Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura nowołacińska okresu baroku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-LNOB-FAK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura nowołacińska okresu baroku
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie wykładu nacisk położony zostanie na syntetyczne omówienie nowołacińskiej literatury XVII i XVIII w. oraz analizę treści i formy wybranych utworów z tego okresu. Podkreślone zostaną związki między dziełami literackimi a przemianami społecznymi, politycznymi i religijnymi w nowożytnej Europie.

Pełny opis:

Omówiona zostanie periodyzacja literatury XVII i XVIII w. oraz twórczość czołowych jej przedstawicieli. Nacisk zostanie położony na literaturę pisaną po łacinie, lecz jako kontekst użyta zostanie także twórczość w językach narodowych. Zwrócona zostanie uwaga zarówno na kontynuację gatunków literackich uprawianych w starożytności (epos, epigramat, elegia), jak i na nowe formy wypowiedzi (nowe gatunki liryczne, esej, emblemat). Ukazany zostanie wpływ ruchów społecznych i religijnych (przede wszystkim reformacji i kontrreformacji). Omówiona zostanie również specyfika literatury tworzonej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Literatura:

Jerzy Axer, "Latinitas" jako składnik polskiej tożsamości kulturowej, w: Tradycje antyczne w kulturze europejskiej - perspektywa polska, Warszawa 1995. "Eseje i studia", t. 1.

Jerzy Axer, "Latinitas" w historii i pamięci historycznej Europy Środkowo-Wschodniej. Paradoksy ciągłości i nieciągłości, w: Symbioza kultur słowiańskich i niesłowiańskich w Europie Środkowej, pod red. M. Bobrownickiej, Kraków 1996.

Jan Budzyński, Horacjanizm w liryce polsko-łacińskiej renesansu i baroku, Wrocław 1985.

Maciej Kazimierz Sarbiewski i jego epoka. Próba syntezy, pod red. J. Z. Lichańskiego, Pułtusk 2006.

Barbara Milewska-Waźbińska, Ars epitaphica. Z problematyki łacińskojęzycznych wierszy nagrobnych, Warszawa 2006.

Magdalena Piskała, Boże miłości i wstydliwe dowcipy. Studia nad epigramatyczną twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i Alberta Inesa, Warszawa 2009.

Studia Neolatina. Rozprawy i szkice dedykowane profesor Marii Cytowskiej, red. Mieczysław Mejor, Barbara Milewska-Waźbińska, Warszawa 2003.

Piotr Wilczek, „Polonice et latine: studia o literaturze staropolskiej", Katowice 2007.

Stefan Zabłocki, „Literatura nowołacińska: Średniowiecze-Renesans-Barok", red. nauk. Piotr Urbański, Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student

w zakresie wiedzy:

– omawia periodyzację, genologię oraz klasyczne kanony twórców literatury XVII-XVIII w. (K_W05);

– omawia najważniejsze aspekty recepcji literatury barokowej na grunt literatury europejskiej (K_W06);

– definiuje główne kierunki rozwoju w obszarze studiów nad barokiem (K_W08);

– zna podstawową terminologię w dyscyplinie specjalizacji (K_W10);

w zakresie umiejętności:

– wyszukuje, analizuje i ocenia informacje z różnych źródeł w zakresie literatury baroku (K_U02);

– analizuje i interpretuje wybrane utwory literatury baroku (K_U07);

– umie umiejscowić poznawane utwory w szczegółowym kontekście historyczno-kulturowym (K_U08);

w zakresie kompetencji społecznych:

– ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01);

– docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe baroku i jego wagę dla kultury europejskiej (K_K04).

Metody i kryteria oceniania:

Na końcową ocenę będzie się składać:

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) 20%

końcowe zaliczenie ustne 70%

kontrola obecności 10%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Czarski, Monika Mikuła
Prowadzący grup: Bartłomiej Czarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.