Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Reinterpretacje mitów w kulturze współczesnej. Perspektywa porównawcza oraz antropologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-S1A3S-MF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Reinterpretacje mitów w kulturze współczesnej. Perspektywa porównawcza oraz antropologiczna
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Sztuka pisania - stacjonarne 1. stopnia - przedmioty obowiązkowe - 3 r.
Sztuka pisania - stacjonarne 1. stopnia - seminaria licencjackie - 3 r.
Sztuka pisania - wszystkie przedmioty
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Seminarium ma na celu wsparcie studentów i studentek w przygotowaniu pracy licencjackiej rozumianej jako praca badawcza. Omówione zostaną najistotniejsze elementy pracy naukowej, sposoby formułowania problemów badawczych i stawiania hipotez, najważniejsze narzędzia filologiczne oraz przynależące do nauk pomocniczych.


W ramach istniejących potrzeb, osoby biorące udział w seminarium, zdobędą również wiedzę dotyczącą konstrukcji i edycji tekstu, zasad cytowania, tworzenia przypisów oraz bibliografii.


Merytoryczne założenie seminarium to namysł nad funkcjonowaniem dawnych mitów w literaturze i kulturze współczesnej z wykorzystaniem koncepcji badawczych właściwych dla antropologii literatury, antropologii kultury, badań komparatystycznych.


Pojawi się również kwestia żywotności mitu i mitologii we współczesnym życiu społecznym, zatem również kategoria mitu socjopolitycznego.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone współczesnym reinterpretacjom dawnych mitów.

Proponowane perspektywy badawcze: antropologia literatury, komparatystyka, estetyka recepcji.

Jako podmiotowe dla zajęć teksty, oprócz utworów literackich, pojawiać się będą arcydzieła malarstwa i rzeźby, a także filmy i utwory muzyczne.

Osoby uczestniczące w seminarium będą miały możliwość zapoznania się z podstawami warsztatu pracy badawczej.

Pełny opis:

Seminarium poświęcone będzie współczesnym reinterpretacjom mitów śródziemnomorskich i hebrajskich. Część zajęć zostanie przeznaczona na refleksję wokół mitologii mniej znanych: słowiańskiej, germańskiej, skandynawskiej.

Wykorzystanych zostanie kilka współczesnych perspektyw metodologicznych: antropologia literatury, komparatystyka literacka, estetyka recepcji.

Uczestnicy i uczestniczki wraz z prowadzącym będą badać obecność dawnych mitów w literaturze polskiej oraz powszechnej, a także dziełach rozmaitych sztuk: malarstwa, rzeźby, muzyki, filmu.

Pojawi się także problematyka mitu jako fenomenu życia społecznego.

Co najmniej dwa spotkania w roku odbędą się poza gmachem Wydziału Polonistyki - w Teatrze Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, ewentualnie Galerii Prześwit lub Galerii Profile.

Literatura:

Literatura podmiotu:

- Ajschylos, Sofokles, Eurypides. Antologia tragedii greckiej, oprac. S. Stabryła, Kraków 1975, stąd: Sofokles, Król Edyp; Eurypides, Medea;

- Barys Ł., Kości, które nosisz w kieszeni;

- Grave R., Mity starożytnej Grecji, przeł. A. Nowicki, Warszawa 1994 (wybór);

- Kubiak Z., Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 2005 (fragmenty);

- Ó hÓgáin Dáithí, Celtowie. Dzieje, Warszawa 2009;

- Owidiusz, Metamorfozy, przeł. A. Kamieńska i S. Stabryła, oprac. S. Stabryła, Wrocław 1995, księgi: I- III;

- Rak R., Baśń o wężowym sercu albo słowo wtóre o Jakubie Szeli 2019;

- Szrejter A., Herosi mitów germańskich t.1 i 2, Warszawa 2016;

- Szrejter A., Legenda wikingów, Warszawa 2017;

- Wergiliusz, Eneida, przeł. Z. Kubiak, Warszawa 1998 (wybrane pieśni).

Literatura przedmiotu:

- Armstrong K., Krótka historia mitu, Kraków 2005;

- Compagnone A., Demon teorii, Gdańsk 2010;

- Jauss H.R., Historia literatury jako prowokacja, Warszawa 1999;

- Stabryła S. (red.), Mit - człowiek - literatura, red., Warszawa 1992;

- Stabryła S., Mitologia dla dorosłych, Warszawa 2002;

- Węgłowski A., Wieki bezwstydu. Seks i erotyka w starożytności, Kraków 2018;

- Armstrong R., Młot i krzyż. Nowa historia wikingów, 2016.

Efekty uczenia się:

WIEDZA. Student/studentka zna i rozumie:

- strukturę, zasady językowe i kompozycyjne pracy naukowej;

- podstawowe metody badawcze w literaturoznawstwie oraz kulturoznawstwie;

- pojęcie mitu w rozmaitych jego współczesnych odmianach.

UMIEJĘTNOŚCI. Student/studentka potrafi:

- przygotować pracę będącą podstawą starań o tytuł zawodowy licencjata;

- właściwie dobierać i wykorzystywać źródła, w tym internetowe, niezbędne do stworzenia humanistycznej pracy naukowej;

- odpowiednio korzystać z narzędzi teorii i poetyki do analizy tekstów literackich i kulturowych;

- poprawnie stosować aparat pojęciowy z zakresu literaturoznawstwa;

- wskazać rolę mitu w funkcjonowaniu współczesnego społeczeństwa; tutaj: mit socjopolityczny;

- rozpoznawać i interpretować symbolikę mitologiczną;

- samodzielnie dokonywać kwerend bibliotecznych oraz internetowych;

- podejmować inne proste działania badawcze z zakresu literaturoznawstwa i dyscyplin pokrewnych;

- współpracować z innymi osobami w ramach prac zespołowych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE. Student/studentka jest gotów/gotowa do:

- przyjmowania nowych idei, opinii i punktów widzenia w oparciu o nową wiedzę;

- uznania etycznych następstwa wynikających z wymogu rzetelnego przekazywania wiedzy;

- w pełni respektowania zasady naukowej uczciwości;

- ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego;

- organizowania własnego warsztatu badawczego i krytycznej oceny oraz weryfikacji swoich dokonań.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawę zaliczenia stanowi terminowe złożenie pracy dyplomowej.

Wysoce wskazana jest aktywność podczas zajęć.

Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze. Powyżej tej liczby (z wyłączeniem przypadków bezzwłocznie udokumentowanych, np. zwolnieniem lekarskim) – nie ma możliwości zaliczenia zajęć. Usprawiedliwione nadprogramowe nieobecności muszą zostać odrobione w sposób wskazany przez osobę prowadzącą zajęcia.

Osoby uczestniczące w seminarium zobligowane są do samodzielnej pracy, bez wykorzystywania systemów sztucznej inteligencji do korekty i redakcji tekstu pracy dyplomowej. Systemy takie mogą być wykorzystywane jako pomoc w kwerendach oraz wyszukiwaniu wyników badań po ustaleniu z prowadzącym (zgodnie z uchwałami Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia i Rady Dydaktycznej).

Nakład pracy i punkty ECTS:

2 ECTS – udział w zajęciach (60 godz.)

5 ECTS – bieżące przygotowanie do zajęć (150 godz.)

5 ECTS – napisanie pracy dyplomowej (150 godz.)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 60 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Friedrich, Piotr Sadzik
Prowadzący grup: Michał Friedrich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 60 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Friedrich, Piotr Sadzik
Prowadzący grup: Michał Friedrich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)