Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia a lingwistyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-LAAL Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Antropologia a lingwistyka
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: II rok studiów licencjackich
Moduł L4: Antropologia słowa i literatury
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie w podstawy lingwistyki. Wykład obejmie zarówno informacje na temat różnych kierunków w językoznawstwie, jak i zagadnienia szczegółowe związane ze współczesnymi zainteresowaniami w lingwistyce, a istotnymi dla antropologa, np. etymologia, dialektologia, onomastyka czy pojęcie językowego (językowo-kulturowego) obrazu świata i stereotypów językowych.

Pełny opis:

Tematy zajęć

1. Języki naturalne - etniczne : pomocnicze; żywe : martwe; pidżiny; języki kreolskie. Języki sztuczne.

2. Opozycja language : langue : parole a język jako zjawisko historyczne i jako zjawisko społeczne. Językoznawstwo zewnętrzne i wewnętrzne, synchroniczne i diachroniczne.

3. Kierunki w językoznawstwie: strukturalizm, generatywizm, kognitywizm.

4. Kierunki w językoznawstwie, c.d.

5. Nurt antropologiczno-kulturowy: lingwistyka kulturowa, etnolingwistyka, antropologia lingwistyczna, lingwistyka antropologiczna.

6. Onomastyka: antroponimia i toponomastyka.

7. Dialektologia i socjolingwistyka.

8. Etymologia: pochodzenie wyrazów, przesunięcia semantyczne.

9. Językowy obraz świata. Stereotypy językowo-kulturowe, profilowanie pojęć.

10. Pokrewieństwo i powinowactwo językowe.

11. Język w sytuacji wieloetniczności: biligwizm, polilingwizm, dyglosja, interferencje językowe.

12. Język jako element tożsamości etnicznej / narodowej. Języki mniejszościowe i regionalne; polityka językowa.

13. Akty mowy i akty komunikacyjne; magiczna i sprawcza moc słów, język folkloru.

14. Grzeczność i etykieta językowa.

Literatura:

Apresjan J., Koncepcje i metody współczesnej lingwistyki strukturalnej, Warszawa 1978, s. 38-53.

Bartmiński J., Językowe podstawy obrazu świata, Lublin 2006, s. 11-21 i 89-105..

Bielenin-Lenczowska K., O antropologiczno-kulturowym nurcie w językoznawstwie, w: „Zanikające granice. Antropologizacja nauki i jej dyskursów”, red. A. Pomieciński, S. Sikora, Poznań 2009, s. 245-262.

Buttler D., Rozwój semantyczny wyrazów polskich, Warszawa 1978, wybrane fragmenty.

Grabias S., Język w zachowaniach społecznych, Lublin 1994, s. 139-154.

Ivić M., Kierunki w lingwistyce, Wrocław 1975, s. 112-129; 208-226, 235-253.

Kazazis K., Dismantling Greek Diglosia, w: „Language Contact – Language Conflict”, red. E. Fraenkel i Cristina Kramer, Balkan Studies Vol. 1, 1993, s. 7-26.

Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, red. E. Tabakowska, Kraków 2001, s. 175-202.

Marcjanik M., Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa 2007, s. 11-34 i 156-160.

Smułkowa E., Dwujęzyczność po białorusku: bilingwizm, dyglosja, czy coś innego? [w:] Język a tożsamość na pograniczu kultur, red. E. Smułkowa, A. Engelking, Białystok 2000, s. 92-96.

Wicherkiewicz T., Języki mniejszościowe i regionalne w Europie – problemy typologii, [w:] Języki mniejszości i języki regionalne, red. E. Wrocławska, J. Zieniukowa, Warszawa 2003, s. 73-78.

Zalecenia dla urzędów stanu cywilnego dotyczące nadawania imion dzieciom obywatelstwa polskiego i narodowości polskiej”, w: Komunikaty Komisji Kultury Języka Komitetu Językoznawstwa PAN”, nr 1(4) 1996.

Zieniukowa J., Kaszubszczyzna u schyłku XX wieku, [w:] Słowiańszczyzna w kontekście przemian Europy końca XX wieku. Język — tradycja — kultura, red. Emil Tokarz, Katowice 2001, s. 97-104.

http://gwarypolskie.uw.edu.pl

www.slovio.com

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- potrafi opisać najważniejsze kierunki w lingwistyce,

- poznaje językoznawcze narzędzia metodologiczne i

- zagadnienia badawcze, które może wykorzystać w badaniach antropologicznych.

Metody i kryteria oceniania:

aktywny udział w zajęciach i esej na wybrany przez siebie temat (8-10 stron, TNR 12, interlinia 1,5). Dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład konwersatoryjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Bielenin-Lenczowska
Prowadzący grup: Bożena Bielenin-Lenczowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.