Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archeologia Ameryk i Oceanii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3101-DB209A Kod Erasmus / ISCED: 08.4 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Archeologia Ameryk i Oceanii
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy: Zajęcia blokowe dla II roku
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Utrwalanie wiedzy na temat rozwoju kultur archeologicznych obu Ameryk i Oceanii.

Skrócony opis:

Awiczenia maj1 charakter uzupe3niaj1cy do wyk3adu prof. Mariusza Zió3kowskiego. Poszczególne zagadnienia (m.in. gospodarka rolnicza, architektura i rzeYba kamienna, obrz1dki grzebalne, metalurgia, tkactwo, produkcja ceramiki) zostan1 przedstawione ? czesto w postaci referatów ? w formie przekrojowej. Podstawowym celem awiczen jest promowanie krytycznego myolenia oraz kszta3towanie umiejetnooci wyszukiwania i wykorzystywania informacji. Podczas zajea uczestnicy bed1 zachecani do udzia3u w dyskusji na ró?ne tematy bed1ce przedmiotem wyk3adów. Zacz1tkiem takich dyskusji bed1 krótkie wyst1pienia przygotowywane przez uczestników zajea na podstawie uprzednio podanej przez prowadz1cych literatury przedmiotu.

Pełny opis:

Awiczenia maj1 charakter uzupe3niaj1cy do wyk3adu prof. Mariusza Zió3kowskiego. Poszczególne zagadnienia (m.in. gospodarka rolnicza, architektura i rzeYba kamienna, obrz1dki grzebalne, metalurgia, tkactwo, produkcja ceramiki) zostan1 przedstawione ? czesto w postaci referatów ? w formie przekrojowej. Podstawowym celem awiczen jest promowanie krytycznego myolenia oraz kszta3towanie umiejetnooci wyszukiwania i wykorzystywania informacji. Podczas zajea uczestnicy bed1 zachecani do udzia3u w dyskusji na ró?ne tematy bed1ce przedmiotem wyk3adów. Zacz1tkiem takich dyskusji bed1 krótkie wyst1pienia przygotowywane przez uczestników zajea na podstawie uprzednio podanej przez prowadz1cych literatury przedmiotu.

Literatura:

Literatura podana będzie na zajeciach

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć uczestnik:

Zna podstawowe pojęcia i terminologię stosowaną w archeologii;

Ma podstawową wiedzę o powiązaniach archeologii z innymi dziedzinami oraz dyscyplinami naukowymi z obszaru nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych i ścisłych;

Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie archeologii obu Ameryk i Oceanii;

Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwych dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie archeologii obu Ameryk i Oceanii;

Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie archeologii obu Ameryk i Oceanii kierując się wskazówkami opiekuna naukowego;

Potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów w wybranym języku dawnej cywilizacji obu Ameryk i Oceanii;

Potrafi rozpoznawać różne rodzaje wytworów kultury materialnej obu Ameryk i Oceanii łącznie z kontekstem, jak też właściwie je dokumentuje oraz przeprowadza ich krytyczną analizę i interpretację;

Potrafi rozpoznawać, wykorzystywać, analizować i klasyfikować źródła archeologiczne;

Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu archeologii obu Ameryk i Oceanii;

Potraf współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role;

Ma świadomość kompleksowej natury kultury i jej złożoności, rozumiał potrzebę analizy rozmaitych kategorii źródeł dla odtworzenia przeszłości człowieka.

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności;

Aktywność w czasie zajęć (udział w dyskusji);

Kolokwium;

Referat (prezentacja multimedialna) na zadany temat;

Praca pisemna na wybrany/zadany temat.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.