepcji omawianych utworów. Ta część kursu koncentruje się na poezji Greków i Rzymian – epice oraz liryce. Podczas zajęć omawiane będą wybrane partie utworów starożytnych (w przekładzie, z odniesieniami do oryginałów).

Pełny opis:

Celem zajęć z jest pogłębienie znajomości dzieł poetyckich starożytnej Grecji i Rzymu. Zagadnienia omawiane na ćwiczeniach ułożone są zarówno w porządku chronologicznym, jak i genologicznym. W trakcie zajęć studenci zapoznają się i posługują podstawową terminologią literacką z zakresu poetyki i genologii oraz uczą się analizować i interpretować dzieła autorów starożytnych z wykorzystaniem źródeł polskich i obcojęzycznych orz z uwzględnieniem kontekstu historyczno-literackiego i recepcji omawianych utworów. Ta część kursu koncentruje się na poezji Greków i Rzymian – epice oraz liryce. Podczas zajęć omawiane będą wybrane partie podanych niżej autorów i utworów starożytnych (w przekładzie, z odniesieniami do oryginałów) przy wsparciu podstawowych komentarzy i opracowań. Passusy tekstów będą omawiane z perspektywy podstawowych nurtów interpretacyjnych, tak by uświadomić zasadnicze zagadnienia związane z poszczególnymi autorami. Zostaną przedyskutowane i podane podstawowe fakty, pozwalające kontekstualizować omawiane teksty. Do każdego z poniższych tematów (z wyłączeniem pierwszego) zostanie podanych 5-10 pytań-zagadnień, które utworzą spis pytań egzaminacyjnych (3 do wylosowania podczas egzaminu).

Spis tematów:

1. Wprowadzenie do poezji starożytnej. Jej charakter, chronologia i periodyzacja, oralność a piśmienność, konteksty wykonawcze a rewolucja książkowa, gatunki poezji starożytnej i jej tendencje, dokumenty materialne do poznania poezji greckiej, stan zachowania poezji starożytnej, historia i stan badań nad poezją starożytną.

2. Archaiczna epika grecka: Homer i Hezjod.

3. Fragmenty liryki greckiej. Pindar.

4. Jamb i elegia grecka.

5. Hymn grecki.

6. Kallimach, Apollonios z Rodos i Likofron.

7. Epigram grecki i rzymski.

8. Teokryt i jego naśladowcy.

9. Mniejsi poeci hellenistyczni i Katullus.

10. Lukrecjusz i starożytne poematy dydaktyczne.

11. Eneida Wergiliusza.

12. Owidiusz.

13. Pieśni Horacego.

14. Elegie, eklogi, sylwy i satyry rzymskie.

15. Tradycja epicka w epoce cesarstwa i jej schyłek.

Literatura:

H. Podbielski, Literatura Grecji starożytnej, t. I-II, Lublin 2005.

T. Sinko, Literatura grecka, t. I–III (6 części), Warszawa-Kraków-Wrocław 1931–1954.

M. Cytowska, L. Rychlewska, H. Szelest, Literatura rzymska. Okres archaiczny, Warszawa 1996.

K. Kumaniecki, Literatura rzymska. Okres cyceroński, Warszawa 1977.

M. Cytowska, H. Szelest, Literatura rzymska. Okres augustowski Warszawa 1990.

M. Cytowska, H. Szelest, Literatura rzymska. Okres cesarstwa, Warszawa 1992.

Podstawowe wydania autorów starożytnych i komentarze do nich oraz anglojęzyczne podręczniki, leksykony i publikacje wprowadzające (handbooks, guides, companions etc.) oraz polskie opracowania (zwł. prace J. Danielewicza i tomy serii „Biblioteka Antyczna“) będą prezentowane sukcesywnie w trakcie zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)