Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka łacińskiego - gr. zaawansowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-PNJŁ1-Z Kod Erasmus / ISCED: 09.5 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka łacińskiego - gr. zaawansowana
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla filologii klasycznej - I roku studiów 1go stopnia
Punkty ECTS i inne: 11.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Jest to pierwszy rok dwuletniego, pełnego, rozszerzonego kursu języka łacińskiego dla studentów filologii klasycznej. Zajęcia przeznaczone są dla osób, które miały już kontakt z łaciną bądź to w Jest to pierwszy rok dwuletniego, pełnego, rozszerzonego kursu języka łacińskiego dla studentów filologii klasycznej. Zajęcia przeznaczone są dla osób, które miały już kontakt z łaciną bądź to w szkole średniej, bądź na lektoratach uniwersyteckich.

Praktyczna nauka języka klasycznego stanowi podstawę przygotowania do pracy badawczej filologa, przede wszystkim klasycznego, ale także innych specjalności (języki indoeuropejskie). Dostarcza bowiem informacji o strukturze i rozwoju języka oarz zapoznaje z jego zasobem leksykalnym; wprowadza również fundamentalne wiadomości dotyczące krytyki tekstu, metryki i translatoryki.

szkole średniej, bądź na lektoratach uniwersyteckich.

Pełny opis:

Ćwiczenia mają na celu przygotowanie słuchaczy do lektury tekstów oryginalnych o średnim i znacznym stopniu trudności.

Pierwszy semestr poświęcony jest powtórzeniu, uzupełnieniu i usystematyzowaniu posiadanej wiedzy z zakresu morfologii łacińskiej i podstawowych zagadnień składni. W drugim semestrze omawiana jest składnia przypadków, składnia zdań podrzędnych, najważniejsze zasady mowy zależnej. Słuchacze zapoznają się również z podstawami metryki łacińskiej oraz powtarzają i uzupełniają wiadomości o środkach stylistycznych.

Repetycji i wprowadzaniu nowych zagadnień towarzyszy lektura tekstów oryginalnych (Cezar, Nepos, Cyceron, Seneka, Owidiusz etc.)

Literatura:

1. Materiały autorskie dostarczane przez prowadzącego zajęcia.

2. Mały słownik łacińsko-polski, red. nauk. J. Korpanty lub Słownik łacińsko-polski, oprac. K. Kumaniecki (wydanie dowolne).

3. J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego (wydanie dowolne).

4. Filologiczne wydania tekstów oryginalnych czytanych na zajęciach (serie OCT i BT).

B. Gładowska, A. Stachowicz-Garstka, M. Zawadzka, Cornu copiae, Warszawa 2016.

Uzupełniająca:

M. Dłuska, W. Strzelecki, Metryka grecka i łacińska, Wrocław 1959.

Z. Samolewicz, T. Sołtysik, Składnia łacińska, Bydgoszcz 2000.

T. Sinko, Gramatyka łacińska, Warszawa 1925.

J. Ziabicka, Sine colloquiis colloquia, Warszawa 2000.

Słowniki:

Słownik łacińsko-polski, pod red. M. Plezi, t. 1 – 5.

Oxford Latin Dictionary, red. P.G.W. Glare.

Mały słownik polsko-łaciński, pod red. nauk. L. Winniczuk.

Efekty uczenia się:

Student

w zakresie wiedzy

– zna historię powstania i rozwoju języka łacińskiego (K_W02/P6S_WG);

– zna gramatykę i leksykę języka łacińskiego w stopniu co najmniej średnim (K_W02 /P6S_WG).

w zakresie umiejętności

– tworzy i rozpoznaje formy gramatyczne z zakresu zrealizowanego materiału (K_U08/ P6S_UW);

– samodzielnie analizuje spotkane w tekstach formy (K_U08/P6S_UW);

– samodzielnie pracuje ze słownikiem łacińsko-polskim i słownikami w językach obcych (K_U08/P6S_UW);

– tłumaczy teksty o średniej trudności (K_U08/P6S_UW)

– rozpoznaje podstawowe miary metryczne w poezji łacińskiej (K_U07/ P6S_UW);

– rozpoznaje i potrafi określić zastosowane środki stylistyczne, co ułatwia mu zrozumienie i interpretację tekstu (K_U08/P6S_UW).

w zakresie kompetencji społecznych

– ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01/P6S_KK);

- samodzielnie pracuje nad pogłębianiem swojej wiedzy (K_K01/P6S_KK);

- docenia wagę kultury starożytnej Grecji i Rzymu w rozwoju kultury europejskiej (K_K04,5/P6S_KO).

