Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki zawodowe w szkole podstawowej (z egzaminem z metodyki)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-N1A3PZ-E
Kod Erasmus / ISCED: 05.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe w szkole podstawowej (z egzaminem z metodyki)
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty II roku specjalizacji "nauczycielskiej" (III rok studiów) - filologia polska, stacjonarne
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki szczegółowej (metodyki nauczania) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym w szkołach podstawowych, w klasach IV-VIII.

Praktyki są prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 25 lipca 2019 r.

Praktyki odbywają się zgodnie z zasadami Regulaminu praktyk nauczycielskich.

Pełny opis:

W trakcie praktyki następuje kształtowanie kompetencji dydaktycznych studentów przez:

- zapoznanie ze specyfiką szkoły;

- poznanie realizowanych zadań dydaktycznych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, prowadzonej dokumentacji (plan, program, rozkład materiału, dziennik lekcyjny, arkusze osiągnięć uczniów);

- obserwowanie czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk w toku prowadzonych przez niego lekcji oraz aktywności uczniów: toku metodycznego lekcji, stosowanych przez nauczyciela metod i form pracy oraz wykorzystywanych pomocy dydaktycznych; sposobów aktywizowania i dyscyplinowania uczniów oraz różnicowania poziomu aktywności poszczególnych uczniów; sposobu oceniania uczniów; sposobu zadawania i kontrolowania pracy domowej; funkcjonowania i aktywności w czasie zajęć poszczególnych uczniów (z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych); działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny, organizacji przestrzeni w klasie;

- współdziałanie z opiekunem praktyk w planowaniu i przeprowadzaniu lekcji, organizowaniu pracy w grupach, przygotowywaniu pomocy dydaktycznych, wykorzystywaniu środków multimedialnych i technologii informacyjnej w pracy dydaktycznej, kontrolowaniu i ocenianiu uczniów, podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, organizowaniu przestrzeni klasy, podejmowaniu działań w zakresie projektowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

- pełnienie roli nauczyciela;

- analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, w tym: prowadzenie dokumentacji praktyki, konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką, konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych i prowadzonych lekcji, omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów.

Zajęcia prowadzone przez studenta muszą być przygotowane, tj. gruntownie opracowane pod względem rzeczowym i metodycznym.

Pisemny konspekt zajęć należy przedstawić opiekunowi praktyk przynajmniej jeden dzień przed prowadzeniem zajęć.

Konspekty zajęć, projekty ćwiczeń itp. muszą zostać uzgodnione merytorycznie z opiekunem praktyki.

Wymiar praktyk: 120 godzin, w tym minimum 25 godzin zajęć prowadzonych samodzielnie przez studenta.

Literatura:

- Program, podręczniki, materiały pomocnicze wykorzystywane w nauczaniu języka polskiego przez nauczyciela – szkolnego opiekuna praktyk.

- Szczegółowe zestawienie zalecanej literatury umieszczono w sylabusach przedmiotów Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie literackie) oraz Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie językowe).

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy Student/Studentka zna i rozumie:

- zasady funkcjonowania szkoły oraz zadania dydaktyczne przez nią realizowane, a także sposoby dokumentowania szkolnej działalności dydaktycznej;

- zagadnienia dydaktyki języka polskiego w szkole podstawowej.

Odniesienie do szczegółowych efektów uczenia się z rozporządzenia MNiSW z 25 lipca 2019 r.:

D.2/E.2.W1, D.2/E.2.W2, D.2/E.1.W3

W zakresie umiejętności Student/Studentka potrafi:

- wnikliwie obserwować działania dydaktyczne nauczyciela, ze szczególnym zwróceniem uwagi na sposób wdrożenia w praktyce szkolnej zapisów podstawy programowej i programu nauczania dla szkoły podstawowej, stosowane metody i formy pracy, wykorzystywane pomoce dydaktyczne, a także sposoby oceniania uczniów oraz zadawania i sprawdzania pracy domowej;

- potrafi przygotować dokumentację z obserwowanych zajęć dydaktycznych;

- zaplanować i przeprowadzić pod nadzorem opiekuna praktyk zawodowych lekcję lub serię zajęć z uwzględnieniem celów kształcenia polonistycznego na II etapie edukacyjnym, adekwatnie dobierając metody, wykorzystując technologie informacyjne dla efektywności procesu kształcenia, racjonalnie gospodarując czasem;

- analizować zaobserwowane lub doświadczone zdarzenia pedagogiczne, np. interakcje z uczniami oraz ich wpływ na planowanie i prowadzanie zajęć dydaktycznych.

Odniesienie do szczegółowych efektów uczenia się z rozporządzenia MNiSW z 25 lipca 2019 r.:

D.2/E.2.U1, D.2/E.2.U2, D.2/E.1.U3

W zakresie kompetencji społecznych Student/Studentka jest gotów/gotowa do:

- skutecznego współdziałania z opiekunem praktyk zawodowych i nauczycielami w celu poszerzania swojej wiedzy dydaktycznej oraz rozwijania umiejętności wychowawczych;

- podejmowania i realizacji indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela;

- prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych dla uczniów ze specjalnymi

- potrzebami edukacyjnymi;

- wykorzystywania procesu oceniania uczniów i udzielania im informacji zwrotnej w celu stymulowania ich pracy nad własnym rozwojem.

Odniesienie do szczegółowych efektów uczenia się z rozporządzenia MNiSW z 25 lipca 2019 r.:

D.2.K1

Grupa zajęć z rozporządzenia MNiSW w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z 25 lipca 2019 r.: D.

Metody i kryteria oceniania:

Nakład pracy:

Praktyki: 120 godzin

Przygotowanie do zajęć: 20 godzin

Prowadzenie dokumentacji praktyki, konsultacje z opiekunem praktyk: 10 godzin

Metody i kryteria oceniania:

Podstawa zaliczenia:

1. Obowiązująca dokumentacja przebiegu praktyk:

- dziennik praktyk, w którym student odnotowuje przebieg poszczególnych zajęć hospitowanych i prowadzonych samodzielnie;

- portfolio – konspekty zajęć, ćwiczenia i inne materiały wykorzystane w czasie praktyk;

- karta samooceny praktyk;

- opinia opiekuna praktyki.

2. Egzamin pisemny sprawdzający kompetencje studenta w zakresie zastosowania wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z metodyką kształcenia literackiego i językowego w klasach IV-VIII.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 120 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Helena Balcerek, Michał Friedrich, Ewa Kozłowska, Agnieszka Mikołajczuk, Magdalena Trysińska, Tomasz Wroczyński
Prowadzący grup: Ewa Kozłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 120 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Helena Balcerek, Michał Friedrich, Ewa Kozłowska, Agnieszka Mikołajczuk, Magdalena Trysińska, Tomasz Wroczyński
Prowadzący grup: Ewa Kozłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)