Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki pedagogiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-LSA3PP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki pedagogiczne
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna
Logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna - 3 rok I st.
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Praktyki psychologiczno-pedagogiczne odbywają się w szkołach podstawowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówkach prowadzących działalność wychowawczą z dziećmi i młodzieżą.

Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo wychowawczą z uczniami, zarządzaniem grupą i diagnozowaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz konfrontowanie nabywanej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

Pełny opis:

W trakcie praktyki następuje kształtowanie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych studentów przez:

- zapoznanie ze specyfiką szkoły lub placówki, w której praktyka jest prowadzona; poznanie realizowanych zadań opiekuńczo-wychowawczych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, prowadzonej dokumentacji;

- obserwowanie aktywności grup uczniów, interakcji dorosły – dziecko oraz interakcji między dziećmi, procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w grupach, czynności podejmowanych przez opiekuna oraz prowadzonych przez niego zajęć, dynamiki grupy;

- współdziałanie z opiekunem praktyk w sprawowaniu opieki nad grupą, podejmowaniu działań wychowawczych, prowadzeniu zorganizowanych zajęć wychowawczych, w tym działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami wychowawczymi;

- pełnienie roli opiekuna-wychowawcy;

- analizę i interpretację zaobserwowanych (doświadczanych) zdarzeń pedagogicznych: prowadzenie dokumentacji praktyki, konsultacje z opiekunem praktyk.

Zajęcia prowadzone przez studenta muszą być przygotowane, gruntownie opracowane pod względem rzeczowym i metodycznym. Pisemny konspekt zajęć należy przedstawić opiekunowi praktyk przynajmniej na dzień przed prowadzeniem zajęć.

Konspekty zajęć, projekty ćwiczeń itp. muszą zostać uzgodnione merytorycznie z opiekunem praktyki.

Efekty uczenia się:

Student pogłębia i weryfikuje w działaniu praktycznym wiedzę na temat:

• procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, w tym w działalności pedagogicznej, oraz ich prawidłowości i zakłóceń, współczesnych teorii dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania oraz różnorodnych uwarunkowań tych procesów, głównych środowisk wychowawczych, ich specyfiki i procesów w nich zachodzących;

• projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej;

• struktury i funkcji systemu edukacji celów, podstaw prawnych, organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych;

• specyfiki funkcjonowania dzieci i młodzieży w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych;

• specyfiki funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych.

W zakresie umiejętności student:

• potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz psychologii do analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, a także motywów i wzorów zachowań uczestników tych sytuacji;

• potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych;

• posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opracowywanie wyników obserwacji i formułowanie wniosków;

• rozwija kompetencje komunikacyjne: porozumiewania się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji emocjonalnej, dialogowego rozwiązywania konfliktów i konstruowania dobrej atmosfery dla komunikacji w grupie;

• potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych oraz wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy dydaktycznej;

• potrafi kierować procesami kształcenia i wychowania, posiada umiejętność pracy z grupą (zespołem wychowawczym, klasowym);

• potrafi pracować z uczniami, indywidualizować zadania i dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi);

• potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role, podejmować i wyznaczać zadania; posiada elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację działań pedagogicznych, posiada umiejętność współpracy z innymi nauczycielami, pedagogami i rodzicami uczniów;

• potrafi analizować własne działania pedagogiczne i wskazywać obszary wymagające modyfikacji, potrafi eksperymentować i wdrażać działania innowacyjne;

W zakresie kompetencji społecznych:

• jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; wykazuje aktywność, podejmuje realizację indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela;

• ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

• ma świadomość istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania uczniów.

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązująca dokumentacja przebiegu praktyk:

Dziennik praktyk, w którym student odnotowuje przebieg poszczególnych zajęć hospitowanych, współprowadzonych i prowadzonych samodzielnie.

Zaliczenia praktyk dokonuje pełnomocnik Dziekana ds. praktyk na podstawie dziennika praktyk oraz Zaświadczenia o odbyciu praktyki (zawierającego zakres wykonywanych przez studenta obowiązków i zwięzłą ocenę praktyki), wpisując odpowiednią adnotację do dokumentów studenta.

Praktyki zawodowe:

Minimalny wymiar praktyk: 30 godzin.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyki pedagogiczne, 30 godzin, 28 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Jauer-Niworowska, Ewa Kozłowska, Kamila Potocka-Pirosz
Prowadzący grup: Ewa Kozłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyki pedagogiczne - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.