Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pegaz dęba, czyli osobliwości i dziwactwa w poezji Greków i Rzymian

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-PD-FAK
Kod Erasmus / ISCED: 09.5 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pegaz dęba, czyli osobliwości i dziwactwa w poezji Greków i Rzymian
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

To zajęcia dla tych, którzy lubią zagadki, szarady i zabawy literackie, dla tych, których bawią żarty poetyckie Tuwima, Barańczaka i Szymborskiej oraz wreszcie dla tych, którzy czują pociąg do literatury Greków i Rzymian. Zajęcia przedstawią starożytne źródła i wzorce różnorakich zabaw literackich i lingwistycznych, które na podstawie utworów z różnych epok opisał w słynnym zbiorze pt. Pegaz dęba Julian Tuwim. Będziemy się zastanawiać, jaką funkcję pełnią gry słowne i zabawy literackie w poezji starożytnej i skąd zamiłowanie do nich w różnych epokach. Przy okazji przedstawiony zostanie podstawowy zasób wiedzy o poezji i kulturze starożytnej. Zajęcia są przeznaczone dla wszystkich chętnych, nie wymagają jest znajomości greki i łaciny.

Pełny opis:

Punktem wyjścia dla naszych rozważań będzie słynna kolekcja literackich osoboliwości, zebranych przez Juliana Tuwima w tomie pt. Pegaz dęba. Zajęcia przedstawią starożytne źródła i wzorce takich zabaw literackich i lingwistycznych. Dyskusja nad partiami starożytnych utworów poetyckich oraz fenomenami starożytnej kultury zaowocuje refleksją nad funkcjami gier słownych i zabaw literackich w poezji starożytnej i ich znaczeniem w starożytności i innych epokach. Przy okazji przedstawiony zostanie podstawowy zasób wiedzy o poezji i kulturze starożytnej. Zajęcia są przeznaczone dla wszystkich chętnych, nie wymagają jest znajomości greki i łaciny.

Spis tematów (możliwe są pewne modyfikacje):

1. Wprowadzenie: podstawowe wiadomości o poezji Greków i Rzymian, jej periodyzacja i gatunki, oralność a piśmienność, materialne dokumenty literatury starożytnej i jej stan zachowania.

2. Alfabet grecki. Podstawowe wiadomości z zakresu metryki starożytnej. Zabawy lingwistyczne na pompejańskich murach.

3. Zagadki greckie.

4. Akrostychy.

5. Ilustrowane papirusy i ars Eudoxi.

6. Mechanizm z Antykitery a poezja grecka.

7. Greckie wiersze-obrazki.

8. Tabulae Iliacae.

9. Palindromy, raki i anagramy.

10. Lewiusz i rzymskie wiersze-obrazki.

11. Utwory izopseficzne.

12. Wierszowane problemy matematyczne.

13. Optacjan Porfiriusz.

14. Dwujęzyczność: Palladas i Auzoniusz.

15. Łacińska poezja kunsztowna renesansu i baroku.

Literatura:

J. Tuwim, Pegaz dęba, Warszawa 1950 (II wyd. 2008).

Ch. Luz, Technopaignia. Formspiele in der griechischen Dichtung, Leiden 2010.

H. Weiss, Bella bulla. Lateinische Sprachspielerein, wyd. II, Bonn 1952.

The Muse at Play. Riddles and Wordplay in Greek and Latin Poetry, oprac. J. Kwapisz, D. Petrain, M. Szymański, Berlin 2013.

J. Kwapisz, The Paradigm of Simias. Essays on Poetic Eccentricity, Berlin 2019.

Literatura do poszczególnych zagadnień będzie podawana sukcesywnie w trakcie zajęć.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

- zna podstawową periodyzację i chronologię starożytnej poezji greckiej i rzymskiej;

- ma podstawową wiedzę o starożytnej kulturze piśmienniczej;

- ma podstawową wiedzę o omawianych autorach;

- zna i rozpoznaje gatunki poezji starożytnej na podstawie omawianych autorów;

- umie samodzielnie analizować, interpretować i umieszczać w szerszym kontekście starożytne teksty poetyckie omawianych autorów oraz omawiane fenomeny kultury;

- rozumie istotność materialnego kontekstu dokumentów literatury starożytnej;

- potrafi brać udział w dyskuji na temat starożytnego tekstu poetyckiego;

- potrafi sformułować krótką wypowiedź pisemną na temat starożytnego tekstu poetyckiego;

- ma krytyczną świadomość wagi dziedzictwa starożytnego.

