Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Słowo i wypowiedź

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1B1SW Kod Erasmus / ISCED: 09.303 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Słowo i wypowiedź
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna
Logopedia ogólna i kliniczna - I rok II stopnia - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wiedza na temat struktury języka obejmująca zagadnienia odpowiadające programowi przedmiotu Funkcjonalny opis języka na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna (studia I stopnia).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi budowy wypowiedzi oraz jednostek leksykalnych, a także usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy na ten temat. Poruszone zostaną zagadnienia istotne zwłaszcza z punktu widzenia pracy zawodowej przyszłego logopedy. Podczas ćwiczeń studenci będą samodzielnie analizowali wypowiedź, dzielili ją na mniejsze segmenty, w tym jednostki leksykalne oraz morfemy, a także określali prymarne i sekundarne funkcje tych elementów.

Pełny opis:

Podczas zajęć jest studenci zapoznają się z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi budowy wypowiedzi oraz jednostek leksykalnych, a także systematyzują i pogłębiają wiedzę na ten temat. Szczególny nacisk zostanie położony na takie zagadnienia, jak intonacja wypowiedzi w języku polskim, struktura tematyczno-rematyczna wypowiedzi, właściwości konotacyjne jednostek leksykalnych, oddziaływania składniowe, dyskusyjne zagadnienia dotyczące kategorii gramatycznych polszczyzny, analiza i synteza morfologiczna leksemów, słowotwórstwo jako sposób poszerzania słownictwa, granice morfologiczne wewnątrz wyrazów.

Zagadnienia te będą przedmiotem dyskusji podczas konwersatorium; studenci będą również samodzielnie analizowali wypowiedź, dzielili ją na mniejsze segmenty, w tym jednostki leksykalne oraz morfemy, a także określali prymarne i sekundarne funkcje tych elementów.

Literatura:

Bartmiński J., Nowosad-Bakalarczyk M., 2010, Prozodia, fonetyka, fonologia, Lublin.

Bednarek A., Grochowski M., 1993, Zadania z semantyki językoznawczej, Toruń (rozdział poświęcony strukturze tematyczno-rematycznej wypowiedzi).

Bogusławski A., 1959, O zasadach analizy morfologicznej, „Biuletyn PTJ", nr 18, s. 87-95.

Bogusławski A., 2010, Dwa studia z teorii fleksji, Warszawa (wybrane rozdziały).

Dukiewicz L., 1978, Intonacja wypowiedzi polskich, Wrocław.

GWJP 1998: Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, pod red. R. Grzegorczykowej, R. Laskowskiego, H. Wróbla, Warszawa.

K. Kowalik, 1997, Struktura morfonologiczna współczesnej polszczyzny, Kraków.

Słowo i wypowiedź I. Ćwiczenia do nauki o języku polskim, 2010, pod red. P. Sobotki i Z. Zaron, Warszawa.

Wróbel H., 2001, Gramatyka języka polskiego, Kraków.

Zaron Z., 2009, Problemy składni funkcjonalnej, Warszawa (rozdziały poświęcone strukturze wypowiedzi, oddziaływaniom składniowym, konotacji oraz różnicom między strukturami prostymi i złożonymi).

Efekty uczenia się:

Wiedza

• Rozpoznaje, opisuje i klasyfikuje jednostki gramatyczne i leksykalno-semantyczne języka polskiego .

• Rozpoznaje, definiuje i opisuje normy i standardy językowokomunikacyjne.

• Zna terminologię lingwistyczną stosowaną w logopedii.

Umiejętności

• Opisuje system języka polskiego i wykorzystać tę umiejętność w diagnozie logopedycznej.

• Wykorzystuje w podejmowanych zadaniach terapeutyczno-logopedycznych wiedzę w zakresie norm i standardów zachowań językowokomunikacyjnych.

Kompetencje społeczne

• Docenia wartość wiedzy, wypracowanej w różnych współpracujących ze sobą dziedzinach naukowych, stosowanej w logopedii.

• Nawiązuje empatyczny kontakt z pacjentem, przejawia pozytywną postawę w stosunku do osób przewlekle chorych; ma umiejętność rozumienia sytuacji emocjonalno-społecznej pacjenta i jego rodziny.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach. Aktywne uczestnictwo w zajęciach. Egzamin w formie pisemnej – elementy testu wyboru, zadania do rozwiązania, analiza przykładów językowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 42 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Stępień
Prowadzący grup: Marzena Stępień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Stępień
Prowadzący grup: Marzena Stępień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.