Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język bez granic - współczesna polszczyzna nie tylko w kraju

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-B953KG1 Kod Erasmus / ISCED: 09.304 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język bez granic - współczesna polszczyzna nie tylko w kraju
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Po zajęciach student będzie:

- znał metody i technik badawcze stosowane w badaniach językoznawczych i psycholingwistycznych;

- znał najnowszą literaturę przedmiotu;

- potrafił samodzielnie zaprojektować badanie naukowe;

- potrafił samodzielnie przeprowadzić badanie naukowe;

- potrafił samodzielnie dokonać analizy zebranego materiału;

- potrafił samodzielnie napisać artykuł naukowy;

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są :

- nauczaniu języka polskiego jako obcego, drugiego oraz odziedziczonego

- edukacji międzykulturowej;

- wielojęzyczności;

- wielokulturowości.

Pełny opis:

1. Metody i techniki badawcze w badaniach językoznawczych.

2. Metody i techniki badawcze w badaniach pedagogicznych.

3. Metody i techniki badawcze w badaniach oświatowych.

4. Konstruowanie narzędzi badawczych na potrzeby samodzielnie prowadzonych badań językoznawczych.

5. Etapy przygotowywania artykułu naukowego.

6. Edycja artykułów naukowych.

7. Nauczanie języka polskiego jako obcego dzieci i młodzieży w Polsce.

8. Nauczanie języka polskiego jako drugiego (języka edukacji) dzieci i młodzieży w Polsce i poza jej granicami.

9. Nauczanie języka polskiego jako odziedziczonego w diasporach polonijnych na całym świecie.

10. Dwujęzyczność i wielojęzyczność.

11. Dwukulturowość i wielokulturowość.

12. Szok kulturowy, językowy i edukacyjny cudzoziemców w Polsce.

13. Asymilacja kulturowa i językowa cudzoziemców w Polsce.

14. Proces alfabetyzacji cudzoziemców.

15. Promocja Polski, kultury polskiej i języka polskiego.

Literatura:

1. Dębski R., Miodunka W., Bilingwizm polsko-obcy dziś. Od teorii i metodologii badań do studiów przypadków, Kraków 2016.

2. Dubisz S., Język zbiorowości polocentrycznych w świecie a kontakty międzyjęzykowe, Kraków 2016.

3. Gębal P., Modele kształcenia nauczycieli języków obcych w Polsce i w Niemczech, W stronę glottodydaktyki porównawczej, Kraków 2013.

4. Gębal P., Krakowska szkoła glottodydaktyki porównawczej na tle rozwoju glottodydaktyki ogólnej i polonistycznej, Kraków 2014.

5. Janowska I., Gębal P., O lepsze jutro studiów polonistycznych w świecie. Glottodydaktyka polonistyczna dziś, Kraków 2016.

6. Jędryka B.K., Język polski w polonijnej szkole (na przykładzie badań przeprowadzonych w Clark - New Jersey, USA), Warszawa 2012.

7. Klidzio N., Język polski i kultura polska w Brazylii: kiedyś i teraz, Kraków 2016.

8. Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe, Warszawa 2000.

9. Lipińska E., Seretny A., Tłumaczenie dydaktyczne w nowoczesnym kształceniu językowym, Kraków 2016.

10. Malczewski Z., Nauczanie języka polskiego w Brazylii. Od szkół polskich osadników do polonistyki na brazylijskich uczelniach federalnych, Kraków 2016.

11. Miodunka W., Glottodydaktyka polonistyczna. Pochodzenie - stan obecny - perspektywy, Kraków 2016.

12. Miodunka W., Seretny A., Język, literatura i kultura polska w świecie, Kraków 2016.

13. Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001.

14. Seretny A., Słownictwo w dydaktyce języka. Świat słów na przykładzie języka polskiego jako obcego, Kraków 2015.

15. Siewierski H., Polska myśl muzyczna w dydaktyce kultury polskiej jako obcej, Kraków 2016.

Efekty uczenia się:

Student po odbytych zajęciach:

- zna metodologię (metody i techniki) prowadzanie badań językoznawczych;

- zna metodologię (metody i techniki) prowadzenia badań pedagogicznych;

- zna metodologię (metody i techniki) prowadzenia badań edukacyjnych;

- zna najnowszą literaturę polską i światową z obszaru nauczania języka polskiego jako obcego, drugiego oraz odziedziczonego;

- zna najnowsze opracowania dotyczące wielokulturowości oraz wielojęzyczności;

- potrafi samodzielnie przeprowadzić kwerendę do badań;

- potrafi samodzielnie przygotować narzędzia badawcze;

- potrafi samodzielnie przygotować doniesienie z badań naukowych;

- potrafi samodzielnie przygotować artykuł naukowy z zakresu językoznawstwa stosowanego;

Metody i kryteria oceniania:

- warunkiem zaliczenia seminarium licencjackiego jest złożenie pracy dyplomowej;

- przygotowanie bibliografii;

- dwa wstąpienia (prezentacja postępów w pracy nad dyplomem) w semestrze;

- lektura zalecanej literatury;

Praktyki zawodowe:

- nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.