Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka greckiego - gr. zaawansowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-PNJG2-Z Kod Erasmus / ISCED: 09.5 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka greckiego - gr. zaawansowana
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 9.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Jest to drugi rok dwuletniego kursu języka starogreckiego. Celem zajęc jest (poprzez poszerzenie i utrwalenie wiadomości z fleksji i składni języka greckiego oraz wzbogacenie zasobu słownictwa) przygotowanie studentów do tłumaczenia i interpretacji greckich tekstów literackich o wysokim stopniu trudności oraz tekstów źródłowych potrzebnych w dalszej pracy filologa klasycznego.

Pełny opis:

W trzecim semestrze student przede wszystkim uzupełnia wiedzę z zakresu fleksji i poznaje składnię grecką. Czwarty semestr jest poświęcony zwłaszcza lekturze tekstów o wyższym poziomie trudności (takich jak Platon i Ksenofont, partie dialogowe tragedii i komedii). Ponadto student poszerza swoją wiedzę o historii, literaturze i kulturze starożytnej Grecji i Rzymu. Zdobywa również umiejętności, które pozwolą mu brać czynny udział w translatoriach specjalistycznych, seminariach oraz są niezbędne w dalszej pracy naukowej. Ćwiczenia przygotowują do samodzielnej lektury tekstów oryginalnych o wysokim stopniu trudności.

Podczas zajęć studenci zapoznawani są również z podstawowymi narzędziami i metodami pracy filologicznej.

Literatura:

obowiązkowa

1. materiały opracowane przez prowadzącego zajęcia i/lub podręcznik wybrany przez prowadzącego

2. Auerbach M., Golias M., Gramatyka Grecka, Warszawa 1985.

3. Jurewicz O., Słownik Grecko―Polski, t. 1―2, Warszawa 2000.

uzupełniająca

1. podręczniki:

M. Mikuła, M. Popiołek, Hellenes esmen pantes, Warszawa 2017

M. Borowska, Mormolyke, Warszawa 1996

Korusowie A. K., Hellenike glotta, Warszawa 1994

Dłuska M., Strzelecki W., Metryka grecka i łacińska, Wrocław 1959

2. gramatyki:

Menge H., Repetitorium der griechischen Syntax, różne wydania

Smyth H. W., Greek Grammar, różne wydania

3. słowniki:

Marinone N., Słownik fleksyjnych form czasowników greckich, Bydgoszcz 2001

Słownik grecko-polski, pod red. Z. Abramowiczównej

Liddell-Scott-Jones, A Greek-English Lexicon, różne wydania

Efekty uczenia się:

Student

w zakresie wiedzy

– zna historię powstania i rozwoju języka greckiego (K_W02/P6S_WG);

– zna gramatykę i leksykę języka greckiego w stopniu średniozaawansowanym (K_W02/P6S_WG).

w zakresie umiejętności

– tworzy i rozpoznaje formy gramatyczne z zakresu zrealizowanego materiału (K_U08/ P6S_UW)

– samodzielnie analizuje spotkane w tekstach formy (K_U08/ P6S_UW)

– samodzielnie pracuje ze słownikiem grecko-polskim i słownikiem grecko-angielskim Liddela, Scotta i Jonesa (K_U08/ P6S_UW)

– tłumaczy teksty o średniej i dużej trudności, w których zakres użytych form tylko sporadycznie przekracza zakres zrealizowanego materiału (K_U08/ P6S_UW)

– rozpoznaje podstawowe miary metryczne w poezji greckiej (K_U07/ P6S_UW)).

w zakresie kompetencji społecznych

– ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01/P6S_KK);

- samodzielnie pracuje nad pogłębianiem swojej wiedzy (K_K01/P6S_KK);

- docenia wagę kultury starożytnej Grecji i Rzymu w rozwoju kultury europejskiej (K_K04,5/P6S_KO).

Metody i kryteria oceniania:

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) – 40%

- śródsemestralne pisemne testy kontrolne – 25%

- końcowe zaliczenie pisemne – 35%

Do końcowego zaliczenia można podejść po zaliczeniu wszystkich sprawdzianów.

Student ma prawo do dwukrotnej poprawy każdego sprawdzianu pisemnego.

Nieprzystąpienie do sprawdzianu w pierwszym terminie bez usprawiedliwienia powoduje utratę tego terminu.

Kontrola obecności: dopuszczalne 3 nieusprawiedliwione nieobecności w

semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 180 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Kwapisz, Monika Mikuła, Katarzyna Pietruczuk
Prowadzący grup: Jan Kwapisz, Katarzyna Pietruczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Jest to drugi rok dwuletniego kursu języka starogreckiego. Celem zajęć jest (poprzez poszerzenie i utrwalenie wiadomości z fleksji i składni języka greckiego oraz wzbogacenie zasobu słownictwa) przygotowanie studentów do tłumaczenia i interpretacji greckich tekstów literackich o wysokim stopniu trudności oraz tekstów źródłowych potrzebnych w dalszej pracy filologa klasycznego.

Pełny opis:

W trzecim semestrze student przede wszystkim uzupełnia wiedzę z zakresu fleksji i poznaje składnię grecką. Czwarty semestr jest poświęcony zwłaszcza lekturze tekstów o wyższym poziomie trudności (takich jak Platon i Ksenofont, partie dialogowe tragedii i komedii). Ponadto student poszerza swoją wiedzę o historii, literaturze i kulturze starożytnej Grecji i Rzymu. Zdobywa również umiejętności, które pozwolą mu brać czynny udział w translatoriach specjalistycznych, seminariach oraz są niezbędne w dalszej pracy naukowej. Ćwiczenia przygotowują do samodzielnej lektury tekstów oryginalnych o wysokim stopniu trudności.

Podczas zajęć studenci zapoznawani są również z podstawowymi narzędziami i metodami pracy filologicznej.

Literatura:

obowiązkowa

1. materiały opracowane przez prowadzącego zajęcia i/lub podręcznik wybrany przez prowadzącego

2. Auerbach M., Golias M., Gramatyka Grecka, Warszawa 1985.

3. Jurewicz O., Słownik Grecko―Polski, t. 1―2, Warszawa 2000.

uzupełniająca

1. podręczniki:

M. Borowska, Mormolyke, Warszawa 1996

Korusowie A. K., Hellenike glotta, Warszawa 1994

Dłuska M., Strzelecki W., Metryka grecka i łacińska, Wrocław 1959

2. gramatyki:

Menge H., Repetitorium der griechischen Syntax, różne wydania

Smyth H. W., Greek Grammar, różne wydania

3. słowniki:

Marinone N., Słownik fleksyjnych form czasowników greckich, Bydgoszcz 2001

Słownik grecko-polski, pod red. Z. Abramowiczównej

Liddell-Scott-Jones, A Greek-English Lexicon, różne wydania

Uwagi:

Zajęcia zdalne będą się odbywały za pomocą Meet Google.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.