Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etnografia Ukrainy - mniejszości narodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-LEUM Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Etnografia Ukrainy - mniejszości narodowe
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: I rok studiów licencjackich
Moduł L1: Antropologia etniczności
Moduł L9: Etnografie regionalne / Monografie terenowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

W trakcie wykładu omówiona zostanie historia kształtowania się mapy etnicznej Ukrainy oraz obecna sytuacja tamtejszych mniejszości narodowych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki tożsamości.

Pełny opis:

Obszar współczesnej Ukrainy jest fascynującym terenem badań etnologicznych między innymi ze względu na jego etniczne zróżnicowanie. Skomplikowana historia ziem ukraińskich sprawiła, że dziś zamieszkują tam przedstawiciele wielu różnych narodowości, często takich, których obecności na Ukrainie wcale byśmy się nie spodziewali.

Wykład pozwoli słuchaczom poznać historię kształtowania się poszczególnych grup mniejszości narodowych na Ukrainie, ich status prawny i aktualne problemy w relacjach z państwem i ukraińską większością. Omawiane trakcie wykładu przykłady zamieszkujących Ukrainę mniejszości stanowić będą jednocześnie ilustrację różnorodności czynników, jakie kształtować mogą tożsamość etniczną mniejszości w Europie Wschodniej.

Wybrane tematy:

Źródła zróżnicowania etnicznego Ukrainy. Przemiany struktury narodowościowej na ziemiach ukraińskich. Mniejszości narodowe na współczesnej Ukrainie – liczebność, rozmieszczenie, status prawny.

Rosjanie - szczególna mniejszość. Rola pamięci w tożsamości Lipowan – rosyjskich staroobrzędowców. Różne wymiary tożsamości Polaków na Ukrainie. Dwa języki nadazowskich Greków. Dzieje migracji a stosunek do państwa ukraińskiego budziackich Bułgarów. Rusini – czwarty narów wschodniosłowiański? Tatarzy Krymscy - deportacja, powrót, aneksja.

Literatura:

- K. Abdulganiyev, Nacjonalizm Tatarów Krymskich w latach dziewięćdziesiątych XX wieku: pamięć, instytucje, strategie polityczne, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 3, 2004, s.

- P. Andrusieczko, Zmiany struktury narodowościowej i językowej na Ukrainie w kontekście wyników spisu powszechnego z 2001 roku, „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa”, 2004, z. 24-25, s. 195-205.

- W. Baluk, Koncepcje polityki narodowościowej Ukrainy. Tradycje i współczesność, Wrocław 2002(R.V, s. 223-261).

- I. W. Bogaczewskaja, Współczesne przemiany w etnokulturalnej identyfikacji krymskich Karaimów, [w:] Karaj kiuńlari. Dziedzictwo narodu karaimskiego we współczesnej Europie, red. M. Abkowicz, H. Jankowski, Wrocław 2004, s. 132-139.

- P. Eberhardt, Przemiany narodowościowe na Ukrainie XX wieku, Warszawa 1994.

- P. Eberhardt, Polska ludność kresowa. Rodowód, liczebność, rozmieszczenie, Warszawa 1998 (s.161-218).

- N. Horska, Aktywność narodowa mniejszości rosyjskiej na Ukrainie (1991-2004), Toruń 2009 (R. 2, s.68-132).

- W. Lipiński, „Kościół cudzy i ksiądz cudzy”. Rozwój instytucji religijnych na Żytomierszczyźnie w świetle problematyki etnicznej, [w:] Podole i Wołyń. Szkice etnograficzne, red. Ł. Smyrski, M. Zowczak, Warszawa 2003, s. 241-255.

- W. Lipiński, Zadunajscy przesiedleńcy – wychodźcy z Bałkanów w wieloetnicznym Budziaku, [w:] Bałkany na Ukrainie. Bułgarzy, Gagauzi i Albańczycy z ukraińskiego Budziaku, red. W. Lipiński, Warszawa 2014, Wydawnictwo UW, s. 20-36.

- W. Lipiński, Staroobrzędowcy z ukraińskiego Budziaku. Pamięć i tożsamość, [w:] Staroobrzędowcy za granicą II. Historia. Religia. Język. Kultura, red. Dorota Paśko-Koneczniak, Magdalena Ziółkowska-Mówka, Michał Głuszkowski, Stefan Grzybowski, Toruń 2014, Pracownia Wydawnicza EIKON, s. 297-308.

- E. Michna, Czy nowy nacjonalizm? Ruch Rusiński na Słowacji, Ukrainie i w Polsce, „Przegląd Polonijny”, R. XXI, z 1 (75), 1995, s. 71-81.

- T. A. Olszański, Tatarzy Krymscy po aneksji półwyspu przez Rosję, „Komentarze OSW”, nr 141, 30.06.2014.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

Opisuje zróżnicowanie narodowościowe Ukrainy

Wyjaśnia specyfikę poszczególnych mniejszości narodowych w kontekście przemian społeczno-politycznych na ziemiach ukraińskich

Zauważa różnorodność czynników kształtujących tożsamość poszczególnych grup mniejszości narodowych na Ukrainie

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny

lista obecności

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.