Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Atelier du medieviste (Histarmed)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-8HAMA Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Atelier du medieviste (Histarmed)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w ćwiczeniach jest znajomość łaciny w podstawowym zakresie.

Pełny opis:

UWAGA: podział na tematy zajęć nie odzwierciedla dokładnie podziału na poszczególne spotkania. Program zajęć może ulec w trakcie semestru pewnym zmianom: W ZALEŻNOŚCI OD POSTĘPÓW UCZESTNIKÓW MOŻE ZOSTAĆ ZREDUKOWANY W STOSUNKU DO ZAWARTOŚCI SYLLABUSA LUB ROZSZERZONY O NOWE WĄTKI.

1. