Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura języka polskiego: między poprawnością językową a pragmatyką

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-KJP-OG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Kultura języka polskiego: między poprawnością językową a pragmatyką
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Polonistyki
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Celem konwersatorium jest podniesienie świadomości (samoświadomości) studentów w zakresie kultury języka polskiego - jego tradycji, rozwarstwienia terytorialnego, społecznego i funkcjonalno-stylistycznego, zasad stanowienia normy językowej, instytucji odpowiedzialnych za kodyfikację współczesnej polszczyzny oraz edukację komunikacyjnojęzykową i politykę językową państwa.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Treści konwersatorium:

1/ Wiedza w zakresie kultury języka polskiego: a) zróżnicowanie terytorialne i społeczne, b) zróżnicowanie funkcjonalno-stylistyczne odmiany ogólnej polszczyzny, c) opis normy językowej języka polskiego;

2/ Analiza funkcjonalno-stylistyczna i poprawnościowa próbek tekstów naukowych, publicystycznych i użytkowych;

3/ Analiza funkcjonalno-stylistyczna tekstów internetowych;

4/ Próby tworzenia tekstów własnych o zróznicowanej tematyce i konwencji, ich prezentacja, ocena i analiza.

Pełny opis:

Konwersatorium "Kultura języka polskiego : między poprawnością językową a pragmatyką" jest przeznaczone dla słuchaczy mających ogólne przygotowanie językowe na poziomie szkoły średniej. Metoda konwersatoryjna, jaką będą prowadzone zajęcia, oznacza, że studenci będą zobowiązani do czynnego udziału w zajęciach, tj. prezentowania określonych problemów z zakresu kultury języka na podstawie podanych lektur, a także wykonania wskazanych przez prowadzącego zadań i ewentualną ich prezentację na zajęciach.

Treści konwersatorium obejmują: 1/ wiedzę z zakresu kultury języka polskiego: a) zróżnicowanie terytorialne i społeczne współczesnej polszczyzny; b) zróżnicowanie funkcjonalno-stylistyczne odmiany ogólnej (tzw. literackiej) współczesnego języka polskiego, c) opis współczesnej normy języka polskiego; 2/ analizę funkcjonalno-styliistyczną i poprawnościową wybranych próbek tekstów naukowych, publicystycznych i użytkowych oraz ich ocenę pod kątem estetycznym, etycznym, skuteczności oddziaływania na odbiorcę oraz poprawnościowym; 3/ próby własne tworzenia tekstów na wybrany przez siebie temat i wybranej konwencji językowo-stylistycznej, ich analizę oraz ocenę.

Literatura:

- Dubisz Stanisław (red.), 2001, Uniwersalny słownik języka polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, t. 1-5.

- Dubisz S. (red.), 2002. Nauka o języku dla polonistów, KiW, Warszawa.

- Jadacka Hanna, 2007, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

- Jemielniak Dariusz, 2019, Socjologia internetu, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa.

- Karpowicz Tomasz, 2018, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

- Klosińska Anna, Polański Edward. Grzenia Jan (oprac.), 2005, Słownik ortograficzny [oraz zasady pisowni i interpunkcji polskiej], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

- Marcjanik Małgorzata, 2017, Grzeczność w polskiej komunikacji językowej : studium opisowo-normatywne, Beau Bassin : Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy, Warszawa.

- Markowski Andrzej, 2012, Kultura języka polskiego. Teoria, Zagadnienia leksykalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

- Markowski Andrzej (red.). 1999, Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

UWAGA: LISTA LEKTUR MOŻE ZOSTAĆ POSZERZONA W CZASIE TRWANIA KONWERSATORIUM.

Efekty uczenia się:

1/ Wiedza - student poznaje wiedzę w zakresie kultury współczesnego języka polskiego (rozwarstwienia polszczyzny, zasad stanowienia normy językowej, opisu obowiązującej normy językowej)

2/ Umiejętności - student kształci umiejętności w zakresie analizy i oceny tekstu-wypowiedzi z perspektywy kulturalnojęzykowej (ze względu na cel, gatunek wypowiedzi, obowiązującą normę językowo-stylistyczną, estetykę i etykę wypowiedzi)

3/ Kompetencje społeczne - student przyswaja sobie wiedzę i umiejętności w zakresie komunikacji międzyludzkiej.

Metody i kryteria oceniania:

1/ Aktywność własna studenta i obecność na konwersatorium - przygotowywanie wystąpień i prezentacji, udział w dyskusji;

2/ Opracowanie analizy językowo-stylistycznej, poprawnościowej i pragmatyczno-komunikacyjnej wybranej próbki tekstu.

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Porayski-Pomsta, Marzena Stępień
Prowadzący grup: Józef Porayski-Pomsta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.