Metody i kryteria oceniania:

Udział w dyskusji (50%), praca pisemna (50%).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Kwapisz
Prowadzący grup: Jan Kwapisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

To zajęcia dla tych, którzy lubią zagadki, szarady i zabawy literackie, dla tych, których bawią żarty poetyckie Tuwima, Barańczaka i Szymborskiej oraz wreszcie dla tych, którzy czują pociąg do literatury Greków i Rzymian. Zajęcia przedstawią starożytne źródła i wzorce różnorakich zabaw literackich i lingwistycznych, które na podstawie utworów z różnych epok opisał w słynnym zbiorze pt. Pegaz dęba Julian Tuwim. Będziemy się zastanawiać, jaką funkcję pełnią gry słowne i zabawy literackie w poezji starożytnej i skąd zamiłowanie do nich w różnych epokach. Przy okazji przedstawiony zostanie podstawowy zasób wiedzy o poezji i kulturze starożytnej. Zajęcia są przeznaczone dla wszystkich chętnych, nie wymagają jest znajomości greki i łaciny.

Pełny opis:

Punktem wyjścia dla naszych rozważań będzie słynna kolekcja literackich osoboliwości, zebranych przez Juliana Tuwima w tomie pt. Pegaz dęba. Zajęcia przedstawią starożytne źródła i wzorce takich zabaw literackich i lingwistycznych. Dyskusja nad partiami starożytnych utworów poetyckich oraz fenomenami starożytnej kultury zaowocuje refleksją nad funkcjami gier słownych i zabaw literackich w poezji starożytnej i ich znaczeniem w starożytności i innych epokach. Przy okazji przedstawiony zostanie podstawowy zasób wiedzy o poezji i kulturze starożytnej. Zajęcia są przeznaczone dla wszystkich chętnych, nie wymagają jest znajomości greki i łaciny.

Spis tematów (możliwe są pewne modyfikacje):

1. Wprowadzenie: podstawowe wiadomości o poezji Greków i Rzymian, jej periodyzacja i gatunki, oralność a piśmienność, materialne dokumenty literatury starożytnej i jej stan zachowania.

2. Alfabet grecki. Podstawowe wiadomości z zakresu metryki starożytnej. Zabawy lingwistyczne na pompejańskich murach.

3. Zagadki greckie.

4. Akrostychy.

5. Ilustrowane papirusy i ars Eudoxi.

6. Mechanizm z Antykitery a poezja grecka.

7. Greckie wiersze-obrazki.

8. Tabulae Iliacae.

9. Palindromy, raki i anagramy.

10. Lewiusz i rzymskie wiersze-obrazki.

11. Utwory izopseficzne.

12. Wierszowane problemy matematyczne.

13. Optacjan Porfiriusz.

14. Dwujęzyczność: Palladas i Auzoniusz.

15. Łacińska poezja kunsztowna renesansu i baroku.

Literatura:

J. Tuwim, Pegaz dęba, Warszawa 1950 (II wyd. 2008).

Ch. Luz, Technopaignia. Formspiele in der griechischen Dichtung, Leiden 2010.

H. Weiss, Bella bulla. Lateinische Sprachspielerein, wyd. II, Bonn 1952.

The Muse at Play. Riddles and Wordplay in Greek and Latin Poetry, oprac. J. Kwapisz, D. Petrain, M. Szymański, Berlin 2013.

J. Kwapisz, The Paradigm of Simias. Essays on Poetic Eccentricity, Berlin 2019.

Literatura do poszczególnych zagadnień będzie podawana sukcesywnie w trakcie zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)