Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polszczyzna sfery publicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-B962ES1 Kod Erasmus / ISCED: 09.305 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polszczyzna sfery publicznej
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Seminaria magisterskie dla II roku st. II stopnia filologii polskiej - stacjonarne 2019/2020
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 25.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Studenci przychodzący na pierwszy rok seminarium muszą wykazać się dobrą orientacją w zagadnieniach kultury języka i leksykologii. Warunkiem obecności na drugim roku seminarium jest znajomość lektur z roku pierwszego oraz przedstawienie konspektu pracy opartego na zebranym już częściowo materiale.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia są kontynuacją seminarium ubiegłorocznego. Są na nich referowane wyniki samodzielnych analiz dyskursu oraz nowe prace badawcze, a także omawiane koncepcje prac magisterskich.

Pełny opis:

Seminarium jest poświęcone zagadnieniom kształtowania przez język obrazu ważnych problemów społecznych oraz wpływom języka na przebieg sporów publicznych.

Gówne tematy seminarium:

I Analiza polskich sporów publicznych, ich przebiegu, mechanizmów i skutków społecznych. (Spór o związki partnerskie, politykę, multikulturowośc, gender).

II Spór o historię i związaną z nią koncepcję patriotyzmu.

III Analiza dyskursu feministycznego.

IV Język dyskursu – poprawność polityczna a etyka słowa w dyskursie.

V Spór właściwy a jego obraz medialny.

Uwaga: na każdy z tematów przeznacza się kilkoro zajęć, a osobne zajęcia poświęcone są technice pisania pracy magisterskiej.

Literatura:

A. Bartoszek, Obywatele i mass media w dyskursie publicznym – przyczynek do socjologii komunikacji politycznej, [w:] Język IV Rzeczypospolitej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, s. 87–102.

M. Brzozowska, Patriotyzm i nacjonalizm w polskim dyskursie ideologicznym, „Etnolingwistyka” t. 21, s. 103–120.

A. Cegieła, Dyskusja o metodzie in vitro jako spór niewłaściwie prowadzony, „Poradnik Językowy” 2011, z. 10 s. 10–31.

A. Cegieła, Retoryka pogardy w polskim dyskursie publicznym, „Poradnik Językowy” 2012, s. 14–20.

J. Bralczyk, O używaniu języka w polskiej polityce w l. dziewięćdziesiątych [w:] Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, pod red. W. Pisarka, Kraków 1999.

Cudze problemy. O ważności tego, co nieważne. Analiza dyskursu publicznego w Polsce. Praca zbiorowa pod red. M. Czyżewskiego, K. Dunin, A. Piotrowskiego, Warszawa 1991.

M. Brzozowska, Patriotyzm i nacjonalizm w polskim dyskursie ideologicznym, „Etnolingwistyka” t. 21, s. 103–120.

J. Chmielewska-Gnojewska, Mit IV RP jako narzędzie manipulacji w kampanii PiS w 2005 roku, [w:] Mity, symbole i rytuały we współczesnej polityce. Szkice z antropologii polityki, red. B. Szklarski, Warszawa 2008, s. 55–61.

M. Czyżewski, Debata na temat Jedwabnego oraz spór o „politykę historyczną”, [w:] Pamięć i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów, red. S.M. Nowinowski, J. Pomorski, R. Stobiecki, Łódź 2008, s. 117–140.

Grice, Logika i konwersacja, Przegląd Humanistyczny, 1977 z. 7, tłum. J. Wajszczuk.

E. Gooffman, Piętno, Gdańsk 2005.

J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, t. 1–2, Warszawa 1999.

I. Kamińska-Szmaj, Agresja językowa w życiu publicznym. Leksykon inwektyw politycznych 1918-2000, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007.

M. Karwat, O złośliwej dyskredytacji. Manipulowanie wizerunkiem przeciwnika, Warszawa 2006.

D. Kępa-Figura, Obcy pilnie poszukiwany, czyli „obcy” w języku polityków PiS – magia czy rzeczywistość, [w:] Język IV Rzeczypospolitej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, s. 223–240.

S. Kowalski, M. Tulii, Zamiast procesu. Raport o mowie nienawiści, Wydawnictwo ab, Warszawa 2003.

Manipulacja w języku, red. P.Krzyżanowski i P. Nowak, Lublin 2004.

R. Marzęcki, IV RP i mit liberalizmu – analiza mitów polskiej polityki w świetle koncepcji G. Sorela, R. Girardeta, E. Cassirera i R. Barthes’a, [w:] Mity, symbole i rytuały we współczesnej polityce, Szkice z antropologii polityki, red. B. Szklarski, Warszawa 2008, s. 84–94.

Mity, symbole i rytuały we współczesnej polityce, Szkice z antropologii polityki, red. B. Szklarski, Warszawa 2008.

S. Niebrzegowska-Bartmińska, Aksjologiczne tło demonizacji przeciwnika w kampanii wyborczej 2002 roku, [w:] Język IV Rzeczypospolitej, Lublin 2010, s. 347–363.

P. Nowak, Pragmatyczna równość komunikacyjna w mediach – fakty, mityperspektywy, [w:] Media studies. Refleksje nad stanem obecnym, red. K. Stepnik, M. Rajewski, Lublin 2008.

P. Nowak, Swoi i obcy w językowym obrazie świata, Lublin 2002, Wyd. UMCS.

J. Puzynina, Wartości i wartościowanie w perspektywie językoznawstwa, Kraków 2013.

M. Świątkiewicz-Mośny, A. Wagner, Premier kreator. Komunikacyjne strategie budowania spójności grupowej na przykładzie expose premierów: Marcinkiewicza, Kaczyńskiego i Tuska, [w:] Język IV Rzeczypospolitej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, s. 121–134.

Upadek wartości czy walka o wartość? red. J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl, Lublin 2007.

R. Tokarski, Światy za słowami, Lublin 2013.

J. Wasilewski, Dominacja retoryki. Zakorzenienie mitu IV RP w jednej z dwóch antytetycznych narracji o Polsce, [w:] Język IV Rzeczypospolitej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, s. 104–119.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu studenci powinni:

– znać literaturę przedmiotu (wskazaną w ubiegłorocznym sylabusie oraz zaleconą każdemu magistrantowi zależnie od tematyki jego pracy;

– umieć opisać spór publiczny, czyli wskazać jego problematykę właściwą, obraz medialny sporu i problemy pozorne;

– rozpoznać właściwości ideologiczne sporu, zabiegi retoryczne stosowane w sporze;

– wyjaśnić zachowania uczestników sporu oraz wskazać zależności między właściwym sporem a jego obrazem medialnym;

– umieć zaobserwować skutki społeczne sporu;

– wskazać wpływ języka na obraz problemu i przebieg sporów;

– napisać pracę magisterską na temat wybranego przez siebie problemu/zjawiska obecnego w dyskursie publicznym.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny są: obecność na zajęciach, znajomość wyznaczonych tekstów, aktywność na zajęciach – referaty i wypowiedzi przygotowane wczesniej, samodzielne opracowanie problemów wybranych jako temat prac magisterskich.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Cegieła, Zofia Smuga
Prowadzący grup: Anna Cegieła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.