Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Medialne obrazy świata w perspektywie socjolingwistycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1S1MT1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Medialne obrazy świata w perspektywie socjolingwistycznej
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna
Seminaria magisterskie dla LOiK - I rok II stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Uczestnik seminarium powinien być zainteresowany różnorodnymi przekazami medialnymi (prasa, radio, telewizja, Internet), a także językoznawstwem pragmatycznym. Ponadto powinien interesować się dziedzinami pokrewnymi: socjologią, psychologią, medioznawstwem.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem seminarium będą współczesne przekazy medialne, ze szczególnym uwzględnieniem ich warstwy językowej w wymiarze pragmatycznym (kto? do kogo? w jakiej sytuacji? w jakim celu?).

Pełny opis:

Przedmiotem seminarium będą współczesne przekazy medialne, ze szczególnym uwzględnieniem ich warstwy językowej w wymiarze pragmatycznym (kto? do kogo? w jakiej sytuacji? w jakim celu?). Punktem wyjścia jest założenie, że media tworzą, kreują, interpretują rzeczywistość - tworzą medialny obraz świata.

Badania przekazów medialnych mają na ogół charakter interdyscyplinarny, co powoduje konieczność sięgania po metody nie tylko z zakresu językoznawstwa, ale także dziedzin pokrewnych: psychologii, socjologii oraz medioznawstwa. Na łączenie różnych obszarów badawczych pozwalają założenia socjolingwistyki, która stanie się podstawą prowadzonych w czasie seminarium analiz. Socjolingwistyka opisuje reguły zachowań językowych i bierze pod uwagę wiele różnych zmiennych (np. płeć, status, wiek nadawcy), dzięki czemu pozwala na zbadanie medialnych obrazów świata.

Seminarium będzie prowadzone w cyklu dwuletnim. W trakcie 1. roku są przewidziane m.in. tematy:

- Klasyfikacja i charakterystyka mediów (starych i nowych)

- Genologia medialna a genologia lingwistyczna

- Kulturotwórcze funkcje mediów

- Badania mediów - przegląd metodologii

- Badania językoznawcze - przegląd metodologii

- Socjolingwistyka (założenia, narzędzia, podstawowe terminy)

- Pojęcie polszczyzny medialnej

[Wskazane tematy będą uzupełniane o propozycje wskazane przez uczestników seminarium, zgodne z ich zainteresowaniami]

W trakcie 2. roku problematyka zajęć będą uzależniona od tematów przygotowywanych prac magisterskich

Literatura:

R. Grzegorczykowa, Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 2012

S. Grabias, Język w zachowaniach społecznych, Lublin 2001.

Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej, red. E. Malinowska, J. Nocoń, U. Żydek-Bednarczuk, Kraków 2013.

T. Goban-Klas, Wartki nurt mediów. Ku nowym formom społecznego życia informacji, Kraków 2011.

Roger D. Wimmer, Joseph R. Dominick, Mass media. Metody badań, Kraków 2008.

Współczesne media. Medialny obraz świata, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin 2015.

B. Skowronek, Mediolingwistyka. Wprowadzenie, Kraków 2013.

L. Manovich, Język nowych mediów, Warszawa 2006.

literatura będzie sukcesywnie uzupełniana w trakcie trwania kursu

Efekty uczenia się:

WIEDZA (Absolwent zna i rozumie: )

— fakty z zakresu językoznawstwa w stopniu pozwalającym mu napisać pracę dyplomową

— metodologie językoznawcze

UMIEJĘTNOŚCI (Absolwent potrafi: )

napisać dłuższą spójną pracę naukową:

— opartą na precyzyjnie sformułowanej wyjściowej tezie i wyrazistych pytaniach badawczych;

— wykorzystującą świadomie wybraną metodę badawczą;

— poprawną i konsekwentną pod względem metodologicznym;

— właściwie osadzoną w samodzielnie zrekonstruowanym i krytycznie rozpoznanym stanie badań;

— popartą zgromadzonym materiałem dowodowym;

— składającą się z argumentów logicznie prowadzących do konkluzji;

— eksponującą celowość i atrakcyjność poruszanej problematyki;

— poprawną pod względem językowym, także w zakresie korzystania ze stylu naukowego;

— obudowaną poprawnie i kompletnie sporządzonymi przypisami i bibliografią;

— mieszczącą się w obowiązujących limitach objętości

ustnie zaprezentować swoje badania na każdym ich etapie:

— precyzyjnie definiując założenia i cele badawcze;

— dokonując właściwej selekcji problemów, przykładów i argumentów;

— uzasadniając celowość i atrakcyjność omawianej problematyki;

— wypowiadając się językiem bogatym, poprawnym, także w zakresie użycia stylu naukowego;

— utrzymując uwagę słuchaczy;

— wykorzystując przejrzyste techniki prezentacji badań (np. handouty, prezentacje multimedialne)

— dyskutując w sposób rzeczowo uargumentowany;

— mieszcząc się w założonym limicie czasowym wystąpienia

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (Absolwent jest gotowy do: )

— pracy w grupie, wspierania procesu twórczego innych osób

— wzięcia odpowiedzialności za trafność przekazywanej wiedzy i kieruje się uczciwością naukową

— doceniania różnorodności i wielości opinii i kultur

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach

Przygotowanie do zajęć (znajomość wskazanej literatury przedmiotu)

Po pierwszym roku student przygotowuje projekt dotyczący przyszłej pracy magisterskiej; projekt zawiera:

1. roboczy tytuł rozprawy

2. główne tezy (hipotezy)

3. wstępny opis materiału badawczego

4. wybraną metodologię

5. roboczy konspekt

6. próbkę badań własnych

7. wstępną bibliografię

Na roku 2. ocenie podlega umiejętność referowania postępów pracy badawczej (fragmentów przygotowywanej pracy magisterskiej)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin, 2 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Stępień, Magdalena Trysińska
Prowadzący grup: Magdalena Trysińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.