Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dziecko cudzoziemskie w polskiej szkole – przyswajanie języka drugiego, wielojęzyczność, adaptacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-LSS3MP1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dziecko cudzoziemskie w polskiej szkole – przyswajanie języka drugiego, wielojęzyczność, adaptacja
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna
Seminaria licencjackie dla logopedii ogólnej i logopedii szkolnej - stacjonarne
Seminaria licencjackie dla LOiK, specjalność logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem seminarium jest metodologiczne i merytoryczne przygotowanie do napisania pracy licencjackiej. Uczestnicy będą mieli okazję rozważać zagadnienia związane z akwizycją języka polskiego przez dzieci cudzoziemskie, wielojęzycznością, wielokulturowością oraz wyzwaniami migracyjnymi stojącymi przed polską szkołą.

Pełny opis:

Seminarium jest przeznaczone dla osób przygotowujących się do pracy w szkole. Tematyka będzie dotyczyć specyficznych potrzeb edukacyjnych dzieci cudzoziemskich w polskiej szkole.

Podczas seminarium zostaną poruszone m.in. takie kwestie, jak:

- akwizycja języka polskiego jako obcego, drugiego i odziedziczonego

- psychologiczne aspekty wielojęzyczności

- wielojęzyczność, wielokulturowość

- emigracja i reemigracja

- procesy adaptacyjne

- praktyka nauczania dzieci cudzoziemskich w polskich szkołach - nauczanie zintegrowane.

Studenci będą referować literaturę przedmiotu oraz własne prace.

Studenci poznają techniki pisania pracy licencjackiej: określanie zakresu tematycznego, formułowanie tematu, zbieranie materiałów, opracowanie konspektu pracy, bibliografii, przypisów itp.

Tematyka i literatura będą dostosowywane do zagadnień, którymi studenci będą się zajmować w pracach licencjackich.

Literatura:

Przykładowa literatura:

1. J.B. Gleason, N.B. Ratner (red.) (2005, Psycholingwistyka, Gdańsk.

2. Kurcz I. (2007), Psychologiczne aspekty dwujęzyczności, Gdańsk.

3. Lipińska E. (2003), Język ojczysty, język obcy, język drugi. Wstęp do badań dwujęzyczności, Kraków.

4. Błeszyńska K. (2010), Dzieci obcokrajowców w polskich placówkach oświatowych – perspektywa szkoły. Raport z badań, Warszawa.

5. Chromiec E. (2004), Dziecko wobec obcości kulturowej, Gdańsk.

6. Klorek N. , K. Kubin (red.) (2015), Migracja, tożsamość, dojrzewanie: adaptacja kulturowa dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracyjnym, Warszawa.

7. Klorek N. , K. Kubin (red.) (2012), Innowacyjne rozwiązania w pracy z dziećmi cudzoziemskimi w systemie edukacji, Warszawa.

8. Pietrzyk B. (2010), Szkoła wobec wyzwań migracyjnych, „Trendy. Internetowe czasopismo edukacyjne”, nr 4, s. 22-26.

9. Grzymała-Moszczyńska H., Grzymała-Moszczyńska J., Durlik J., Szydłowska P., (Nie)łatwe powroty do domu? Funkcjonowanie dzieci i młodzieży powracających z emigracji, Warszawa, 2015.

10. Januszewska E. Uczeń cudzoziemski w polskiej szkole. Założenia teoretyczno-badawcze, „Journal of Modern Science” tom 4/27/2015, s. 11–32.

11. Dobrowolska, B. (2013). Narodowościowo-etniczne aspekty edukacji w polskiej szkole. Inkluzja czy ekskluzja społeczna? „Journal of Modern Science”, 1/16, s. 50–51.

12. E. Arciszewska, K. Dziurzyński, M. Jurewicz (red.). Zmienne konteksty edukacji wczesnoszkolnej. Józefów: Wyd. WSGE

13. Torenc M. (2007), Nauczanie międzykulturowe – implikacje glottodydaktyczne, Wrocław.

Efekty uczenia się:

Student

- krytycznie czyta literaturę przedmiotu i referuje ją.

- zna podstawowe narzędzia pracy językoznawcy.

- potrafi zgromadzić literaturę przedmiotu i umiejętnie ją wykorzystać w opracowaniu wybranego tematu pracy magisterskiej.

- potrafi samodzielnie zgromadzić materiał do analizy.

- umie stawiać hipotezy badawcze i je weryfikować poprzez dobór właściwych narzędzi badawczych.

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola przygotowania do zajęć (aktywność, przygotowanie referatów).

Przygotowywanie pracy licencjackiej (wybór tematu, opracowanie konspektu, przeprowadzenie badania, napisanie i złożenie pracy).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.