Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lingwistyczna diagnoza i terapia zaburzeń komunikacji językowej (u dzieci i osób dorosłych)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1S1EW1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lingwistyczna diagnoza i terapia zaburzeń komunikacji językowej (u dzieci i osób dorosłych)
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna
Seminaria magisterskie dla LOiK - I rok II stopnia
Punkty ECTS i inne: 6.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Przedmiot ma na celu merytoryczne wspieranie studentów w procesie pisania pracy magisterskiej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Prowadzący zajęcia wspomaga studentów w zakresie:

1. wyboru pozycji literatury przedmiotu związanych z deklarowanym przez słuchacza tematem pracy;

2. określenia celu badania i problemu badawczego związanych z deklarowanym tematem;

3. doboru metod, technik i narzędzi badań stosownie do wybranego tematu;

4. informacji o wymogach językowo-stylistycznych i edytorskich pracy.

Pełny opis:

Praca prowadzącego ma charakter konsultacyjno-konwersatoryjny. Słuchacze przedstawiają opracowane przez siebie:

1. Dane z literatury przedmiotu związane z roboczo sformułowanym tematem pracy.

2. Konspekt pracy zawierający:

a) cel badania,

b) problemy badawcze,

c) planowane metody badania,

d) planowane techniki i narzędzia badawcze.

3. Kolejne fragmenty pracy (zgodnie z chronologią przebiegu badania i opracowywania wyników) do oceny prowadzącego pracę.

4. Całościowe opracowanie badania do zatwierdzenia przez prowadzącego.

Literatura:

Pozycje uwzględnione w sylabusach z przedmiotów związanych z wybranymi przez słuchaczy tematami prac.

Ponadto:

Bartkowiak L.: Redagowanie pracy magisterskiej: poradnik dla studentów. Poznań: Akademia Medyczna, 1998.

Gambarelli G., Łucki Z.: Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską: wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie. Kraków: UNIVERSITAS, 1998.

Kolman R.: Zdobywanie wiedzy: poradnik podnoszenia kwalifikacji: (magisteria, doktoraty, habilitacje). Bydgoszcz; Gdańsk: Oficyna Wydaw. BRANTA, 2004.

Kuziak M., Rzepczyński S.: Jak mówić, jak pisać? Bielsko-Biała: Park, 2005.Kwaśniewska K.: Jak pisać prace dyplomowe: (wskazówki praktyczne). Bydgoszcz: Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2005.

Lindsay D.: Dobre rady dla piszących teksty naukowe. Wrocław: Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1995.

Majchrzak J., Mendel T.: Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji. Poznań: Akademia Ekonomiczna, 1996.

Morison M.: Jak pisać prace pisemne i prace badawcze oraz jak zdać egzamin z psychologii. Poznań: Zysk i S-ka Wydaw., 1999.

Narojczyk K.: Dokument elektroniczny i jego opis bibliograficzny w publikacjach humanistycznych. Olsztyn: WM, 2005.

Pułło A.: Prace magisterskie i licencjackie: wskazówki dla studentów. Warszawa: Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2003.Urban S., Ładoński W.: Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wrocław: Wydaw. Akad. Ekonomicznej, 1994.

Weiner J.: Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych: przewodnik praktyczny. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2005.

Węglińska M.: Jak pisać pracę magisterską?: poradnik dla studentów. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005.

Efekty uczenia się:

1. Efektem końcowym prac w pierwszym roku seminarium jest:

a) opracowany przez każdego ze słuchaczy konspekt pracy magisterskiej,

b) opracowanie w zarysie harmonogramu spotkań diagnostyczno-terapeutycznych z osobami badanymi.

2. Efektem końcowym pełnego cyklu seminaryjnego jest praca magisterska.

Metody i kryteria oceniania:

1. Zaliczenie semestralne dokonywane jest na podstawie merytorycznej oceny postępów w pisaniu pracy.

2. Zaliczenie końcowe student otrzymuje po zatwierdzeniu i przyjęciu pracy do obrony przez promotora.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Potocka-Pirosz, Ewa Wolańska
Prowadzący grup: Ewa Wolańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Skrócony opis:

Prowadzący zajęcia wspomaga studentów w zakresie:

1. wyboru pozycji literatury przedmiotu związanych z deklarowanym przez słuchacza tematem pracy;

2. określenia celu badania i problemu badawczego związanych z deklarowanym tematem;

3. doboru metod, technik i narzędzi badań stosownie do wybranego tematu;

4. informacji o wymogach językowo-stylistycznych i edytorskich pracy.

Pełny opis:

Praca prowadzącego ma charakter konsultacyjno-konwersatoryjny. Słuchacze przedstawiają opracowane przez siebie:

1. Dane z literatury przedmiotu związane z roboczo sformułowanym tematem pracy.

2. Konspekt pracy zawierający:

a) cel badania,

b) problemy badawcze,

c) planowane metody badania,

d) planowane techniki i narzędzia badawcze.

3. Kolejne fragmenty pracy (zgodnie z chronologią przebiegu badania i opracowywania wyników) do oceny prowadzącego pracę.

4. Całościowe opracowanie badania do zatwierdzenia przez prowadzącego.

Literatura:

Pozycje uwzględnione w sylabusach z przedmiotów związanych z wybranymi przez słuchaczy tematami prac.

Ponadto:

Bartkowiak L.: Redagowanie pracy magisterskiej: poradnik dla studentów. Poznań: Akademia Medyczna, 1998.

Gambarelli G., Łucki Z.: Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską: wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie. Kraków: UNIVERSITAS, 1998.

Kolman R.: Zdobywanie wiedzy: poradnik podnoszenia kwalifikacji: (magisteria, doktoraty, habilitacje). Bydgoszcz; Gdańsk: Oficyna Wydaw. BRANTA, 2004.

Kuziak M., Rzepczyński S.: Jak mówić, jak pisać? Bielsko-Biała: Park, 2005.Kwaśniewska K.: Jak pisać prace dyplomowe: (wskazówki praktyczne). Bydgoszcz: Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2005.

Lindsay D.: Dobre rady dla piszących teksty naukowe. Wrocław: Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1995.

Majchrzak J., Mendel T.: Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji. Poznań: Akademia Ekonomiczna, 1996.

Morison M.: Jak pisać prace pisemne i prace badawcze oraz jak zdać egzamin z psychologii. Poznań: Zysk i S-ka Wydaw., 1999.

Narojczyk K.: Dokument elektroniczny i jego opis bibliograficzny w publikacjach humanistycznych. Olsztyn: WM, 2005.

Pułło A.: Prace magisterskie i licencjackie: wskazówki dla studentów. Warszawa: Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2003.Urban S., Ładoński W.: Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wrocław: Wydaw. Akad. Ekonomicznej, 1994.

Weiner J.: Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych: przewodnik praktyczny. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2005.

Węglińska M.: Jak pisać pracę magisterską?: poradnik dla studentów. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)