Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauki pomocnicze filologii polskiej: nauka o języku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-LSA1NJ Kod Erasmus / ISCED: 09.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauki pomocnicze filologii polskiej: nauka o języku
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia są poświęcone przypomnieniu ze szkoły i uporządkowaniu aparatu pojęciowego współczesnego językoznawstwa. Po zakończeniu cyklu student będzie w stanie czytać literaturę lingwistyczną i opartą na badaniach języka.

Zajęcia są wstępem do cyklu przedmiotów językoznawczych oraz logopedycznych (m.in. poprzedzają analizę podsystemów językowych w rozwoju mowy dziecka).

Pełny opis:

1. Świat znaków. Typy znaków. Język jako system semiotyczny na tle innych systemów znakowych.

2. Cechy definicyjne języka naturalnego. Uniwersalność systemu językowego.

3. Struktura aktu komunikacji. Funkcje języka i wypowiedzi.

4. Struktura języka: słownik i gramatyka. Hierarchia jednostek językowych: od fonemu do zdania. Warianty jednostek. Zasada analogii.

5. Podsystem fonologiczny. Podział na diakryty. Pojęcie opozycji.

6. Podsystem słowotwórczy. Przypomnienie podstawowych terminów, zasady pochodności słowotwórczej wyrazów. Neologizmy.

7. Podsystem fleksyjny. Podział na morfemy. Szkolna klasyfikacja leksemów na części mowy.

8. Podsystem składniowy. Części zdania. Tradycyjne związki składniowe.

9. Leksyka. Relacje semantyczne, różnice stylistyczne. Zróżnicowanie polszczyzny.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Grzegorczykowa, R., 2007, Wstęp do językoznawstwa, Warszawa.

Jakobson R., 1960, Poetyka w świetle językoznawstwa, „Pamiętnik Literacki” LI.

Milewski T., 1976, Językoznawstwo, Warszawa.

Wierzbicka A., 1967, O języku – dla wszystkich, Warszawa.

Wierzbicka A., Wierzbicka P., 1970, Praktyczna stylistyka, Warszawa.

Urbańczyk S., Kucała M. (red.), 1999, Encyklopedia języka polskiego, Wrocław

Zaron Z., Sobotka P. (red.), 2010, Słowo i wypowiedź. Zbiór zadań do nauki o języku polskim (rozdz. Propedeutyka wiedzy o języku), Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Bartmiński J. (red.), Współczesny język polski, Lublin 2001

Bednarek A., Grochowski M., Zadania z semantyki językoznawczej, Toruń 1997.

Bobrowski I., 1998, Zaproszenie do językoznawstwa (cz. II: Język jako system znaków, s. 41-56), Kraków.

Goddard C., Wierzbicka A., 2001, Język, kultura, znaczenie – semantyka międzykulturowa, [w:] Tabakowska E. (red.), Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, s. 175-202, Kraków.

Sapir E., 2010, Język. Wprowadzenie do badań nad mową (rozdz. I: Wprowadzenie: definicja języka, s. 15-33), Kraków.

Saussure F., 1991, Kurs językoznawstwa ogólnego (rozdz. Miejsce języka wśród faktów mowy, s. 38-43).

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot:

(WIEDZA)

- zna podstawową terminologię lingwistyczną;

- ma elementarną wiedzę dotyczącą struktury aktu mowy i procesu komunikacji językowej;

- ma podstawową wiedzę dotyczącą systemu językowego i jego użycia;

- wie, na czym polega różnica między jednostkami systemu języka a ich realizacjami;

(UMIEJĘTNOŚCI)

- umie rozpoznawać i identyfikować jednostki różnych podsystemów;

- potrafi samodzielnie wyodrębnić jednostki różnych podsystemów i ich warianty;

- umie zbudować opozycję;

- posługuje się zasadą analogii .

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa obejmuje bieżące przygotowanie do zajęć (40%) i zaliczenie pisemne (test; 60%).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.