Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-LSLI Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: III rok studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 10.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Warunkiem uczestnictwa w seminarium licencjackim jest zaliczenie laboratorium i przedstawienie pracy laboratoryjnej.

Skrócony opis:

Przygotowanie pracy licencjackiej. Odbywa się to poprzez dyskusję nad tekstami, pracami laboratoryjnymi, prezentacjami, a także przez grupowe i indywidualne konsultacje.

Pełny opis:

Zajęcia o charakterze konwersatorium, poświęcone przygotowaniu, pod kierunkiem pracownika naukowo-dydaktycznego, pracy licencjackiej - pierwszej pracy naukowej. Jej podstawę stanowi raport z badań, czyli praca powstała podczas „Laboratorium etnograficznego”. Podczas seminarium zyskuje ona kontekst teoretyczny, który sprawia, że etnograficzne opisy zyskują antropologiczne „drugie dno”, pozwalające na komparatystykę i nabycie umiejętności analitycznych. Seminarium przygotowuje również studentów do prezentacji wyników badań w różnych formach (prezentacji mówionej, artykułu, streszczenia), a także do przygotowania wyników badań w zgodzie z przyjętymi uniwersyteckimi procedurami.

Literatura:

Literatura dostosowana do indywidualnego tematu pracy.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student przede wszystkim:

- posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, realizację projektu badawczego, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na interpretowanie zjawisk kulturowych i społecznych

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, a także formułowania wniosków, rozstrzygania dylematów merytorycznych i dobierania optymalnych narzędzi do analizy i interpretacji zjawisk i procesów społeczno-kulturowych;

- posiada umiejętność przygotowania akademickich prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku polskim oraz obcym w zakresie wykorzystywanych przez studenta źródeł i literatury przedmiotu.A ponadto:

- ma uporządkowaną wiedzę, obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu etnologii, antropologii kulturowej i społecznej, zarówno klasycznej jak i najnowszej;

- ma wiedzę o związkach etnologii, antropologii kulturowej i społecznej z innymi naukami, zwłaszcza humanistycznymi i społecznymi oraz podstawową wiedzę o człowieku jako jednostce podmiotowej w układzie kulturowym i społecznym;

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji zjawisk kulturowych z perspektywy etnologii, antropologii kulturowej i społecznej;

- ma wiedzę o różnych koncepcjach opisu życia społecznego i kulturowego oraz o prawidłowościach tworzenia, funkcjonowania i dynamice znaczeń w różnych układach społeczno-kulturowych;

- potrafi analizować i interpretować źródła zastane i wywołane dotyczące zjawisk o charakterze społecznym i kulturowym;

- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi i paradygmatami badawczymi oraz pojęciami do diagnozowania procesów i zjawisk społeczno-kulturowych;

- potrafi zanalizować i zinterpretować zjawiska kulturowo-społeczne oraz upozycjonować je w szerokim kontekście teoretycznym i zreferować zastosowane metody badawcze;

- potrafi współdziałać w zespole badawczym w procesie badań i prezentacji wyników

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie – uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności i aktywnie uczestniczy w życiu naukowym i kulturalnym, korzystając z różnych mediów;

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga problemy etyczne związane z realizacją projektów badawczych i aktywizacyjnych (rozwojowych).

Metody i kryteria oceniania:

Praca na seminarium oceniana jest pod kątem umiejętności prezentowania wyników badań, jakości interpretacji proponowanych przez studenta podczas trwania zajęć oraz jakości współpracy przy przygotowaniu pracy licencjackiej. Wymiernym efektem jest praca licencjacka, którą prowadzący sprawdza pod kątem kompletności tez, doboru i analizy literatury, umiejętności analitycznych i interpretacyjnych przy omawianiu materiału empirycznego. Spełnienie tych wymogów sprawia, że praca jest dopuszczona do obrony. Jej ostateczną jakość i merytoryczność ocenia komisja egzaminacyjna.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Horolets, Mateusz Laszczkowski, Magdalena Lubańska, Helena Patzer
Prowadzący grup: Anna Horolets, Mateusz Laszczkowski, Magdalena Lubańska, Maria Małanicz-Przybylska, Helena Patzer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Hryciuk, Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Hanna Zowczak
Prowadzący grup: Renata Hryciuk, Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Hanna Zowczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.