Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teorie kultury - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-MTKC Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Teorie kultury - ćwiczenia
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: I rok studiów magisterskich
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia nastawione są na uporządkowanie wiedzy studentów z zakresu teorii kultury i stanowić mają pomoc w przygotowaniu do egzaminu z wykładu „Teorie kultury”. Na zajęciach omawiana będzie literatura dotycząca wybranych zagadnień teoretycznych poruszanych na wykładzie.

Pełny opis:

Zajęcia 1 i 2

Epistemologie ich wpływ na dyskurs antropologiczny. Problem reifikowania i esencjalizowania Innego. Uniwersalizm a relatywizm w praktyce badawczej. Wiedza a władza – problemy związane z tworzeniem definicji i pojęć, składających się na antropologiczne teorie. „Postmodernizm umiarkowani” a radykalny. Refleksyjność empiryczna.

Zajęcia 3

Pytanie o status nauki w ponowoczesnym świecie (J.F Lyotard). Praktyka naukowa i logika praktyki (P. Bourdieu).

Zajęcia 4

Kulturowa kontekstowość wiedzy potocznej i myślenia zdroworozsądkowego. Sposoby radzenia sobie z „anomaliami” przez myśl potoczna na przykładzie stosunku do obojnactwa. Wpływ nauki na zachodnie „potoczne poglądy”. Próba transkulturowej analizy myśli potocznej przez wyodrębnienie jej „niestandardowych własności” (naturalność, praktyczność, przeźroczystość, niemetodyczność, dostępność).

Zajęcia 5

Mary Douglas. Ciało jako symbol społeczeństwa, „pomniejszone odbicie mocy i zagrożeń przypisywanych strukturze społecznej”.

Zajęcia 6

Typy autorytetu etnograficznego i związany z nimi sposób tworzenia narracji etnograficznej (problem przekładu doświadczenia na formę tekstową). Autorytet doświadczeniowy, interpretacyjny, dialogiczny i polifoniczny.

Zajęcia 7

Antropologia interpretatywna Clifforda Geertza.

Kultura jako tekst. Zadaniem antropologa odczytywanie trudno uchwytnych znaczeń praktyk kulturowych. Opis gęsty i opis rozrzedzony. Kultura jako kontekst opisu. Antropologiczne interpretacje i ich konstruktywny charakter (ich zapośredniczony przez tubylcze interpretacje charakter, nie są odzwierciedleniem rzeczywistości). Interpretatywna analiza kulturowa wg Geertza.

Zajęcia 8

Surrealizm etnograficzny. Wpływ doświadczeń powojennych Europy na ukształtowanie się ruchu surrealistycznego we Francji. Ironiczne doświadczenie kultury zachodniej. Zainteresowanie społecznościami „prymitywnymi” (Inny jako alternatywa człowieczeństwa). Institut d’Ethnologie (1925) i profesjonalizacja etnograficznych badań terenowych. M. Mauss, G. Bataille, M. Leiris. Technika kolażu, „etnograficzna subiektywność”, antropologiczny humanizm. Ironiczny stosunek do tego co swojskie.

Zajęcia 9

Etnografia inspirowana hermeneutyką gademerowską.

Rehabilitacja przesądów i ich rola w procesie poznania. Spotkanie z Innym jako nastawiona na wsłuchiwanie się w jego racje rozmowa. Etnografia jako „drażnienie przesądów” i przemiana badacza jako jej efekt. Doświadczenie stopienia horyzontów i wyobcowania. Rozumienie Innego powiązane z samorozumieniem. Koło hermeneutyczne. Rozumienie i przedrozumienie Dziejowość rozumienia

Zajęcia 10

Dekonstrukcja teorii totemizmu C.L.Straussa

Zajęcia 11 i 12

Poststrukturalizm. Praktyki dyskursywne wg M. Foucault

Zajęcia 13

Struktura a communitas. Antystruktura. Proces rytualny. Liminalność i liminoidalność.

Zajęcia 14

Zaliczenie

Literatura:

Bourdieu P., Logika praktyki [w:] Zmysł praktyczny, Kraków 2008, ss.110-130.

Clifford J., O autorytecie etnograficznym [w:] Kłopoty z kulturą, Warszawa 2000, s. 29-63.

Clifford J., O surrealizmie etnograficznym [w:] Kłopoty z kulturą, Warszawa 2000,s.133-167.

Clifford J., Metaforyczny realizm Michela Leirisa, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty. Antropologia kultury. Etnografia. Sztuka”, 2007, nr 3-4, s. 48-55

Douglas M., Granice zewnętrzne, [w:] Czystość i zmaza, Warszawa 2007, ss.149-162

Foucault M., Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, Gdańsk 2000, s. 8-38.

Gadamer H.G., Prawda i metoda, Warszawa 2004 (wybrane fragmenty).

Geertz C., Myśl potoczna jako system kulturowy [w:] Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej, Kraków 2005, s. 81-100.

Geertz C., Opis gęsty: w poszukiwaniu interpretatywnej teorii kultury [w:] Interpretacje kultury. Wybrane eseje, Kraków 2005, s. 17-48.

Herzfeld M., Epistemologie [w:] Antropologia. Praktykowanie teorii w

kulturze i społeczeństwie, Kraków 2004, s. 45-89.

Howarth D., Zalety teorii dyskursu [w:] Dyskurs, Warszawa 2008. 194-217

Howarth D., Michael Foucault i archeologia praktyk dyskursywnych [w:] Dyskurs, Warszawa 2008, s. 81-108.

Lévi-Strauss C., Totemizm dzisiaj, Warszawa 1998. (s. 5-22 , 97-136).

Lyotard J.F., Delegitymizacja [w:] Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, Warszawa 1997, ss.111-119.

Tokarska-Bakir J., Hermeneutyka Gadamerowska w etnograficznym badaniu obcości, "Polska Sztuka Ludowa-Konteksty", 1992, R. 46, nr 1, s. 3-17.

Turner V., Liminalność i gatunki performatywne [w:] Rytuał, dramat, święto, spektakl. Wstęp do teorii widowiska kulturowego. Red. J. MacAloon. Przeł. K. Przyłuska-Urbanowicz. Warszawa 2009, s. 39-74.

Wacquant L. J. D., Wprowadzenie, [w:] P. Bourdieu oraz Wacquant, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Warszawa 2001, s. 8-42.

Efekty uczenia się:

Student zdobywa wiedzę teoretyczną, dającą mu umiejętność analizowania danych empirycznych zgromadzonych m.in. podczas etnograficznych badan terenowych. Wiedza ta podnosi jego kompetencje w zakresie pisania tekstów akademickich, w tym pracy magisterskiej.

Metody i kryteria oceniania:

sumaryczny wynik z pięciu kolokwiów, aktywność na zajęciach, dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Lubańska
Prowadzący grup: Magdalena Lubańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Wierciński
Prowadzący grup: Hubert Wierciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.