Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rehabilitacja głosu po laryngektomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1B1RG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rehabilitacja głosu po laryngektomii
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna
Logopedia ogólna i kliniczna - I rok II stopnia - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zaliczony przedmiot Foniatria.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Nauka aspektów teoretycznych i praktycznych rehabilitacji głosu i mowy po operacji laryngektomii całkowitej. Wykłady-część teoretyczna, ćwiczenia-część praktyczna z pacjentami.

Pełny opis:

Celem zajęć jest opanowanie przez studentów wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu rehabilitacji głosu u pacjentów po operacji laryngektomii całkowitej. Opanowanie wiedzy o metodach wytwarzania głosu zastępczego u pacjentów po laryngektomii całkowitej, etiologii nowotworów krtani i gardła dolnego oraz nowotworów górnych dróg oddechowych, stanów przednowotworowych, czynników ryzyka nowotworów.

Studenci poznają objawy towarzyszące nowotworom krtani i gardła dolnego, metody diagnostyki, metody leczenia, metodologię rehabilitacji logopedycznej pacjentów po całkowitej laryngektomii, metodologię tworzenia planu terapii i poszczególnych jednostek zajęć terapeutycznych. Studenci uczą się przeprowadzania wywiadu i prowadzenia ćwiczeń usprawniających zrozumiałość mowy osób posługujących się głosem zastępczym.

Literatura:

• Sinkiewicz A., Mackiewicz-Nartowicz H., Rozwój kompleksowej rehabilitacji pacjentów po operacji wycięcia krtani w Polsce. [w:] Medycyna w logopedii, red. J. Błeszyński, Harmonia Universalis, Gdańsk, 2013 r.

• Pruszewicz A., Foniatria kliniczna, PZWL, Warszawa, 1992 r..

• Swallowing after total laryngecomy, [w:] Voice restoration after total laryngectomy. Current science and future perspective, pod red. Nayak U., Kazi R., 2009 r.

• Sinkiewicz A., Propozycje standardów postepowania rehabilitacyjnego po laryngektomii całkowitej., [w:] Otolaryngol.Pol. 2004:58(4) s. 753-756.

• Osuch-Wójcikiewicz E., Bruzgielewicz A.,(Red) Rak krtani o czym należy wiedzieć jak posępować? Poradnik dla chorych., GEMINI-ART., 2014 r.

• Kowalczuk A., Zeszyt do ćwiczeń głosu i mowy dla osób po całkowitym usunięciu krtani, Białystok, 2001 r.

• Lipiec, D., Głos i mowa osób po laryngektomii, [w:] Diagnoza i terapia w logopedii, Porayski-Pomsta J., Warszawa, 2008 r.

• Sinkiewicz A., Rak krtani. Poradnik dla pacjentów, logopedów i lekarzy, Wyd. PTL, Bydgoszcz, 1992 r.

• Kamuda-Lewtak J., Standardy postępowania logopedycznego w przypadku

osób laryngektomowanych, [w:] Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego,

nr 37, Lublin, 2008 r.

• Lipiec D., Kryteria oceny jakości głosu i mowy przełykowej u osób po laryngektomii całkowitej. [w:] Wieloaspektowość diagnozy i terapii logopedycznej, pod red. K. Kokot. Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2012 r.

• De Walden - Gałuszko K., Psychoonkolgia w praktyce klinicznej, Wyd. PZWL, Warszawa, 2012 r.

Efekty uczenia się:

- w zakresie wiedzy student:

K-W06

Student zna terminologię oraz przyczyny występowania nowotworów w obrębie krtani, zna metody leczenia i rozróżnia nazewnictwo: laryngektomia częściowa, całkowita, chordektomia. Zna rozpoznania medyczne stosowane w otolaryngologii i foniatrii dotyczące nowotworów.

K-W07

Rozpoznaje, opisuje i rozumie skutki operacji całkowitego usunięcia krtani. Zna różne sposoby rehabilitacji głosu zastępczego i metody wywoływania go i rozumie mechanizm zaburzeń połykania, które mogą wystąpić po laryngektomii. Student wie w jaki sposób metodologicznie zaplanować terapię głosu, mowy i połykania uwzględniając różnice w potrzebach pacjentów. Zna zasady opieki okołooperacyjnej i ambulatoryjnej nad pacjentem po operacji laryngektomii całkowitej.

K-W05

Zna klasyfikację głosu przełykowego i poziomu opanowania mowy przełykowej wg Pruszewicza. Posiada podstawową wiedzę z zakresy psychoonkologii osób z nowotworami głowy i szyi.

- w zakresie umiejętności student:

K_U03

Opracowuje i realizuje w ramach ćwiczeń działania usprawniające, uwzględniając możliwości i potrzeby pacjenta oraz moment terapeutyczny, wykorzystując czynnie wiedzę z zakresu zmian funkcji narządów po operacji laryngektomii. Umie uwzględnić w terapii logopedycznej ćwiczenia usprawniające połykanie.

K_U07

Student potrafi przeprowadzić wywiad logopedyczny dla pacjentów po laryngektomii całkowitej, rozumiejąc zasadność poszczególnych pytań i wysnuwając wnioski do postępowania terapeutycznego.

K-U08

Potrafi przeprowadzić i zinterpretować wyniki badania ciśnienia zwieracza ust przełyku i ustalić rokowania dla nauki mowy przełykowej.

K-U09

Potrafi współpracować z lekarzem w zakresie oceny predyspozycji do opanowania mowy przetokowej i rekomendacji w zakresie doboru metody rehabilitacji głosu. Student umie odczytać informacje zawarte w rozpoznaniu medycznym dokonanym przez otolaryngologa lub foniatrę. Na tej podstawie dostosowuje swoje działania terapeutyczne do indywidualnych potrzeb pacjenta.

- w zakresie kompetencji personalno-społecznych

K-U10

Student w sposób zgodny z przyjętymi standardami komunikacyjnymi stosowanymi w opiece logopedycznej i medycznej przekazuje pacjentowi i jego opiekunom informacje o stanie głosu, możliwych metodach rehabilitacji w tym zakresie, zmian funkcjonalnych w obrębie poszczególnych narządów i przedstawia plan działań terapeutycznych w tym zakresie.

K-K05

Student nawiązuje empatyczny kontakt z pacjentem, przejawia pozytywna postawę w stosunku do pacjentów po laryngektomii, rozumie społeczno-emocjonalny kontekst osób z nowotworami w obrębie głowy i szyi, ma umiejętność rozumienia sytuacji pacjenta i jego trudności w życiu codziennym.

K-K07

Ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane działania diagnostyczno-terapeutyczne i rozumie ich ogromną role dla funkcjonowania społecznego pacjenta.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wykładach i ćwiczeniach jest obowiązkowa. Test zaliczeniowy. Możliwe wejściówki.

UWAGA:

Każdą nieobecność na ćwiczeniach należy odrobić z inną grupą. Do testu na zakończenie przedmiotu dopuszcza zaliczenie wykładów i ćwiczeń. Ocenę pozytywną z egzaminu testowego otrzymuje student, który uzyskał 50%+1 poprawnych odpowiedzi z testu i ma maksymalnie jedną nieobecność i dwa spóźnienia na wykładach.

Dla studentów z jedną nieobecnością na wykładach (1 nieobecność jest równoważna z 3 spóźnieniami na

wykład) próg uzyskania oceny pozytywnej na teście wzrasta do 60% + 1.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Jamróz, Irena Kilijańska, Marzena Stępień
Prowadzący grup: Irena Kilijańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Jamróz, Olga Jauer-Niworowska, Irena Kilijańska, Kamila Potocka-Pirosz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.