Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rudimenta Latinitatis - kurs łaciny dla początkujących

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-RL-OG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rudimenta Latinitatis - kurs łaciny dla początkujących
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Przedmiot jest podstawowym kursem języka łacińskiego przeznaczonym dla studentów rozpoczynających naukę.

Pełny opis:

Zadaniem zajęć jest:

- wprowadzenie do języka łacińskiego;

- przedstawienie podstaw fleksji i składni;

- umożliwienie lektury preparowanych tekstów ciągłych o podstawowym stopniu trudności;

-umożliwienie zrozumienia i identyfikacji znanych sentencji łacińskich funkcjonujących w kulturze i literaturze.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Teksty i ćwiczenia zawarte w materiałach opracowanych i udostępnianych przez osobę prowadzącą zajęcia.

2. J. Wikarjak, „Gramatyka opisowa języka łacińskiego”, PWN

3. „Mały słownik łacińsko-polski”, red. J. Korpanty, PWN lub „Słownik łacińsko-polski”, opr. K. Kumaniecki, PWN lub „Praktyczny słownik łacińsko-polski”, opr. J. Mańkowski, wyd. 3. rozszerzone, Warszawa 2008

4. B. Gładowska, A. Stachowicz-Garstka, M. Zawadzka, „Cornu copiae”, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca

1. „Słownik pisarzy antycznych”, red. A. Świderkówna, Wiedza Powszechna

2. M. Cytowska i H. Szelest, „Historia literatury starożytnej”, wyd. nowe pod red. M. Mejora, Warszawa 2006

3. J. Parandowski, „Mitologia”

4. A. Mikołajczak, "Łacina w kulturze polskiej", Wrocław 2005

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

– analizuje tekst łaciński pod kątem elementów składni;

– analizuje tekst łaciński pod kątem elementów morfologii;

- rozpoznaje leksykę pochodzenia łacińskiego;

- dokonuje przekładu tekstu z pomocą słownika;

-identyfikuje najbardziej znane zwroty i powiedzenia łacińskie funkcjonujące we współczesnej polszczyźnie.

Metody i kryteria oceniania:

-bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność (35%)

-śródsemestralne testy kontrolne z zakresu fleksji (30%)

-pisemne zaliczenie końcowe sprawdzające umiejętność poprawnego przekładu tekstu ciągłego o podstawowym stopniu trudności (35%).

Dozwolone są 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Mikuła, Magdalena Zawadzka
Prowadzący grup: Magdalena Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs łaciny dla początkujących

Pełny opis:

Zadaniem zajęć jest:

- wprowadzenie do języka łacińskiego;

- przedstawienie podstaw fleksji i składni;

- umożliwienie lektury preparowanych tekstów ciągłych o podstawowym stopniu trudności;

-umożliwienie zrozumienia i identyfikacji znanych sentencji łacińskich funkcjonujących w kulturze i literaturze.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Teksty i ćwiczenia zawarte w materiałach opracowanych i udostępnianych przez osobę prowadzącą zajęcia.

2. J. Wikarjak, „Gramatyka opisowa języka łacińskiego”, PWN

3. „Mały słownik łacińsko-polski”, red. J. Korpanty, PWN lub „Słownik łacińsko-polski”, opr. K. Kumaniecki, PWN lub „Praktyczny słownik łacińsko-polski”, opr. J. Mańkowski, wyd. 3. rozszerzone, Warszawa 2008

4. B. Gładowska, A. Stachowicz-Garstka, M. Zawadzka, „Cornu copiae”, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca

1. „Słownik pisarzy antycznych”, red. A. Świderkówna, Wiedza Powszechna

2. M. Cytowska i H. Szelest, „Historia literatury starożytnej”, wyd. nowe pod red. M. Mejora, Warszawa 2006

3. J. Parandowski, „Mitologia”

4. A. Mikołajczak, "Łacina w kulturze polskiej", Wrocław 2005

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)