Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Emisja głosu i technika mowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-ZNP2-EM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Emisja głosu i technika mowy
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Polonistyka, przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne
Przedmioty bloku pedagogicznego
Przedmioty bloku pedagogicznego Wydziału Geografii
Przedmioty bloku pedagogicznego Wydziału Geografii, studia licencjackie
Przedmioty bloku pedagogicznego Wydziału Geografii, studia licencjackie. 2. rok
Przedmioty bloku pedagogicznego Wydziału Geografii, studia licencjackie. 2. rok (sem. zimowy)
Przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Warsztaty służą kształceniu umiejętności prawidłowego posługiwania się głosem w pracy zawodowej. Mają na celu poszerzenie możliwości głosowych, pogłębienie świadomości ciała, poprawienie techniki mowy i wyrazistości wypowiedzi. Dostarczają wiedzy na temat budowy, funkcjonowania oraz higieny narządu głosu

Literatura:

1. Bednarek J. D., (2002), Ćwiczenia wyrazistości mowy, Wrocław

2. Ciecierska-Zajdel B.,(2020) Trening głosu. Praktyczny kurs dobrego mówienia, Warszawa, Edgard

3. Dimon T., 2018, Anatomy of the Voice. An Illustrated Guide for Singers, Vocal Coaches and Speech Therapists, Berkley, NAB

4. Dunaj B. (2006), Zasady poprawnej wymowy polskiej, Język Polski LXXXVI 3, s. 161-172

5. Emisja głosu nauczyciela, (2006), red. M. Przybysz- Piwko, Warszawa, CODN

6. Esling J.H, Moisik S.R., Benner A., Crevier-Buchman L., (2022), Voice Quality. The Laryngeal Articulator Model, Cambridge, Cambridge University Press

7. Gawęda K., Łazewski J., Uczymy się poprawnej wymowy, Warszawa 1995

8. Karpowicz T. (2012), Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, r. Wymowa, PWN, Warszawa, s.15-58

9. Kisiel M., (2011), Emisja i higiena głosu w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela, Dabrowa Górnicza

10. Kreiman J, Sidtis D., (2013), Foundation of Voice Studies. An Interdisciplinary Approach to Voice Production and Perception, Wiley-Blackwell

11. Linklater K., (2012), Uwolnij swój głos, Kraków, PWST

12. Logopedia artystyczna, (2016), red. B. Kamińska, S. Milewski, Gdańsk, Harmonia Universalis

13. Michałowska D., (2006), O polskiej wymowie scenicznej, Wyd. PWST, Kraków

14. Otorynolaryngologia kliniczna, (2015), red. K. Niemczyk, Warszawa: Medipage, r. 8, Choroby krtani, r. 11, Zaburzenia głosu i mowy, r. 16, Rehabilitacja w otorynolaryngologii

15. Płusajska-Otto A., (2017), Podręcznik pracy głosem. Ćwiczenia i wskazówki dla osób występujących publicznie, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

16. Podręczny słownik poprawnej wymowy polskiej, (1993), red. W. Lubaś, S. Urbańczyk, TMJP, Kraków-Katowice

17. Prozodia. Przyswajanie, badanie, zaburzenia, terapia, (2020), red. M. Wysocka, B. Kamińska, S. Milewski, Gdańsk, Harmonia Universalis

18. Rehabilitacja zawodowych zaburzeń głosu, (2011), red. M. Śliwińska- Kowalska, E. Niebudek-Bogusz, Łódź, PIMP

19. Sataloff R., (2017), Professional Voice. The Science and Art of Clinical Care, wyd. 4, San Diego: Plural Publishing

20. Szkiełkowska A., Kazanecka E., (2011), Emisja głosu. Wskazówki metodyczne, Warszawa

21. Tarasiewicz B.,(2003), Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu. Kraków, Universitas

22. Toczyska B., (2007), Głośno i wyraźnie. 9 lekcji dobrego mówienia, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

23. Toczyska B., (2016), Zacznij od samogłoski. Samogłoska w logopedii artystycznej, Gdańsk, Harmonia Universalis

24. Toczyska B., (2021), Ruch w głosie. (ćwiczenia nie tylko dla dziennikarzy), Gdańsk, Wydawnictwo Podkowa

25. Walczak- Deleżyńska M., (2001), Aby język giętki… Wybór ćwiczeń artykulacyjnych od J. Tennera do B. Toczyskiej, Wrocław 2001.

26. Zarys foniatrii klinicznej, (2019), red. A. Pruszewicz, A. Obrębowski, Poznań: Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, r. 1,2, 17, 21, 22

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student:

1. Zna mechanizmy tworzenia głosu.

2. Potrafi opisać budowę narządu głosu.

3. Zna zasady higieny pracy głosem.

4. Umie rozpoznać nieprawidłowości mogące prowadzić do złych nawyków emisyjnych.

Umiejętności

Student:

1. Potrafi modyfikować złe nawyki emisyjne i artykulacyjne.

2. Potrafi zaprezentować ćwiczenia oddechowe, fonacyjne oraz poprawiające technikę mowy.

Kompetencje społeczne:

Student:

1. Akceptuje różnice wynikające z indywidualnych możliwości oraz ograniczeń w tworzeniu głosu i mowy.

2. Rozumie wpływ procesów psychicznych i fizycznych na indywidualną jakość głosu.

3. Docenia estetyczne walory wypowiedzi ustnej.

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła, rozliczenie z zadań domowych, kontrola obecności

(dopuszczone 2 nieobecności), ustne zaliczenie wybranej lektury ze spisu literatury do przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zawadka
Prowadzący grup: Joanna Wyszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zawadka
Prowadzący grup: Beata Ciecierska-Zajdel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zawadka
Prowadzący grup: Joanna Wyszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)