Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Medyczna i logopedyczna terapia osób z dysfagią

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1B2MT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Medyczna i logopedyczna terapia osób z dysfagią
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna
Logopedia ogólna i kliniczna - II rok II stopnia - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zaliczenie przedmiotu Foniatria

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu dysfagii ustno-gardłowej. Przekazanie studentom wiedzy na temat anatomii i fizjologii narządów żucia, górnego odcinka przewodu pokarmowego, etiologii oraz klasyfikacji zaburzeń połykania, metod ich diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.

Pełny opis:

1. Anatomia głowy i szyi z punktu widzenia opieki nad pacjentem z dysfagią

2. Fizjologia połykania

3. Rozwój funkcji pobierania pokarmu

4. Dysfagia – wprowadzenie

5. Diagnostyka dysfagii - części 1 (badanie przedmiotowe, ocena stanu odżywienia)

6. Diagnostyka dysfagii – część 2 (badanie podmiotowe, testy przesiewowe)

7. Diagnostyka dysfagii – część 3 (badania instrumentalne)

8. Terapia dysfagii – część 1 (leczenie żywieniowe)

9. Terapia dysfagii – część 2 (terapia logopedyczna, fizykoterapia)

10. Terapia dysfagii – część 3 (leczenie zachowawcze i zabiegowe)

Literatura:

Obowiązkowa:

• Aleksandrowicz R., Ciszek B. Anatomia Kliniczna Głowy i Szyi, Warszawa 2007, Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

• Cichero J. , Murdoch B., Dysphagia. Foundation, Theory and Practice, England 2006 r.

• Marks L., Rainbow D., Working with dysphagia, Speechmark Publishing Ltd, United Kingdom, 2006 r.

• Wprowadzenie do neurologopedii, pod. Red. Obrębowski. A., rozdz. 3, 25, 26, Poznań 2012 r.

• Biomedyczne podstawy logopedii, pod red. Milewski S., Kuczkowski J., Kaczorowska- Bray K., rozdz. 10, Gdańsk 2012 r.

Dodatkowa:

Książki:

• Diagnosis and Treatment of Neurogenic Oropharyngeal Dysphagia, Bremen, 2014 r.

Czasopisma:

• Dysphagia

• Otolaryngologia Polska

• Clinical Otholaryngology

Efekty uczenia się:

- w zakresie wiedzy student:

K_W06

Student posiada wiedzę na temat anatomii i fizjologii jamy ustnej, gardła i górnego odcinka przewodu pokarmowego.

K_W08

Identyfikuje i opisuje objawy zaburzeń połykania.

K_W06

Zna rozpoznania medyczne stosowane w klasyfikacji zaburzeń połykania, rozumie różnicę pomiędzy zaburzeniami połykania, dysfunkcjami połykania, zaburzeniami karmienia, zaburzeniami odżywiania

K_W15

Posiada podstawową wiedzę na temat patomechanizmu powstawania zaburzeń połykania, przeprowadzania testów przesiewowych, wskazań do rozszerzenia diagnostyki o badania instrumentalne, metod leczenia i rehabilitacji dysfagii.

K_W09

Charakteryzuje metody terapeutyczne: kompensacyjne, adaptacyjne i restytucyjne.

- w zakresie umiejętności student:

K_U08

Student potrafi zauważyć niepokojące objawy świadczące o ryzyku penetracji / aspiracji u chorego z zaburzeniami połykania.

K_U07

Potrafi samodzielnie przeprowadzić testy przesiewowe. Przeprowadzić wywiad logopedyczny, obserwację logopedyczną pacjenta, osłuchanie stetoskopem. Potrafi ocenić stan pacjenta i konieczność podjęcia pogłębionych interwencji diagnostycznych.

K_U08

Umie odczytać informacje zawarte w rozpoznaniu medycznym dokonanym przez laryngologa/foniatrę/gastrologa/neurologa.

K_U09

Potrafi pracować w zespole. Współpracuje z lekarzem (otolaryngologiem, foniatrą, gastrologiem, chirurgiem, neurologiem), fizjoterapeutą i dietetykiem w zakresie diagnozy i terapii pacjenta.

K_U10

W sposób zgodny z przyjętymi standardami komunikacyjnymi w opiece logopedycznej i medycznej przekazuje pacjentowi i/lub jego opiekunom informacje o stanie pacjenta i planowanych oddziaływaniach diagnostyczno-terapeutycznych.

K_K03

Student umie wykorzystać wyniki badania wideofluoroskopowego (VFSS) i endoskopowego (FEES) do diagnozowania i planowania terapii pacjenta z dysfagią.

K_K06

Wykorzystuje wiedzę do planowania terapii logopedycznej i sprawowania opieki okołooperacyjnej i ambulatoryjnej nad pacjentami z zaburzeniami połykania.

- w zakresie kompetencji personalno-społecznych:

K_K01

Student docenia wartość wiedzy wypracowanej w różnych współpracujących ze sobą dziedzinach naukowych stosowanych w logopedii.

K_K05

Nawiązuje empatyczny kontakt z pacjentem, przejawi pozytywną postawę w stosunku do osób przewlekle chorych; dostrzega kontekst emocjonalno-społeczny pacjenta z dysfagią i jego rodziny.

K_K07

Jest świadomy odpowiedzialności za podejmowane działania diagnostyczno-terapeutyczne.

Metody i kryteria oceniania:

100% obecności, zaliczenie wejściówek, zaliczenie prac domowych.

Kontrola obecności, zaangażowanie na ćwiczeniach, oddawanie prac domowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin, 42 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 42 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Stępień
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.