Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do etnologii i antropologii kulturowej 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-LWEA1
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do etnologii i antropologii kulturowej 1
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: I rok studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład wprowadza w problematykę etnologii/ antropologii kulturowej i społecznej prezentując szeroką ramę teoretyczną, którą wypełni i uszczegółowi wiedza zdobywana przez studenta w czasie dalszych studiów na kierunku Etnologia i Antropologia Kulturowa.

Pełny opis:

Wykład prezentuje rozwój podejścia antropologicznego do zjawisk i procesów kulturowo-społecznych od ostatnich dekad XIX w. do połowy wieku XX. Informując o założeniach teoretycznych, stosowanych pojęciach, badaniach terenowych i ważniejszych publikacjach prowadzi studenta przez historię dyscypliny pokazując współgranie ujęć naukowych z dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością.

Literatura:

Podstawowe podręczniki:

Alan Barnard, Antropologia, Warszawa 2006.

Fredrik Barth, Andre Gingrich, Robert Parkin, Sydel Silverman, Antropologia. Jedna dyscyplina, cztery tradycje: brytyjska, niemiecka, francuska i amerykańska, Kraków 2007

Thomas Hylland Ericksen, Małe miejsca, wielkie sprawy. Wprowadzenie do antropologii społecznej i kulturowej, Warszawa 2009.

Adam Kuper, Kultura. Model antropologiczny, Kraków 2005

Adam Kuper, Wymyślanie społeczeństwa pierwotnego, Kraków 2009.

Adam Kuper, Między charyzmą a rutyną. Antropologia brytyjska 1922-1982, Łódź 1987.

Malewska-Szałygin Anna, Nieprzemijający urok monografii terenowych, w: Antropolog wobec współczesności, Warszawa 2010, s. 52-62. Dostępny na http://www.cyfrowaetnografia.pl

Opracowania uzupełniające:

Wojciech J. Burszta, Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Poznań 1998;

Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, red. Z. Staszczak, Warszawa-Poznań 1987;

A. Waligórski, Antropologiczna koncepcja człowieka, Warszawa 1973;

Antropologia społeczna Bronisława Malinowskiego, red. M. Flis i A. Paluch, Warszawa 1985;

Metody w etnologii, red. J. S. Wasilewski, L. Stomma Warszawa 1981;

Agnieszka Chwieduk, Adam Pomieciński, Wprowadzenie: francuska antropologia kulturowa: tradycja, kierunki i kontynuacje, w: Francuska antropologia kulturowa wobec problemów współczesnego świata, Warszawa 2008.

Robert Deliege, Historia antropologii, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student ma wiedzę o związkach etnologii, antropologii kulturowej i społecznej z innymi naukami humanistycznymi i społecznymi;

Student ma podstawową wiedzę o dawnych i najnowszych kierunkach rozwoju, teoriach, pracach badawczych w zakresie etnologii i antropologii kulturowej;

Student ma uporządkowaną wiedzę, obejmującą terminologię i metodologię z zakresu etnologii, antropologii kulturowej i społecznej oraz stosowanych w tej dyscyplinie technik badawczych.

Umiejętności

Student potrafi wybrać pojęcie przydatne do badań laboratoryjnych, zna zaplecze teoretyczne, z którego to pojęcie pochodzi i po pogłębieniu rozumienia tej kategorii będzie umiał zastosować je do własnego mikro-projektu badawczego podsumowanego licencjacką pracą dyplomową.

Kompetencje społeczne

Student potrafi współpracować z grupą w celu przedyskutowania problemów i ustnego zaprezentowania efektów burzy mózgów.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest obecność na wykładach. Dozwolone są 2 nieobecności nieusprawiedliwione, pozostałe nieobecności należy usprawiedliwić.

Każdy semestr wykładu kończy się egzaminem pisemnym w formie testu otwartego sprawdzającego stopień przyswojenia treści podawanych na wykładzie, zawartych w zalecanych podręcznikach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Malewska-Szałygin
Prowadzący grup: Anna Malewska-Szałygin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Uwagi:

zajęcia rozpoczną się 11 października

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)