Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lingwistyczna diagnoza i terapia zaburzeń komunikacji językowej (u dzieci i osób dorosłych)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1S2EW1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Lingwistyczna diagnoza i terapia zaburzeń komunikacji językowej (u dzieci i osób dorosłych)
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna
Logopedia ogólna i kliniczna - II rok II stopnia - stacjonarne
Seminaria magisterskie dla LOiK - II rok II stopnia
Punkty ECTS i inne: 27.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Przedmiot ma na celu merytoryczne wspieranie studentów w procesie pisania pracy magisterskiej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Prowadzący zajęcia wspomaga studentów w zakresie:

1. wyboru pozycji literatury przedmiotu związanych z deklarowanym przez słuchacza tematem pracy;

2. określenia celu badania i problemu badawczego związanych z deklarowanym tematem;

3. doboru metod, technik i narzędzi badań stosownie do wybranego tematu;

4. informacji o wymogach językowo-stylistycznych i edytorskich pracy.

Pełny opis:

Praca prowadzącego ma charakter konsultacyjno-konwersatoryjny. Słuchacze przedstawiają opracowane przez siebie:

1. Dane z literatury przedmiotu związane z roboczo sformułowanym tematem pracy.

2. Konspekt pracy zawierający:

a) cel badania,

b) problemy badawcze,

c) planowane metody badania,

d) planowane techniki i narzędzia badawcze.

3. Kolejne fragmenty pracy (zgodnie z chronologią przebiegu badania i opracowywania wyników) do oceny prowadzącego pracę.

4. Całościowe opracowanie badania do zatwierdzenia przez prowadzącego.

Literatura:

Pozycje uwzględnione w sylabusach z przedmiotów związanych z wybranymi przez słuchaczy tematami prac.

Ponadto:

Bartkowiak L.: Redagowanie pracy magisterskiej: poradnik dla studentów. Poznań: Akademia Medyczna, 1998.

Gambarelli G., Łucki Z.: Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską: wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie. Kraków: UNIVERSITAS, 1998.

Kolman R.: Zdobywanie wiedzy: poradnik podnoszenia kwalifikacji: (magisteria, doktoraty, habilitacje). Bydgoszcz; Gdańsk: Oficyna Wydaw. BRANTA, 2004.

Kuziak M., Rzepczyński S.: Jak mówić, jak pisać? Bielsko-Biała: Park, 2005.Kwaśniewska K.: Jak pisać prace dyplomowe: (wskazówki praktyczne). Bydgoszcz: Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2005.

Lindsay D.: Dobre rady dla piszących teksty naukowe. Wrocław: Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1995.

Majchrzak J., Mendel T.: Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji. Poznań: Akademia Ekonomiczna, 1996.

Morison M.: Jak pisać prace pisemne i prace badawcze oraz jak zdać egzamin z psychologii. Poznań: Zysk i S-ka Wydaw., 1999.

Narojczyk K.: Dokument elektroniczny i jego opis bibliograficzny w publikacjach humanistycznych. Olsztyn: WM, 2005.

Pułło A.: Prace magisterskie i licencjackie: wskazówki dla studentów. Warszawa: Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2003.Urban S., Ładoński W.: Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wrocław: Wydaw. Akad. Ekonomicznej, 1994.

Weiner J.: Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych: przewodnik praktyczny. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2005.

Węglińska M.: Jak pisać pracę magisterską?: poradnik dla studentów. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005.

Efekty uczenia się:

1. Efektem końcowym prac w pierwszym roku seminarium jest:

a) opracowany przez każdego ze słuchaczy konspekt pracy magisterskiej,

b) opracowanie w zarysie harmonogramu spotkań diagnostyczno-terapeutycznych z osobami badanymi.

