Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Religie, etniczność i państwo: przykład Ukrainy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-LRE Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Religie, etniczność i państwo: przykład Ukrainy
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: III rok studiów licencjackich
Moduł L6: Antropologia religii
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Na zajęciach omawiane są różne wymiary relacji między religiami a tożsamością narodową, nacjonalizmem i państwem na przykładzie Ukrainy.

Pełny opis:

Związki religii z tożsamością narodową są często obserwowanym w krajach Europy Środkowo-Wschodniej zjawiskiem, na które w różny sposób wpłynęły kierunki postsocjalistycznej transformacji państw tego obszaru.

Zajęcia mają na celu przybliżenie sytuacji wyznaniowej współczesnej Ukrainy, ze szczególnym uwzględnieniem relacji pomiędzy religiami a państwem zmagającym się z poradziecką transformacją i wieloetnicznym społeczeństwem szukającym nowych dróg kształtowania swej tożsamości.

Wybrane tematy:

Religia a tożsamość narodowa, etniczność, państwo i polityka. Specyfika relacji religia-naród w Europie Środkowo-Wschodniej. Problem narodowościowy w prawosławiu: autokefalia, etnofiletyzm. Podziały w ukraińskim prawosławiu i polityczne konteksty rozłamu. Grekokatolicyzm i ukraińskie odrodzenie narodowe, obrządek a charakter narodowy grekokatolicyzmu. Ruchy religijne nawiązujące do tradycji przedchrześcijańskich i nacjonalizm.

Literatura:

- B. R. Bociurkiw, The Rise of the Ukrainian Autocephalus Orthodox Church, 1919-22, [w:] Church, Nation and State in Russia and Ukraine, red. G. A. Hosking, Edmonton 1990, s. 228-249.

- J. Hałajko, M. Zimniak-Hałajko, RUNWira jako przykład twórczości religijnej, [w:] Religia i kultura w globalizującym się świecie, red. M. Kempny, G. Woroniecka, Kraków 1999, s. 172-196.

- J. P. Himka, Kościół greckokatolicki a procesy narodotwórcze wśród Ukraińców w Galicji, „Znak”, 1985, nr 365 (4), s. 41-52.

- A. Kozyrska, Pluralizm wyznaniowy a integracja narodu ukraińskiego po 1991 roku, Toruń 2014.

- M. Ławreszczuk, Prawosławie wobec tendencji nacjonalistycznych i etnofiletystycznych, Warszawa 2009 (IV2 i IV3 Etnofiletyzm i Sobór Konstantynopolitański w 1872 roku, s., 182-196).

- H. Łozko, Rodzima wiara ukraińska, Wrocław 1997.

- A. Szeptycki, Podziały religijne na Ukrainie,[w:] Religia w stosunkach międzynarodowych, red. A. Solarz, H. Schreiber, Warszawa 2012, s. 212-254.

- T. Szyszlak, Lwowskie sacrum, kijowskie profanum. Grekokatolicyzm w ukraińskiej przestrzeni publicznej od pierestrojki do pomarańczowej rewolucji, Warszawa 2012 (2.9. Dylematy tożsamościowe, s. 147-172.

- J. Teofiluk, Autokefalia w rozumieniu Kościoła prawosławnego, [w:] Autokefalia Kościoła prawosławnego w Polsce, red. A. Mironowicz, U. Pawluczuk, P. Chomik, Białystok 2006, s. 9-22.

- J. Trojanczuk, Etnofiletyzm w rozłamie cerkiewnym na Ukrainie, [w:] Tożsamości narodowe na obszarze postradzieckim. Między dziedzictwem a tradycją wynalezioną, red. P. Załęski, E. Breslavskaia, M. Włodarkiewicz, Warszawa 2012, s. 191-229.

- R. Zenderowski, Religia a tożsamość narodowa i nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej, Wrocław.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

Opisuje zróżnicowanie wyznaniowe współczesnej Ukrainy

Wyjaśnia relacje między religią a etnicznością i nacjonalizmem

Wymienia i opisuje ich przykłady z terenu Ukrainy

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne

Lista obecności

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Lipiński
Prowadzący grup: Wojciech Lipiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.