Metody i kryteria oceniania:

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) – 40%

- śródsemestralne pisemne testy kontrolne – 25%

- końcowe zaliczenie pisemne – 35%

Do końcowego zaliczenia można podejść po zaliczeniu wszystkich sprawdzianów.

Student ma prawo do dwukrotnej poprawy każdego sprawdzianu pisemnego.

Nieprzystąpienie do sprawdzianu w pierwszym terminie bez usprawiedliwienia powoduje utratę tego terminu.

Kontrola obecności: dopuszczalne trzy nieusprawiedliwione nieobecności w

semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 180 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Czarski, Inga Grześczak, Monika Mikuła
Prowadzący grup: Bartłomiej Czarski, Inga Grześczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Jest to pierwszy rok dwuletniego, pełnego, rozszerzonego kursu języka łacińskiego dla studentów filologii klasycznej. Zajęcia przeznaczone są dla osób, które miały już kontakt z łaciną bądź to w szkole średniej, bądź na lektoratach uniwersyteckich.

Pełny opis:

Ćwiczenia mają na celu przygotowanie słuchaczy do lektury tekstów oryginalnych o średnim i znacznym stopniu trudności.

Pierwszy semestr poświęcony jest powtórzeniu, uzupełnieniu i usystematyzowaniu posiadanej wiedzy z zakresu morfologii łacińskiej i podstawowych zagadnień składni. W drugim semestrze omawiana jest składnia przypadków, składnia zdań podrzędnych, najważniejsze zasady mowy zależnej. Słuchacze zapoznają się również z podstawami metryki łacińskiej oraz powtarzają i uzupełniają wiadomości o środkach stylistycznych.

Repetycji i wprowadzaniu nowych zagadnień towarzyszy lektura tekstów oryginalnych (Cezar, Nepos, Cyceron, Seneka, Owidiusz etc.)

Sposób realizacji przedmiotu: Przedmiot realizowany w sali dydaktycznej. W razie konieczności realizowania zajęć w systemie zdalnym będą one prowadzone z wykorzystaniem Platformy Kampus, Google Meet, komunikacji mailowej lub czatu (Hangouts), stosownie do możliwości technologicznych prowadzącego i studentów.

Literatura:

1. Materiały autorskie dostarczane przez prowadzącego zajęcia.

2. Mały słownik łacińsko-polski, red. nauk. J. Korpanty lub Słownik łacińsko-polski, oprac. K. Kumaniecki (wydanie dowolne).

3. J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego (wydanie dowolne).

4. Filologiczne wydania tekstów oryginalnych czytanych na zajęciach (serie OCT i BT).

Uzupełniająca:

M. Dłuska, W. Strzelecki, Metryka grecka i łacińska, Wrocław 1959.

Z. Samolewicz, T. Sołtysik, Składnia łacińska, Bydgoszcz 2000.

T. Sinko, Gramatyka łacińska, Warszawa 1925.

J. Ziabicka, Sine colloquiis colloquia, Warszawa 2000.

Cornu copiae. Ćwiczenia łacińskie dla szkół średnich i wyższych. B. Gładowska, A. Stachowicz-Garstka, M. Zawadzka, Warszawa 2015

Słowniki:

Słownik łacińsko-polski, pod red. M. Plezi, t. 1 – 5.

Oxford Latin Dictionary, red. P.G.W. Glare.

Mały słownik polsko-łaciński, pod red. nauk. L. Winniczuk.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.