Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie. Polityka, media, nowe ruchy społeczne (semestr 2)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-SMAS2 Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie. Polityka, media, nowe ruchy społeczne (semestr 2)
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: I rok studiów magisterskich
Seminaria magisterskie
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Sproblematyzowanie tematu badań, czyli sformułowanie pytania badawczego w oparciu o lektury podstawowe dla wybranej tematyki.

Opracowywanie kwestionariuszy lub dyspozycji badawczych.

Przeprowadzenie badań terenowych.

Pełny opis:

W drugim semestrze studenci problematyzują zadeklarowany wcześniej temat badań. Prowadzący i grupa seminaryjna doradzają lektury dostarczające pojęć umożliwiających postawienie pytania badawczego oraz wyznaczających stan badań nad tym problemem. Magistranci poszukując zaplecza teoretycznego powinni korzystać z aktualnych słowników i encyklopedii antropologicznych; zobowiązani są przejrzeć prace magisterskie i licencjackie dotyczące interesującej ich tematyki znajdujące się w archiwum IEiAK; a także publikacje w periodykach i publikacje polskich etnologów (polecam bazę internetową Etnografia Cyfrowa). Powinni też przejrzeć publikacje podsumowujące wcześniej przeprowadzone badania na ten temat. W kolejnej turze referatów studenci prezentują podstawowe zaplecze teoretyczne planowanych badań, główny zrąb stanu badań nad tym problemem i skonstruowaną w oparciu o nie dyspozycję do badań (ewentualnie kwestionariusz). Następnie przeprowadzają zaplanowane badania terenowe.

Literatura:

związana z tematem pracy magisterskiej

Lektury dotyczące prowadzenia etnograficznych badań terenowych (wybór)

Szersza refleksja nad badaniami terenowymi (fieldwork):

1. Amit V., Introduction: Constructing the Field, In Constructing the field. Ethnographic Fieldwork in the Contemporary World, ed. W. Amit, London, N.Y. 2000, p. 1-18.

2. Clliford J., Praktyki przestrzenne: badania terenowe, podróże i praktyki dyscyplinujące, w: Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, red. E. Nowicka, M. Kempny, Warszawa: PWN 2004, s. 139-179.

3. Etyczne problemy badań antropologicznych, red. K. Kaniowska, N. Modnicka, Wrocław-Łódź 2010.

4. Gupta A., Ferguson J., Poza „kulturę”: przestrzeń, tożsamość i polityka różnicy, w: Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, red. E. Nowicka, M. Kempny, Warszawa: PWN 2004, s. 267-283.

5. Hastrup K., Droga do antropologii. Między doświadczeniem a teorią, Kraków: WUJ 2008. Szczególnie rozdział 3: Podstawy empiryczne, s. 59-74.

6. Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej, red. T. Buliński, M. Kairski, Poznań: Wydawnictwo naukowe 2011. Szczególnie tekst Natalii Bloch, Teren a władza, czyli kto tu rządzi? Moje doświadczenia z badania uchodźców tybetańskich, s. 209-236.

7. Wybór z klasyków: EthnographicFieldwork. An Anthropological Reader, eds. A. C. G. M. Roben, J. A. Sluka, Malden USA, Oxford UK, Victoria Australia: Blackwell Publishing 2007.

Podręczniki dotyczące techniki badań:

1. Angrosino M., Badania etnograficzne i obserwacyjne, Warszawa: PWN, Seria Metodologia, 2010.

2. Hammersley M., Atkinson P., Metody badań terenowych, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka 2000.

3. Kozinets R. V., Netnografia. Badania etnograficzne online, Warszawa: PWN, Seria Metodologia, 2012.

4. Kvale S., Prowadzenie wywiadów, Warszawa: PWN, Seria Metodologia, 2010.

Efekty uczenia się:

Po drugim semestrze student potrafi:

- sformułować pytanie badawcze w odniesieniu do podstawowej literatury przedmiotu

- potrafi skonstruować kwestionariusz lub dyspozycję do badań terenowych i

- potrafi przeprowadzić badania ternowe metodą etnograficzną, polegającą na obserwacji uczestniczącej i prowadzeniu wywiadów otwartych, pogłębionych, narracyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie drugiego semestru uzyskuje się w wyniku wygłoszenia 2 referatów oraz przedstawienia pięciostronicowej pracy „Konstruowanie projektowanej sytuacji badawczej –pytania badawcze (wraz z objaśnieniem pojęć koniecznych do ich postawienia) oraz aktualny stan badań nad wytyczonym przez te pytania problemem” (praca z odsyłaczami do literatury i bibliografią). Zaliczenie drugiego semestru seminarium magisterskiego warunkuje uzyskanie zaliczenia praktyk terenowych do pracy magisterskiej. Badania do pracy magisterskiej są zaliczane w osobnym protokole w systemie USOS. Aby uzyskać to zaliczenie student musi przeprowadzić około 20 wywiadów (lub ich ekwiwalent uzgodniony z prowadzącym). Wywiady muszą być nagrywane na dyktafon, a następnie przynajmniej częściowo rozpisane komputerowo. Wywiady nagrane na płytę są potem dołączane do pracy magisterskiej i przekazane do Archiwum IEiAK. Ocenę kończącą semestr drugi, student powinien uzyskać najpóźniej w sesji poprawkowej tj. do połowy września, w przeciwnym razie uzyskuje wpis warunkowy na rok II.

Praktyki zawodowe:

Badania terenowe do pracy magisterskiej - 20 wywiadów nagranych i transkrybowanych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Malewska-Szałygin
Prowadzący grup: Anna Malewska-Szałygin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.