Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do logopedii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-LSA1WP Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do logopedii
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna
Logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna
Logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna - 1 rok 1. st.
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykład jest przeznaczony dla studentów I roku logopedii ogólnej i klinicznej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest ukazanie związku logopedii z różnymi dziedzinami wiedzy, takimi jak: pedagogika, psychologia, medycyna, językoznawstwo. Ułatwi to studentowi zrozumienie interdyscyplinarnego charakteru logopedii i wiążącego się z tym zróżnicowania terminologicznego. Wykład przygotowuje studenta do aktywnego uczestnictwa w kolejnych zajęciach poświęconych rozwojowi mowy, profilaktyce logopedycznej oraz zaburzeniom mowy.

Pełny opis:

Student poznaje zadania logopedii jako nauki oraz zadania logopedy i jego rolę w usprawnianiu porozumiewania się językowego w przypadku zaburzeń w porozumiewaniu się w mowie i/lub piśmie. Zostaje wprowadzony w złożoną problematykę klasyfikacji zaburzeń mowy i języka. Poznaje podstawowe kryteria i podziały zaburzeń porozumiewania się językowego oraz terminy używane w logopedii. Student otrzymuje informacje na temat rozwoju logopedii. Poznaje wybrane klasyfikacje, współistniejące współcześnie w logopedii wraz z ukazaniem ich związku z określoną teorią lingwistyczną.

Literatura:

Bieńkowska K., 2012, Jak dzieci uczą się mówić, Warszawa.

Błeszyński J.J. (red.), 2008, Alternatywne i wspomagające metody komunikacji, Kraków.

Czaplewska E., Milewski S., 2011, Diagnoza logopedyczna, Sopot.

Dubisz S. (red.), 2004, Nauka o języku dla polonistów, Warszawa.

Gałkowski T., Jastrzębowska G., (red.) 1999, Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, Opole.

Gleason J.B., Ratner N.B., (red.), 2005, Psycholingwistyka, Gdańsk.

Grabias S., (red.), 2001, Zaburzenia mowy, Lublin.

Gruba J. (red.), 2009, Logopeda. Wybór tekstów 2005-2008, Warszawa.

Grunia G., Lechta V., 2011, Wprowadzenie do logopedii, Kraków.

Kaczmarek L., 1991, Model opieki logopedycznej w Polsce (Projekt), Gdańsk.

Minczakiewicz E., 1998, Początki i rozwój polskiej logopedii, Kraków.

Porayski-Pomsta J. (red.), 2008, Diagnoza i terapia w logopedii, Warszawa.

Styczek I., 1980, Logopedia, Warszawa.

Surowaniec J., 1992, Słownik terminów logopedycznych, Kraków.

Toczyska B., 2007 (i wydania późniejsze), Głośno i wyraźnie. 9 lekcji dobrego mówienia, Gdańsk.

Dokumenty Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej dot. organizacji opieki logopedycznej w Polsce

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student zna pojęcia: logopedia, mowa, język, norma językowa, błąd językowy, intonacja, głoska, cechy artykulacyjne, zaburzenie mowy

Ma podstawową wiedzę na temat budowy i działania narządów koniecznych do porozumiewania się.

Rozumie, na czym polega proces przyswajania mowy w rozwoju człowieka, jak ważny jest przebieg tego procesu. Wie, że jego zakłócenia wpływają na ewentualne pojawienie się zaburzeń mowy oraz na ich formę.

Zna podstawowe klasyfikacje zaburzeń mowy oraz terminologię dotyczącą tych zaburzeń. Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w kolejnych zajęciach poświęconych poszczególnym typom zaburzeń.

Orientuje się w systemie opieki logopedycznej w Polsce oraz w Unii Europejskiej.

UMIEJĘTNOŚCI

Student odróżnia pojęcie mowy i języka, charakteryzuje podstawowe elementy wchodzące w skład systemu językowego.

Umie wskazać poszczególne narządy mowy i określa, w których etapach procesu mówienia są one aktywizowane.

Sprawnie posługuje się podstawową terminologią z dziedziny logopedii oraz z dziedzin pokrewnych. Definiuje poszczególne typy zaburzeń mowy i odróżnia je od siebie na podstawie cech charakterystycznych.

Uważnie przysłuchuje się wymowie własnej oraz wymowie innych osób. Zauważa podstawowe błędy w wymowie. Stara się korygować własną wymowę.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Rozumie, że logopedia jest dziedziną interdyscyplinarną i że jednym z jego przyszłych zadań będzie praca w interdyscyplinarnym zespole.

Zdaje sobie sprawę z tego, że logopedia jest dziedziną prężnie się rozwijającą i że w związku z tym praca logopedy wymaga nieustannego dokształcania się.

Zna podstawowe zadania logopedy w pracy z pacjentem, rozumie także ograniczenia wiążące się z jego rolą.

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności, aktywne uczestnictwo w zajęciach, kolokwium pisemne.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.