Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza i terapia logopedyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1B2DT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza i terapia logopedyczna
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna
Logopedia ogólna i kliniczna - II rok II stopnia - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien znać klasyfikacje zaburzeń mowy oraz mieć podstawową wiedzę na temat etiologii i patomechanizmów różnych zaburzeń mowy i języka.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Student porządkuje zdobytą wiedzę na temat różnych form opóźnionego i zaburzonego rozwoju mowy. Realizowane przez studenta zadania są próbą opisu i klasyfikowania językowych i pozajęzykowych objawów nieprawidłowości w werbalnym porozumiewaniu się.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest rozszerzenie i uporządkowanie wiedzy studentów na temat mechanizmów wybranych zaburzeń językowych oraz zapoznanie z narzędziami i metodami stosowanymi w diagnozie i terapii tych zaburzeń. Studenci przeprowadzą analizę porównawczą wybranych form zaburzeń mowy oraz przygotują plany terapeutyczne dostosowane do rodzaju zaburzenia.

Literatura:

Czaplewska E., Milewski S. (red.), (2011), Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki, Gdańsk.

Emiluta–Rozya D. (2002), Projekt „Badania Mowy” Ireny Styczek jako pierwowzór Logopedycznego postępowania diagnostycznego. "Szkoła Specjalna", nr 3.

Emiluta – Rozya D. (2008), Modyfikacja zestawienia form zaburzeń mowy H. Mierzejewskiej i D. Emiluty-Rozya [w:] Diagnoza i terapia w logopedii, red. Porayski-Pomsta J., Elipsa, Warszawa.

Emiluta – Rozya D. (1998), Diagnoza logopedyczna dzieci z wadami wymowy, [w:] Wybrane problemy psychologicznej diagnozy zaburzeń rozwoju mowy, red. Rola J., WSPS, Warszawa.

Emiluta-Rozya D. (2007), Opóźniony rozwój mowy a opóźnienie rozwoju mowy, "Poradnik Językowy", z. 8.

Emiluta-Rozya D. (2013), Całościowe badanie logopedyczne z materiałem obrazkowym. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.

Gałkowski T. i Jastrzębowska G. (red.) (1999), Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, Uniwersytet Opolski, Opole.

Grabias S. (1994), Logopedyczna klasyfikacja zaburzeń mowy, "Audiofonologia", t. VI, Warszawa – Lublin.

Grabias S. (2001), Perspektywy opisu zaburzeń mowy, [w:] Zaburzenia mowy, red. Grabias S., Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Herzyk A. (1993), Mózgowa organizacja języka w ontogenezie. Ujęcie neuropsychologiczne, "Audiofonologia", t.V, Warszawa-Lublin.

Kaczmarek B. (1993), Mowa a kształtowanie się asymetrii mózgowej, "Scholasticus", z. 4-5, Linea, Wrocław-Lublin.

Kaczmarek B. (2001), Mózg a mowa, [w:] Zaburzenia mowy, red. Grabias S., Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Kania J. (2001), Szkice logopedyczne, Polskie Towarzystwo Logopedyczne, Lublin.

Leonard L., (2005), SLI- Specyficzne zaburzenia rozwoju językowego, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Mierzejewska H., Przybysz-Piwkowa M. (1997), Rozważania na temat terminologii logopedycznej, [w:] Rozwój poznawczy i rozwój językowy dzieci z trudnościami w komunikacji werbalnej. Materiały z konferencji, Wydawnictwo DiG, Warszawa.

Rocławski B. (1995), Słuch fonemowy i fonetyczny. Teoria i praktyka, Glottispol, Gdańsk.

Rocławski B. (red.) (1991), Opieka logopedyczna od poczęcia, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.

Sołtys-Chmielowicz A. (2008), Zaburzenia artykulacji. Teoria i praktyka, Impuls, Kraków.

Zalewska M. (1998), Dziecko z zespołem prostego opóźnienia rozwoju mowy, [w:] Wybrane problemy psychologicznej diagnozy zaburzeń rozwoju mowy, red. Rola J., Wydawnictwo WSPS, Warszawa.

Styczek I. (1979), Logopedia, PWN, Warszawa.

Szeląg E. (1996), Różnice indywidualne a mózgowe mechanizmy mowy. Przegląd badań własnych, "Logopedia", nr 23, Lublin.

Zaleski T. (1992), Opóźniony rozwój mowy u dzieci, PZWL, Warszawa.

Literatura będzie uzupełniana i modyfikowana w zależności od potrzeb studentów i ustalonych tematów studium przypadku.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

-student pogłębia wiedzę merytoryczną i metodologiczną na temat różnych opóźnień i zaburzeń mowy

UMIEJĘTNOŚCI

-potrafi samodzielnie stawiać hipotezy badawcze i weryfikować je poprzez dobór właściwych narzędzi badawczych

-potrafi samodzielnie opisywać, analizować językowe i pozajęzykowe objawy opóźnionego lub zaburzonego rozwoju mowy

-potrafi w sposób logiczny i uporządkowany przedstawić przebieg działań badawczych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

-rozumie konieczność rzetelnego prowadzenia badań

-kształtuje umiejętność współpracy z innymi specjalistami w celu przeprowadzenia rzetelnego procesu diagnozowania i tworzenia skutecznego procesu usprawniania

-kształtuje umiejętność współpracy z rodziną, opiekunami pacjenta

Metody i kryteria oceniania:

- uczestnictwo w zajęciach, realizacja zadań praktycznych, przygotowanie przez studenta studium przypadku (obejmującego proces diagnozowania i program terapii);

- przedmiot kończy się egzaminem przeprowadzonym w formie ustnej.

Praktyki zawodowe:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest odbycie stażu logopedycznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Jauer-Niworowska, Marlena Kurowska, Natalia Siudzińska, Marzena Stępień
Prowadzący grup: Olga Jauer-Niworowska, Marlena Kurowska, Natalia Siudzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin, 42 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Jauer-Niworowska, Marlena Kurowska, Natalia Siudzińska, Marzena Stępień
Prowadzący grup: Olga Jauer-Niworowska, Marlena Kurowska, Natalia Siudzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.