Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do edytorstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-R3A2WE Kod Erasmus / ISCED: 09.303 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do edytorstwa
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty I roku specjalizacji "redaktorsko-wydawniczej" (II rok studiów) - zaoczne
Przedmioty specjalizacji "redaktorsko-wydawniczej" dla filologii polskiej - zaoczne
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Identyczne z wszystkimi przedmiotami wstępnymi, wynikające

ze zdania egzaminu maturalnego.

Osiągnięcie efektów uczenia się ułatwi znajomość łaciny

(dowolny lektorat).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia teoretyczno-warsztatowe dotyczą wprowadzenia do wiedzy o edytorstwie jako dyscyplinie nauk filologicznych oraz nauczają wybranych umiejętności edytora dzieła literackiego i tekstu kultury.

Pełny opis:

Zajęcia teoretyczno-warsztatowe dotyczą wprowadzenia do wiedzy o edytorstwie jako dyscyplinie nauk filologicznych oraz nauczają wybranych umiejętności edytora dzieła literackiego i tekstów kultury. Obok sprawności tworzenia komentarza filologicznego, rzeczowego i tekstologicznego przekazują również wiedzę o tradycji i stanie współczesnym edytorstwa, włączając do problematyki kwestię rewolucji technologicznej ostatnich dekad. Podstawą działań praktycznych i poznania będą dzieła w pierwodrukach prasowych (nie wydane w formie książkowej) lub inedita dzieł w rękopisie bądź maszynopisie. Zajęcia mają na celu przybliżenie najważniejszych pól problematyki edytorskiej, usytuowanej w kontekście innych dyscyplin i subdyscyplin filologii oraz wiedzy kulturowej. Naświetlają tradycyjny i współczesny stan rozwoju edytorstwa literackiego oraz dokonania jego słynnych przedstawicieli. Biorą pod uwagę również zmiany sposobu istnienia i funkcjonowania literatury po rewolucji cyfrowej. Szczególny nacisk zostanie położony na kształcenie wybranych umiejętności edytorskich – komentarza językowego i rzeczowego oraz tworzenia bibliografii wydań.

Rachunek godzinowy:

ćwiczenia = 30 godzin (1 grupa)

przygotowania do ćwiczeń = 1,5 godz. x tydz. = 45 godzin

przygotowania do egzaminu końcowego = 30 godzin

RAZEM: 105 godzin.

Literatura:

M. Długosz-Kędziora, M. Wach, Zarys edytorstwa, Sandomierz 1997.

M. Drabczyśki, T. Gralewski, F. Trzaska, Od rękopisu do książki, Warszawa 1958.

Z. Goliński, Edytorstwo. Tekstologia. Przekroje. Zbiór rozpraw, Wrocław 1969.

L. Marszałek, Edytorstwo publikacji naukowych, Warszawa 1974.

R. Loth, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006.

K. Górski, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa 1975.

J. Starnawski, Praca wydawcy naukowego, Warszawa 1979.

J. Trzynadlowski, Edytorstwo. Tekst, język, opracowanie, Warszawa 1983.

Słownik wydawcy, oprac. B. Kalisz, Warszawa 1997

M. Kafel, Zarys techniki wydawniczej, wyd. 2, Warszawa 1971

Współczesne polskie drukarstwo i grafika książki, Wrocław 1982

E. Skierkowska, Wyspiański – artysta książki, Wrocław 1960

J. Kuglin, Poligrafia książki, Wrocław 1964

B. Kocowski, Drzeworytowe książki średniowiecza, Wrocław 1974

J. Trznadlowski, Autor-dzieło-wydawca, Wrocław 1988

A. Jurkiewicz, Podręcznik metod grafiki, Warszawa 1975

A. Krejca, Techniki sztuk graficznych, Warszawa 1984

J. Werner, Technika i terminologia sztuk graficznych, Kraków 1972

R. Chwałowski, Typografia typowej książki, Gliwice 2002

J. Wiercińska, Sztuka i książka, Warszawa 1986

Encyklopedie: romantyzmu, impresjonizmu, symbolizmu, ekspresjonizmu, art. deco, Encyklopedia architektury, słowniki malarzy

Efekty uczenia się:

Student potrafi:

WIEDZA

1. Opisać aparat naukowy niezbędny w pracy redaktora i edytora różnych tekstów.

2. Posługiwać się pojęciami specjalistycznymi z zakresu wiedzy edytorskiej.

UMIĘJĘTNOŚCI

1.Samodzielnie tworzyć aparat edytorski (tekstologiczny, rzeczowy i filologiczny) do wybranych typów dziedzin piśmiennictwa (literatura piękna, literatura faktu i dokumentu osobistego, wizualne teksty kultury).

2. Dokonać edycji naukowej lub popularnonaukowej wybranego typu piśmiennictwa.

POSTAWY

1. Postrzegać edytorstwo i opracowanie historycznoliterackie oraz kulturowe jako zespół umiejętności z różnych dziedzin, uwzględniać i rozumieć zależności między nimi.

2. Rozumieć i krytycznie odnosić się do norm edytorskich w zależności od specyfiki wydawanych tekstów.

Metody i kryteria oceniania:

Bieżące przygotowanie do zajęć, w skład którego będą wchodzić opracowywane teksty, przygotowywanie indywidualnych wystąpień jako warunku dopuszczenia do egzaminu końcowego, kontrola obecności oraz końcowy egzamin na ocenę sprawdzający teoretyczną i praktyczną wiedzę studenta.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Dziurzyński, Zofia Smuga, Albert Walczak
Prowadzący grup: Albert Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-18 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Dziurzyński, Zofia Smuga, Albert Walczak
Prowadzący grup: Albert Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.