Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Paleografia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-PŁ5
Kod Erasmus / ISCED: 09.5 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Paleografia
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowy kurs paleografii łacińskiej dla filologii klasycznej, podczas którego studenci zapoznają się z duktami pisma łacińskiego od czasów najdawniejszych do nowożytności.

Pełny opis:

Podstawowy kurs paleografii łacińskiej dla filologii klasycznej, podczas którego studenci zapoznają się z duktami pisma łacińskiego od czasów najdawniejszych do nowożytności. Nacisk kładziony jest na wiedzę praktyczną, czyli umiejętność samodzielnego odczytania tekstów zapisanych w różnych okresach różnymi duktami pisma.

Literatura:

1. B. Bischoff, „Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters”, Berlin 1979 (lub przekłady na angielski i francuski);

2. W. Semkowicz, „Paleografia łacińska”, Kraków 1951 (wyd. 2: Kraków 2002);

3. A. Gieysztor, „Zarys dziejów pisma łacińskiego”, Warszawa 1973 (wyd. 2: Warszawa 2009);

4. A. Cappelli, „Dizionario di abbreviature latine ed italiane”, Milano 1912;

5. Frantisek Muzika, Krasne pismo ve vyvoji latinky, vol. 1-2, Praha, 1958.

Efekty uczenia się:

Student w zakresie wiedzy

- rozróżnia podstawowe typy pisma łacińskiego (K_W01/P7S_WG),

- wyjaśnia terminologię i metodologię badań paleograficznych (KW11/P7S_WG),

w zakresie umiejętności

- analizuje teksty łacińskie z różnych okresów (K_U02/P7S_UW),

- posługuje się słownikami i kompendiami skrótów umożliwiającymi kontynuowanie samodzielnej pracy w zakresie lektury, rozumienia i interpretacji łacińskich tekstów rękopiśmiennych (K_U02/P7S_UW),

- podejmuje pracę w zespole (K_U14/P7S_UW_UK).

w zakresie kompetencji społecznych

- uzasadnia znaczenie łacińskiej tradycji rękopiśmiennej dla historii kultury europejskiej (K_K04/P7S_KK)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie:

- kontroli obecności (dozwolona 1 nieobecność w semestrze).

- bieżącego przygotowania do zajęć;

- egzaminu pisemnego.

Egzamin z paleografii łacińskiej na charakter praktyczny i polega na dokonaniu transkrypcji tekstu, określeniu czasu jego powstania i nazwaniu kroju pisma.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Jasińska-Zdun, Monika Mikuła
Prowadzący grup: Katarzyna Jasińska-Zdun
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowy kurs paleografii łacińskiej dla filologii klasycznej, podczas którego studenci zapoznają się z duktami pisma łacińskiego od czasów najdawniejszych do nowożytności.

Pełny opis:

Podstawowy kurs paleografii łacińskiej dla filologii klasycznej, podczas którego studenci zapoznają się z duktami pisma łacińskiego od czasów najdawniejszych do nowożytności. Nacisk kładziony jest na wiedzę praktyczną, czyli umiejętność samodzielnego odczytania tekstów zapisanych w różnych okresach różnymi duktami pisma.

Literatura:

1. B. Bischoff, „Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters”, Berlin 1979 (lub przekłady na angielski i francuski);

2. W. Semkowicz, „Paleografia łacińska”, Kraków 1951 (wyd. 2: Kraków 2002);

3. A. Gieysztor, „Zarys dziejów pisma łacińskiego”, Warszawa 1973 (wyd. 2: Warszawa 2009);

4. A. Cappelli, „Dizionario di abbreviature latine ed italiane”, Milano 1912;

5. Frantisek Muzika, Krasne pismo ve vyvoji latinky, vol. 1-2, Praha, 1958.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Jasińska-Zdun
Prowadzący grup: Katarzyna Jasińska-Zdun
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowy kurs paleografii łacińskiej dla filologii klasycznej, podczas którego studenci zapoznają się z duktami pisma łacińskiego od czasów najdawniejszych do nowożytności.

Pełny opis:

Podstawowy kurs paleografii łacińskiej dla filologii klasycznej, podczas którego studenci zapoznają się z duktami pisma łacińskiego od czasów najdawniejszych do nowożytności. Nacisk kładziony jest na wiedzę praktyczną, czyli umiejętność samodzielnego odczytania tekstów zapisanych w różnych okresach różnymi duktami pisma.

Literatura:

1. B. Bischoff, „Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters”, Berlin 1979 (lub przekłady na angielski i francuski);

2. W. Semkowicz, „Paleografia łacińska”, Kraków 1951 (wyd. 2: Kraków 2002);

3. A. Gieysztor, „Zarys dziejów pisma łacińskiego”, Warszawa 1973 (wyd. 2: Warszawa 2009);

4. A. Cappelli, „Dizionario di abbreviature latine ed italiane”, Milano 1912;

5. Frantisek Muzika, Krasne pismo ve vyvoji latinky, vol. 1-2, Praha, 1958.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)