Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne tendencje w nauczaniu języków obcych z elementami europejskiej polityki językowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-SP-DJP-WT
Kod Erasmus / ISCED: 09.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współczesne tendencje w nauczaniu języków obcych z elementami europejskiej polityki językowej
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie słuchaczom wiedzy na temat stopnia rozwoju polskiej dydaktyki językowej na tle rozwoju współczesnej europejskiej myśli glottodydaktycznej oraz umiejętności posługiwania się tą wiedzą w przygotowywaniu i krytycznej analizie zajęć glottodydaktycznych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie słuchaczom wiedzy na temat stopnia rozwoju polskiej dydaktyki językowej na tle rozwoju współczesnej europejskiej myśli glottodydaktycznej oraz umiejętności posługiwania się tą wiedzą w przygotowywaniu i krytycznej analizie zajęć glottodydaktycznych. Prezentowane z perspektywy badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej kierunki rozwoju dydaktyki językowej wspierać będą świadomość znaczenia profesjonalizmu i refleksji w przyszłych działaniach dydaktycznych słuchaczy, wykazujących cechy refleksyjnych praktyków i dysponujących stosownymi kompetencjami społecznymi. Słuchacze będą rozwijali umiejętność krytycznego podejścia do narzędzi polityki językowej i jej wpływu na organizację i realizację procesu kształcenia językowego.

Literatura:

Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, CODN, Warszawa 2003.

Gębal P.E., Dydaktyka języków obcych. Wprowadzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.

Gębal P.E., Miodunka W.T., Dydaktyka i metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020.

Janowska, I., Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych, Universitas, Kraków 2011.

Miodunka W.T., Glottodydaktyka polonistyczna. Pochodzenie – stan obecny – perspektywy, Księgarnia Akademicka, Kraków 2016.

Sujecka-Zając, J., Kompetentny uczeń na lekcji języka obcego. Wyzwania dla glottodydaktyki mediacyjnej, Wydawnictwo Werset, Lublin 2016.

Wilczyńska, W., Michońska-Stadnik, A., Metodologia badań w glottodydaktyce, Flair, Kraków 2010.

Wilczyńska W., Mackiewicz M., Krajka J., Komunikacja interkulturowa. Wprowadzenie, Wydawnictwo UAM, Poznań 2011.

.

Efekty uczenia się:

Po cyklu wykładów słuchacz będzie znał i rozumiał:

- kierunki rozwoju współczesnej dydaktyki języków obcych;

- wyznaczniki humanistyczne współczesnej dydaktyki języków obcych;

- współczesne podejścia do uczenia się i nauczania języków obcych;

- interdyscyplinarne związki współczesnej dydaktyki języków obcych z innymi dziedzinami naukowymi;

- mechanizmy rozwijania i funkcjonowania narzędzi polityki językowej i ich wpływu na organizację i realizację procesu kształcenia językowego.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach

Praca zaliczeniowa

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kozłowska
Prowadzący grup: Elżbieta Kaczmarska-Zglejszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie słuchaczom wiedzy na temat stopnia rozwoju polskiej dydaktyki językowej na tle rozwoju współczesnej europejskiej myśli glottodydaktycznej oraz umiejętności posługiwania się tą wiedzą w przygotowywaniu i krytycznej analizie zajęć glottodydaktycznych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie słuchaczom wiedzy na temat stopnia rozwoju polskiej dydaktyki językowej na tle rozwoju współczesnej europejskiej myśli glottodydaktycznej oraz umiejętności posługiwania się tą wiedzą w przygotowywaniu i krytycznej analizie zajęć glottodydaktycznych. Prezentowane z perspektywy badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej kierunki rozwoju dydaktyki językowej wspierać będą świadomość znaczenia profesjonalizmu i refleksji w przyszłych działaniach dydaktycznych słuchaczy, wykazujących cechy refleksyjnych praktyków i dysponujących stosownymi kompetencjami społecznymi. Słuchacze będą rozwijali umiejętność krytycznego podejścia do narzędzi polityki językowej i jej wpływu na organizację i realizację procesu kształcenia językowego.

Literatura:

Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, CODN, Warszawa 2003.

Gębal P.E., Dydaktyka języków obcych. Wprowadzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.

Gębal P.E., Miodunka W.T., Dydaktyka i metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020.

Janowska, I., Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych, Universitas, Kraków 2011.

Miodunka W.T., Glottodydaktyka polonistyczna. Pochodzenie – stan obecny – perspektywy, Księgarnia Akademicka, Kraków 2016.

Sujecka-Zając, J., Kompetentny uczeń na lekcji języka obcego. Wyzwania dla glottodydaktyki mediacyjnej, Wydawnictwo Werset, Lublin 2016.

Wilczyńska, W., Michońska-Stadnik, A., Metodologia badań w glottodydaktyce, Flair, Kraków 2010.

Wilczyńska W., Mackiewicz M., Krajka J., Komunikacja interkulturowa. Wprowadzenie, Wydawnictwo UAM, Poznań 2011.

.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)