2. Efektem końcowym pełnego cyklu seminaryjnego jest praca magisterska.

Studenci prowadzą swoje badania z wykorzystaniem technik informacyjno-komunikacyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

1. Zaliczenie semestralne dokonywane jest na podstawie merytorycznej oceny postępów w pisaniu pracy.

2. Zaliczenie końcowe student otrzymuje po zatwierdzeniu i przyjęciu pracy do obrony przez promotora.

Dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: 2 nieobecności w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Potocka-Pirosz, Ewa Wolańska
Prowadzący grup: Ewa Wolańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

1. Dyskutowanie głównych tez i założeń badawczych prac magisterskich.

2. Indywidualne omawianie szczegółowej problematyki prac magisterskich.

3. Tworzenie metod własnych diagnozy i terapii logopedycznej.

Pełny opis:

Treści merytoryczne seminarium obejmują:

1. Zaburzenia mowy, w których kompetencje językowa, komunikacyjna i kulturowa nie są wykształcone w ogóle lub w stopniu niewystarczającym do prawidłowej realizacji wypowiedzi.

2. Zaburzenia mowy związane z brakiem lub niedowładem sprawności realizacyjnych przy zdobytych kompetencjach.

3. Zaburzenia mowy związane z rozpadem systemu komunikacyjnego (lub też rozpadem wszystkich typów kompetencji).

Szczegółowe treści merytoryczne seminarium w sposób zasadniczy zależą od wybranych przez studentów tematów prac.

Literatura:

Antos D., Demel G., Styczek I., Jak usuwać seplenienie i inne wady wymowy u dzieci, Warszawa 1978.

Cieszyńska J., Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych. Metoda krakowska, Kraków 2011.

Czaplewska E., Milewski S. (red.), Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki, Sopot 2012.

Gałkowski T., Jastrzębowska G. (red.), Logopedia – pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, Opole 2003.

Gałkowski T., Szeląg E., Jastrzębowska G. (red.), Podstawy neurologopedii. Podręcznik akademicki, Opole 2005.

Gałkowski T., Tarkowski Z., Zalewski T., Diagnoza i terapia zaburzeń mowy, Lublin 1993.

Grabias S., Kurkowski M., Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, Lublin 2012.

Jaklewicz H., Autyzm wczesnodziecięcy, Gdańsk 1993.

Jastrzębowska G., Podstawy logopedii dla studentów logopedii, Opole 1996.

Konopska L., Wymowa osób z wadą zgryzu, Szczecin 2006.

Kordyl Z., Psychologiczne problemy afazji dziecięcej, Warszawa 1968.

Leonard L. B., SLI – specyficzne zaburzenie rozwoju językowego, Gdańsk 2006.

Obrębowski A. (red.), Wprowadzenie do neurologopedii, Poznań 2012.

Panasiuk J., Afazja a interakcja. TEKST – metaTEKST – konTEKST, Lublin 2012.

Parol U., Dziecko z niedokształceniem mowy: diagnoza, analiza, terapia, Warszawa 1989.

Rocławski B. (red.), Opieka logopedyczna od poczęcia, Gdańsk 1993.

Sawa B., Dzieci z zaburzeniami mowy, Warszawa 1990.

Stecko E., Zaburzenia mowy u dzieci – wczesne rozpoznawanie i postępowanie logopedyczne, Warszawa 1997.

Styczek I., Logopedia, Warszawa 1980.

Tarkowski Z., Jąkanie wczesnodziecięce, Warszawa 1992.

* * *

Bartkowiak L., Redagowanie pracy magisterskiej: poradnik dla studentów, Poznań 1998.

Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską: wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie, Kraków 1998.

Kolman R., Zdobywanie wiedzy: poradnik podnoszenia kwalifikacji (magisteria, doktoraty, habilitacje), Bydgoszcz 2004.

Kwaśniewska K., Jak pisać prace dyplomowe (wskazówki praktyczne), Bydgoszcz 2005.

Lindsay D., Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Wrocław 1995.

Majchrzak J., Mendel T.: Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji, Poznań 1996.

Morison M., Jak pisać prace pisemne i prace badawcze oraz jak zdać egzamin z psychologii, Poznań 1999.

Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie: wskazówki dla studentów, Warszawa 2003.

Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 1994.

Weiner J., Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych: przewodnik praktyczny, Warszawa 2005.

Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów, Kraków 2005.

Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik. Książka – prasa – WWW, Warszawa 2008.

Uwagi:

Zajęcia prowadzone zdalnie za pośrednictwem platformy Zoom (https://zoom.us/).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)