Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka w Internecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-LPWI-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Polityka w Internecie
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie IEiAK
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym lekturę krótkich tekstów, zainteresowanie procesami negocjowania identyfikacji politycznych oraz internetowymi formami aktywności.

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Zajęcia o charakterze warsztatowym, będą wymagały od studenta pracy w specyficznym terenie badań jakim jest Internet. Obserwacja i analiza dyskursywna internetowych komentarzy konstytuujących różne formy polityczności.

Pełny opis:

Po zajęciach wprowadzających, polegających na referowaniu tekstów przygotowujących do prowadzenia badań w Internecie, studenci rozpoczną mikro-projekty badawcze polegające na obserwacji dyskusji na portalach społecznościowych (blogów, memów itp.)związanych z wyrażaniem poglądów politycznych. Materiały źródłowe gromadzone w postaci zrzutów z ekranu będą prezentowane w czasie zajęć i wspólnie z grupą analizowane z wykorzystaniem metod Krytycznej Analizy Dyskursu (KAD). Mikroprojekt podsumuje praca semestralna (7stron), na ocenę, przesłana najpóźniej do końca sesji poprawkowej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Cichocki, P., Jędrkiewicz, T. and Zydel, R., 2012. Etnografia wirtualna,[w:] Badania jakościowe t. 2, D. Jemielniak (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s.203-220.

Kozinetz R. V., Netnografia. Badania etnograficzne online, Warszawa: PWN 2012 (wybrane fragmenty).

Malewska-Szałygin A., Memy – nowa forma wiedzy o polityce, w: Memy czyli życie społeczne w czasach kultury obrazu, red. Tomasz Gackowski, Karolina Byrska, Tomasz Patera, Seria: Media Początku XXI wieku, t. 32, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2017, s. 11-24.

https://pl.scribd.com/document/365609460/Memy-czyli-z-ycie-spo%C5%82eczne-w-czasach-kultury-obrazu-red-T-Gackowski-K-Brylska-M-Patera#download

Trzeszczyńska Patrycja W stronę etnografii Facebooka. Przypadek badań nad diasporą i pamięcią Ukraińców w Kanadzie, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” 2016, nr 2 (25), s. 23-42.

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Zeszyty_Etnologii_Wroclawskiej/Zeszyty_Etnologii_Wroclawskiej-r2016-t-n2_(25)/Zeszyty_Etnologii_Wroclawskiej-r2016-t-n2_(25)-s23-44/Zeszyty_Etnologii_Wroclawskiej-r2016-t-n2_(25)-s23-44.pdf

Wodak R., Dyskurs populistyczny: retoryka wykluczenia a gatunki języka pisanego, w: Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, red. A. Duszak, N. Fairclough, Kraków: Univesitas 2008, s. 185-214.

Zynek-Mahometa J., „Droga do wolności” czy „teatr hipokryzji”? O „Różańcu Do Granic” w dyskursie internetowym portalu społecznościowego Facebook, „Lud” 2018, vol. 102, s. 383-407.

https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/LUD/article/view/lud102.2018.14

Literatura dodatkowa:

Boellstorff T. Nardi B, Pearce C., Taylor T. L., Participant Observation in Virtual Worlds,, p. 65-90; Data Analysis p. 159-176; Writing up, Presenting and Publishing Ethnographc Research p. 182, 195, in: Ethnography and Virtual Worlds, A Handbook of Method, Princeton, Oxford: Princeton University Press, 2012

Cichocki, P., 2018. Do kogo należy mój profil? Konstruowanie i posiadanie tożsamości w Web 2.0. Studia Kulturoznawcze 2, 37–54.

Cichocki P., Sieć przyjaciół. Serwis społecznościowy oczami etnografa, Warszawa 2012.

Jagiełło E. A., Modnicka N., Pułapki sieci – o etycznym wymiarze badań antropologicznych w Internecie, Lud”, t. 95, 2011, s. 105-124

Krawczyk-Wasilewska V., E-folkor w dobie kultury digitalnej. Szkice i studia, Łódź: Wydawnictwo UŁ 2016. (zwłaszcza s. 65-90).

Netlor. Wiedza cyfrowych tubylców, red. Piotr Grochowski, Toruń: Wydawnictwo UMK 2013. (Zwłaszcza wprowadzenie: s. 7-15, o memach s. 133-162 i wiele innych)

Pink S., Horst H., Postill J., Hjorth L., Lewis T., Tacchi J., Ethnography in a Digital World, in: Digital Ethnography. Principles and Practice, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC: SAGE 2016, p. 1-18.

Postill J., An Internet Field, in: Localizing the Internet. An Anthropological Account, New York, Oxford: Bergham Books 2011, p. 1-11.

Efekty uczenia się:

Zajęcia kształcą umiejętność prowadzenia badań metodą etnograficzną, dają wiedzę na temat digital ethnography oraz kształcą umiejętność analizowania materiałów źródłowych przy wykorzystaniu krytycznej analizy dyskursu. Kształtują kompetencje społeczne studentów poprzez pracę w grupach oraz formułowanie sądów w formie ustnej i pisemnej.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach obowiązkowa (dopuszczalne dwie nieobecności). Konieczność pracy w domu polegającej na dokumentowaniu obserwacji uczestniczącej prowadzonej w Internecie (gromadzenie print screenów). Praca semestralna 7stron zawierająca opis przeprowadzonego indywidualnie mikro-projektu badawczego. W pracy musi się znaleźć: jasno sformułowane pytanie badawcze lub hipoteza, refleksja dotycząca zastosowanej metodyki badań (z odsyłaczami do literatury), opis źródeł, uzasadnienie wyboru określonych metod analizy źródeł (z odsyłaczami do literatury), analiza materiału źródłowego będąca przekonującą argumentacją na rzecz hipotezy, wnioski zawierające odpowiedź na pytanie badawcze oraz bibliografia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Malewska-Szałygin
Prowadzący grup: Anna Malewska-Szałygin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.