Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Poetyka reklamy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-M1A2K-PR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Poetyka reklamy
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty I roku specjalizacji "filologia dla mediów" (II rok studiów) - stacjonarne
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Uczestnik zajęć z poetyki reklamy nabiera kompetencji w zakresie kompozycyjnej analizy praktyki reklamowej w różnych jej przejawach i formach. Ćwiczy dyskurs odwołujący się do filologicznych umiejętności w odniesieniu do wielokodowych przekazów perswazyjnych.

Bezpośrednim oparciem dla tej analitycznej aktywności jest budowana i poddawana praktycznemu sprawdzeniu w trakcie zajęć typologia przekazów reklamowych. Zrębem tej typologii są trzy podstawowe sytuacje kompozycyjne w reklamie, wywiedzione z:

1) aktywnego odniesienia do języka, w skrócie: zasada lingwistyczna;

2) aktualizacji okoliczności powstawania, budowy i działania reklamy, w skrócie: zasada autotematyczna;

3) faktu wykorzystania gotowego, społecznie rozpoznawalnego znaku, komunikatu czy tekstu kultury do budowy własnego przekazu reklamowego, w skrócie: zasada asymilacji gatunkowej.

Pełny opis:

Uczestnik zajęć z poetyki reklamy nabiera kompetencji w zakresie kompozycyjnej analizy praktyki reklamowej w różnych jej przejawach i formach. Ćwiczy dyskurs odwołujący się do filologicznych umiejętności w odniesieniu do wielokodowych przekazów perswazyjnych.

Bezpośrednim oparciem dla tej analitycznej aktywności jest budowana i poddawana praktycznemu sprawdzeniu w trakcie zajęć typologia przekazów reklamowych. Zrębem tej typologii są trzy podstawowe sytuacje kompozycyjne w reklamie, wywiedzione z:

1) aktywnego odniesienia do języka, w skrócie: zasada lingwistyczna;

2) aktualizacji okoliczności powstawania, budowy i działania reklamy, w skrócie: zasada autotematyczna;

3) faktu wykorzystania gotowego, społecznie rozpoznawalnego znaku, komunikatu czy tekstu kultury do budowy własnego przekazu reklamowego, w skrócie: zasada asymilacji gatunkowej.

Każdorazowo zadaniem uczestników zajęć staje się zagospodarowanie czwartej zasady kompozycyjnej w tworzeniu tekstów reklamy, tu definiowanej negatywnie, tj. zasady, która ogarnia przypadki niemieszczące się w trzech poprzednich.

Zarysowany plan typologiczny wyznacza porządek zajęć, które w analizie konkretu skupiają się na wydobywaniu dominanty kompozycyjnej, ponieważ często jest tak, iż wymienione zasady kompozycyjne współistnieją ze sobą w poszczególnych reklamach. Analizowane przykłady umieszcza się w kontekście komunikacyjnym, uwzględniając pragmatykę tych przekazów.

W podejściu typologicznym staramy się uwzględnić odniesienia i powinowactwa między reklamą a najnowszą literaturą piękną. Ten komparatystyczny wymiar łatwo dostrzec w świetle zasady lingwistycznej (wymieńmy tu pisarstwo Magdaleny Tulli, poetów Nowej Fali) czy zasady autotematycznej (choćby w utworach Italo Calvino i wielu innych) oraz zasady asymilacyjnej (a tu choćby literackiej strategii "popsutej literatury" czy inwazji trywialności i kiczu).

Od uczestników oczekuje się biegłości w zakresie poetyki (wersyfikacja, kompozycja, genologia czy narratologia), stylistyki praktycznej (elementy retoryki) oraz ogólnej orientacji w kierunkach badań literackich (semiotyka, strukturalizm, komparatystyka oraz najnowsze tendencje). Lingwistyczne kompetencje przynajmniej w zakresie teorii języka, teorii aktów mowy Searle'a czy Grice'owskich maksym konwersacyjnych i ogólnej prozodii języka są także pożądane.

Naszemu badaniu reklamy towarzyszy przeświadczenie, iż filolog polski ma prawo zajmować się reklamą poza jej naturalnym łożyskiem w obrębie komunikacji marketingowej. Dokonuje się zatem świadome wydobycie reklamy z kontekstu użytkowo-rynkowego na podobieństwo praktyk współczesnej kultury popularnej, która nie respektuje żadnych podziałów na obiegi - wysoki i niski, w czym przypomina niegdysiejszą sylwę.

