Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Uczący się i nauczający w zorientowanym refleksyjnie polonistycznym procesie glottodydaktycznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-B853KG1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Uczący się i nauczający w zorientowanym refleksyjnie polonistycznym procesie glottodydaktycznym
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Po zajęciach student będzie:


- znał metody i technik badawcze stosowane w badaniach glottodydaktycznych;


- znał podstawową literaturę przedmiotu z zakresu badań glottodydaktycznych;


- potrafił samodzielnie zaprojektować glottodydaktyczny projekt empiryczny;


- potrafił samodzielnie przeprowadzić glottodydaktyczny projekt empiryczny;


- potrafił samodzielnie dokonać analizy zebranego materiału badawczego;


- potrafił samodzielnie opracować tekst naukowy w obszarze glottodydaktyki.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na zajęciach będą poruszane zagadnienia z obszarów pedagogiki językowej, glottodydaktyki oraz nauk społecznych. Główny nacisk zostanie położony na aspekty glottodydaktyczne z punku widzenia uczącego się języka polskiego jako obcego/drugiego/ odziedziczonego (pochodzenia) oraz osoby nauczającej polszczyzny w powyższych kontekstach.

Pełny opis:

1. Glottodydaktyka jako autonomiczna dyscyplina naukowa.

2. Związki glottodydaktyki z dyscyplinami pokrewnymi.

3. Glottodydaktyka polska, europejska i światowa – synteza rozwoju dyscypliny naukowej w różnych kontekstach edukacyjnych i społecznych.

4. Subdyscypliny współczesnej glottodydaktyki.

5. Glottodydaktyka polonistyczna jako dydaktyka szczegółowa.

6. Dydaktyka języka polskiego jako obcego, drugiego i odziedziczonego (pochodzenia).

6. Dydaktyka wielojęzyczności i glottodydaktyka porównawcza.

7. Metodologia badań glottodydaktycznych.

8. Metody ilościowe.

9. Metody jakościowe.

10. Triangulacja metod badawczych.

11. Metodologia porównawczych badań glottodydaktycznych.

12. Warsztat refleksyjnego praktyka.

Literatura:

Dakowska, M., O rozwoju dydaktyki języków obcych jako dyscypliny naukowej, Warszawa 2014.

Dubisz S., Sajkowska U. (red.), Język polski jako drugi kod komunikacyjny w Polsce, Warszawa 2015.

Gębal, P.E., Modele kształcenia nauczycieli języków obcych w Polsce i w Niemczech. W stronę glottodydaktyki porównawczej, Kraków 2013.

Gębal, P.E., Krakowska szkoła glottodydaktyki porównawczej na tle rozwoju glottodydaktyki ogólnej i polonistycznej, Kraków 2014.

Gębal P.E., Podstawy dydaktyki języka polskiego jako drugiego. Podejście integracyjno-inkluzyjne, Kraków 2018.

Grucza, F., Lingwistyka stosowana. Historia – zadania – osiągnięcia, Warszawa 2007.

Jędryka B.K., Język polski w polonijnej szkole na przykładzie badań przeprowadzonych w Clark – New Jersey, USA, Warszawa 2012.

Jędryka B.K., Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego dzieci w wieku przedszkolnym, Warszawa 2015.

Janowska, I., Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych, Kraków 2011.

Michońska-Stadnik, A., Wilczyńska, W., Metodologia badań w glottodydaktyce, Kraków 2010.

Miodunka W., Glottodydaktyka polonistyczna: pochodzenie, stan obecny, perspektywy, Kraków 2016.

Pfeiffer, W., Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki, Poznań 2001.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- ugruntowanie i wzbogacenie wiedzy z zakresu glottodydaktyki polskiej, europejskiej i światowej, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru związanego z przygotowywaną pracą dyplomową;

- wzbogacenie wiedzy z zakresu dydaktyki wielojęzyczności i glottodydaktyki porównawczej w kontekście rozwoju glottodydaktyki polonistycznej;

- poszerzenie wiedzy na temat powiązań interdyscyplinarnych glottodydaktyki ogólnej i polonistycznej z dyscyplinami pokrewnymi, takimi jak pedagogika, psychologia, psycholingwistyka, neurolingwistyka;

- pogłębienie wiedzy z zakresu metodologii badań glottodydaktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi badawczych wykorzystywanych w obszarze glottodydaktyki polonistycznej i porównawczej.

Umiejętności:

- rozwijanie umiejętności trafnego diagnozowania zjawisk i problemów badawczych;

- rozwijanie umiejętności krytycznej analizy zjawisk zachodzących w polonistycznym procesie glottodydaktycznym, krytycznej oceny przeprowadzonych już dociekań naukowych oraz formułowania wniosków badawczych i sądów;

- rozwijanie umiejętności krytycznej lektury literatury przedmiotu oraz efektywnego doboru materiałów referencyjnych.

Kompetencje społeczne:

- rozwijanie umiejętności współpracy w zespole;

- wspieranie świadomości własnej roli jako refleksyjnego praktyka rozumiejącego wyzwania współczesnego świata i nauki.

Metody i kryteria oceniania:

Wystąpienia, praca własna, samodzielne przygotowanie pracy

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.