Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tradycja biblijna w literaturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-LSA1TB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Tradycja biblijna w literaturze
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna
Logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna
Logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna - 1 rok 1. st.
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Absolwent kursu winien legitymować się wiedzą na temat najważniejszych zagadnień dotyczących ksiąg Starego i Nowego Testamentu a także starożytnej filozofii i kultury hebrajskiej. Powinien też posiadać umiejętności z zakresu analizy i interpretacji tekstu literackiego, ogólną orientację w dziejach starożytnego świata, filozofii hebrajskiej oraz chrześcijańskiej, a także potrafić samodzielnie przywoływać nowożytne konteksty literackie oraz filozoficzne.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład ma na celu przybliżenie problematyki ksiąg Starego i Nowego Testamentu ze szczególnym uwzględnieniem sposobów funkcjonowania biblijnego dziedzictwa w literaturze i kulturze nowożytnej.

Pełny opis:

Wykładów ma na celu przybliżenie problematyki ksiąg Starego i Nowego Testamentu a także wyposażenie słuchaczy w narzędzia ich analizy i interpretacji. Lekturze tekstów starożytnych towarzyszyć będą odniesienia do wybranych kontekstów epok późniejszych. Wyeksponowany zostanie dialog z tradycją, przejawiający się w rozmaitych sposobach reinterpretacji dzieł biblijnych. Przedmiotem refleksji staną się historyczne, kulturowe oraz społeczne uwarunkowania intertekstualnych relacji między dziełami starożytnymi a późniejszymi. Interpretacji ksiąg biblijnych oraz utworów powstałych w późniejszych epokach towarzyszyć będzie namysł nad kulturą żydowską, filozofią hebrajską oraz chrześcijańską. Uwzględniona zostanie także teoretyczna refleksja wokół literatury podmiotowej.

Literatura:

1. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu:

- Księga Rodzaju;

- Księga Wyjścia (fragmenty);

- Księga Sędziów (fragmenty);

- Księga Psalmów (wybór psalmów);

- Księga Koheleta;

- Pieśń nad Pieśniami;

- Księga Hioba;

- Księga Izajasza (fragmenty);

- Ewangelia według św. Mateusza;

- Ewangelia według św. Jana;

- Dzieje Apostolskie (fragmenty);

- Pierwszy list św. Pawła do Koryntian;

- Pierwszy list św. Jana;

- List św. Jakuba;

- Apokalipsa św. Jana.

2. Opracowania:

Świderkówna A., Rozmowy o Biblii, Warszawa 1995 i wyd. nast.

Świderkówna A., Prawie wszystko o Biblii, Warszawa 2002.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- dysponuje podstawami wiedzy nt. ksiąg Starego i Nowego Testamentu a także posiada pełną orientację w systemie biblijnych oznaczeń - siglów i numeracji;

- rozumie i trafnie rozpoznaje zależności pomiędzy kulturowym dorobkiem hebrajskiej starożytności a dziełami epok późniejszych;

- zna i rozpoznaje reprezentowane w Biblii rodzaje i gatunki literackie;

- rozumie pojęcie mitu, potrafi wskazać jego funkcje oraz miejsce w kulturowej spuściźnie;

- rozpoznaje symbolikę mitologiczną, biblijną i religijną, zna pochodzenie odwołującej się do niej frazeologii;

- poprawną polszczyzną formułuje myśli i sądy, z powodzeniem podejmuje dyskusję, wykazuje się umiejętnością logicznego argumentowania i egzemplifikowania.

Metody i kryteria oceniania:

1. Frekwencja (dopuszczalne dwie nieobecności podlegające usprawiedliwieniu);

2. Test ze znajomości lektur, opracowań obowiązkowych oraz zagadnień omówionych podczas wykładu.

Praktyki zawodowe:

Brak praktyk zawodowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Friedrich, Katarzyna Maciejak, Marzena Stępień
Prowadzący grup: Michał Friedrich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Refleksji wokół ksiąg Starego i Nowego Testamentu towarzyszyć będzie namysł nad dziełami polskiej i europejskiej literatury nowożytnej, ze szczególnym uwzględnieniem tekstów XIX-XXI wieku.

Pełny opis:

Każde ze spotkań poświęcone będzie:

1. wybranym księgom Starego i Nowego Testamentu - bądź ich fragmentom - osadzonym w kontekście historii i filozofii;

2. wybranym dziełom nowożytnym, zwłaszcza zaś współczesnym, wyraźnie inspirowanym biblijnymi motywami literackimi oraz elementami filozofii i religii;

3. narzędziom interpretacji tekstu starożytnego oraz współczesnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Friedrich, Katarzyna Maciejak, Marzena Stępień
Prowadzący grup: Michał Friedrich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Refleksji wokół ksiąg Starego i Nowego Testamentu towarzyszyć będzie namysł nad dziełami polskiej i europejskiej literatury nowożytnej, ze szczególnym uwzględnieniem tekstów XIX-XXI wieku.

Pełny opis:

Każde ze spotkań poświęcone będzie:

1. wybranym księgom Starego i Nowego Testamentu - bądź ich fragmentom - osadzonym w kontekście historii i filozofii;

2. wybranym dziełom nowożytnym, zwłaszcza zaś współczesnym, wyraźnie inspirowanym biblijnymi motywami literackimi oraz elementami filozofii i religii;

3. narzędziom interpretacji tekstu starożytnego oraz współczesnego.

Literatura:

Księga Rodzaju (Genesis), rozdz.: 1-19, 22.

Henryk Sienkiewicz: Wspomnienie z Maripozy

J.R.R. Tolkien: Silmarillion, I rozdz.

Księga Wyjścia (Exodus): rozd.: 1-20, 32

Ps.: 4, 51, 69, 123

Wojciech Wencel Ps. 51

Pieśń nad pieśniami

Księga Hioba

J. W. Goethe: Faust – Prologus w niebie

Ks. Koheleta (Eklezjasty)

Adam Mickiewicz: Dziady cz. III, sc. V

Ewangelie według św. Mateusza i Marka

Ernest Renan: Żywot Jezusa (fragment)

Ewangelie wg św. Łukasza i Jana

Dzieje Apostolskie

- Pierwszy list św. Pawła do Koryntian;

- Pierwszy list św. Jana;

- List św. Jakuba;

Apokalipsa św. Jana

Fragmenty poezji i prozy XX i XXI wieku

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.