Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie łacińskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-SMŁ
Kod Erasmus / ISCED: 09.5 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie łacińskie
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Poprzez pracę nad wybranym przez prowadzącego tekstem oryginalnym i/lub lekturę prac naukowych, w tym zarówno tych o statusie dzieł klasycznych, jak i prezentujących najnowsze osiągnięcia dyscypliny, zajęcia pozwalają rozwinąć warsztat filologa klasycznego i umiejętność samodzielnej pracy filologicznej. Seminarium pomaga w określeniu tematu pracy magisterskiej i w jej przygotowaniu.

Pełny opis:

Seminarium poświęcone jest doskonaleniu warsztatu filologa klasycznego i ukierunkowaniu studenta na pisanie pracy magisterskiej z zakresu literaturoznawstwa. Student bierze udział w badaniu zagadnień z zakresu krytyki tekstu z wykorzystaniem zaawansowanych umiejętności badawczych (obejmujących formułowanie i analizę problemu badawczego, dobór metod i narzędzi badawczych oraz opracowanie wyników i ich prezentację z pomocą różnych technologii informacyjno-komunikacyjnych) pozwalających na rozwiązanie nietypowych problemów w zakresie krytyki tekstu.

Literatura:

Wybór literatury uzależniony od tematyki seminarium.

Efekty uczenia się:

Student

w zakresie wiedzy

- definiuje zagadnienia, których dotyczyło seminarium (K_W01-07,11-12/P7S_WG);

- w stopniu pogłębionym zna zasady ochrony własności intelektualnej (K_W15/P7S_WK)

w zakresie umiejętności

–wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje przy użyciu różnych źródeł i metod (K_U03; K_U04/P7S_UW);

– konstruuje metody badawcze, opracowuje i prezentuje wyniki badań przy użyciu różnych technik komunikacyjnych(K_U01-04/P7S_UW);

– tworzy prace pisemne oraz przygotowuje wystąpienia ustne, w języku polskim, dotyczące wybranych zagadnień poruszanych na seminarium (K_U12/P7S_UW/UK);

- analizuje i interpretuje poznawane utwory używając do tego właściwej terminologii krytycznej oraz uzasadnia wybór metodologii (K_U10-11/P7S_UW);

- wykorzystując własne poglądy oraz poglądy innych autorów (z poszanowaniem praw autorskich), formułuje wnioski oraz tworzy syntetyczne podsumowania (K_U13/P7SUW);

- podejmuje działania zmierzające do rozwijania własnych zdolności (K_U06/P7S_UW_UU)

w zakresie kompetencji społecznych

– organizuje własny warsztat badawczy (K_K01/P7S_KK);

– realizuje zadanie badawcze z dbałością o prawa autorskie (K_K03/P7S_KO);

– podejmuje działania profesjonalne z poszanowaniem zasad etyki zawodowej (K_K03/P7S_KO).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia seminarium dyplomowego wybranego na II roku jest złożenie pracy dyplomowej.

Jeżeli student wybiera seminarium magisterskie jako dodatkowy przedmiot obowiązują następujące kryteria oceny:

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) – 60%

- praca pisemna – 40%

W przypadku seminarium realizowanego na I roku obowiązują następujące kryteria oceny:

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) – 60%

- praca pisemna – 40%

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Jakielaszek
Prowadzący grup: Jarosław Jakielaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Poprzez pracę nad wybranym przez prowadzącego tekstem oryginalnym i/lub lekturę prac naukowych, w tym zarówno tych o statusie dzieł klasycznych, jak i prezentujących najnowsze osiągnięcia dyscypliny, zajęcia pozwalają rozwinąć warsztat filologa klasycznego i umiejętność samodzielnej pracy filologicznej. Seminarium pomaga w określeniu tematu pracy magisterskiej i w jej przygotowaniu.

Pełny opis:

Sposób realizacji przedmiotu:

przedmiot realizowany w sali dydaktycznej (tryb stacjonarny); przedmiot realizowany przy użyciu narzędzi Google Classroom (tryb zdalny)

Seminarium poświęcone jest doskonaleniu warsztatu filologa klasycznego i ukierunkowaniu studenta na pisanie pracy magisterskiej z zakresu literaturoznawstwa. Student bierze udział w badaniu zagadnień z zakresu krytyki tekstu z wykorzystaniem zaawansowanych umiejętności badawczych (obejmujących formułowanie i analizę problemu badawczego, dobór metod i narzędzi badawczych oraz opracowanie wyników i ich prezentację z pomocą różnych technologii informacyjno-komunikacyjnych) pozwalających na rozwiązanie nietypowych problemów w zakresie krytyki tekstu.

Literatura:

Marcus Tullius Cicero, De oratore, edidit K. F. Kumaniecki. Leipzig: Teubner 1969

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)