Literatura:

K. Albin, Reklama. Przekaz - odbiór - interpretacja, Warszawa - Wrocław 2002.

Z. Bajka, Reklama w mediach [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2000.

R. Barthes, Mitologie, przeł. A. Dziadek, Warszawa 2000.

R. Barthes, Retoryka obrazu [w:] Ut pictura poesis, red. M. Skwara, S. Wysłouch, Gdańsk 2006.

J. Berger, Obrazy reklamowe [w:] Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia, red. M. Hopfinger, Warszawa 2002.

J. Bralczyk, Język na sprzedaż, Warszawa 2006.

S. Camm, Strategie kreacji reklamowej [w:] Styl –dyskurs – media, pod red. B. Bogołębskiej i M. Worsowicz, Łódź 2010.

J. Caples, F.E. Hahn, Skuteczna reklama, Warszawa 2000.

W. Chłopicki, J. Świątek, Angielski w polskiej reklamie, Warszawa – Kraków 2000.

D. Doliński, B. Błoch, Ukryte sensy zachowania. Rozmowy o wywieraniu wpływu i reklamie, Kraków 2006.

D. Doliński, Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańsk 2003.

U. Eco, Superman w literaturze masowej. Powieść popularna: między retoryką a ideologią, Warszawa 1996.

M. Gołębiewska, O samozwrotności tekstu reklamowego [w:] tejże, Demontaż atrakcji. O estetyce audiowizualności, Gdańsk 2003.

M. Gołębiewska, Znaczenia i wartości w reklamie. Analiza kulturologiczna [w:] tejże, Demontaż atrakcji. O estetyce audiowizualności, Gdańsk 2003.

G. Habrajska, Stylistyczne gatunki reklamy [w:] Styl –dyskurs – media, pod red. B. Bogołębskiej i M. Worsowicz, Łódź 2010.

M. Hopfinger, Doświadczenia audiowizualne. O mediach w kulturze współczesnej, Warszawa 2003.

J. Kall, Reklama, Warszawa 2000.

M. Kochan, Slogany w reklamie i polityce, Warszawa 2003.

B. Kwarciak, Co trzeba wiedzieć o reklamie, Kraków 1999.

P. Lehr-Spławiński, O językowej zasadzie kompozycyjnej w reklamie. Uwagi z postmodernistycznym przemieszczeniem w tle [w:] Polonistyczne spotkania. Tybinga, red. D. Knysz-Tomaszewska, J. Zacharska, Warszawa 2002.

P.H. Lewiński, Retoryka reklamy, Wrocław 1999.

J.Z. Lichański, Reklama i retoryka [w:] Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX wieku, Warszawa 1994.

M. Lisowska-Magdziarz, Bunt na sprzedaż. Przemysł muzyczny - reklama - semiotyka, Kraków 2000.

A. Pitrus, Znaki na sprzedaż. W stronę integralnej teorii reklamy, Warszawa 2000.

E. Rogowska-Cybulska, Słowotwórstwo na usługach reklamy. Mechanizmy tekstowe, Gdańsk 2013.

M. Spychalska, M. Hołota, Słownik sloganów reklamowych, Warszawa 2009.

E. Szczęsna, Poetyka reklamy, Warszawa 2001.

R. Zimny, Kreowanie obrazów świata w tekstach reklamowych, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu ćwiczeń student w obszarze

1) wiedzy:

a) zna podstawowe zagadnienia kompozycji przekazów reklamowych;

b) zna kulturowe i społeczne wymiary komunikacji reklamowej;

2) umiejętności:

a) potrafi analizować i poddać ocenie różne przykłady komunikacji reklamowej;

b) potrafi rozpoznać i klasyfikować używane w reklamie środki perswazji;

3) postaw:

a) rozpoznaje wartość przekazów reklamowych;

b) rozpowszechnia najlepsze wzory praktyk reklamowych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła intelektualnej aktywności uczestników zajęć;

Krótka, pisemna analiza kompozycyjna wybranego zjawiska reklamowego;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Lehr-Spławiński
Prowadzący grup: Piotr Lehr-Spławiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magda Ciereszko, Ewa Modrzejewska
Prowadzący grup: Magda Ciereszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.