Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki zawodowe w szkole podstawowej (z egzaminem z metodyki)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-G1A3PZ-E
Kod Erasmus / ISCED: 05.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe w szkole podstawowej (z egzaminem z metodyki)
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty II roku specjalizacji glottodydaktycznej (III rok st.) - filologia polska, stacjonarne
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Praktyki są prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 17 stycznia 2012 r.

Praktyką studentów kieruje opiekun praktyk – wyznaczony przez Dziekana Wydziału Polonistyki UW pełnomocnik ds. praktyk zawodowych i kierunkowych. Praktyki odbywają się zgodnie z zasadami Regulaminu praktyk nauczycielskich

Praktyki dydaktyczne odbywają się w szkołach podstawowych, w klasach 4-8, w formie śródrocznej (hospitacje lekcji w ramach zajęć z metodyki) i ciągłej.

Skrócony opis:

Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno- wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki szczegółowej (metodyki nauczania) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

Pełny opis:

W trakcie praktyki następuje kształtowanie kompetencji dydaktycznych studentów przez:

- zapoznanie ze specyfiką szkoły; poznanie realizowanych zadań opiekuńczo-wychowawczych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, prowadzonej dokumentacji;

- obserwowanie czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk w toku prowadzonych przez niego lekcji oraz aktywności uczniów, toku metodycznego lekcji, stosowanych przez nauczyciela metod i form pracy oraz wykorzystywanych pomocy dydaktycznych, sposobów aktywizowania i dyscyplinowania uczniów oraz różnicowania poziomu aktywności poszczególnych uczniów, sposobu oceniania uczniów, sposobu zadawania i kontrolowania pracy domowej, funkcjonowania i aktywności w czasie zajęć poszczególnych uczniów (z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych), działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny, organizacji przestrzeni w klasie;

- współdziałanie z opiekunem praktyk w planowaniu i przeprowadzaniu lekcji, organizowaniu pracy w grupach, przygotowywaniu pomocy dydaktycznych, wykorzystywaniu środków multimedialnych i technologii informacyjnej w pracy dydaktycznej, kontrolowaniu i ocenianiu uczniów, podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, organizowaniu przestrzeni klasy, podejmowaniu działań w zakresie projektowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

- pełnienie roli nauczyciela;

- analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, w tym: prowadzenie dokumentacji praktyki, konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką, konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych i prowadzonych lekcji, omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów.

Zajęcia prowadzone przez studenta muszą być przygotowane, gruntownie opracowane pod względem rzeczowym i metodycznym. Pisemny konspekt zajęć należy przedstawić opiekunowi praktyk przynajmniej na dzień przed prowadzeniem zajęć.

Konspekty zajęć, projekty ćwiczeń itp. muszą zostać uzgodnione merytorycznie z opiekunem praktyki.

Efekty uczenia się:

Student ma wiedzę z zakresu dydaktyki języka polskiego w szkole podstawowej;

ma umiejętności z zakresu prowadzenia lekcji języka polskiego w szkole podstawowej.

W zakresie kompetencji społecznych:

• jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; wykazuje aktywność, podejmuje realizację indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela;

• ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

• ma świadomość istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania uczniów.

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązująca dokumentacja przebiegu praktyk:

- dziennik praktyk, w którym student odnotowuje przebieg poszczególnych zajęć hospitowanych i prowadzonych samodzielnie;

- konspekty zajęć, ćwiczenia i inne materiały wykorzystane w czasie praktyk;

- krótka, zwięzła opinia opiekuna praktyki, wpisana do dziennika praktyk studenta.

Zaliczenia praktyk dokonuje pełnomocnik Dziekana ds. praktyk na podstawie dziennika praktyk oraz pisemnej oceny praktyki, wpisując odpowiednią adnotację do dokumentów studenta.

Praktyki zawodowe:

Wymiar praktyk ciągłych:

120 godzin w tym minimum 25 godzin zajęć prowadzonych samodzielnie przez studenta.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 120 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Helena Balcerek, Michał Friedrich, Ewa Kozłowska, Agnieszka Mikołajczuk, Marta Piasecka, Magdalena Trysińska
Prowadzący grup: Ewa Kozłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)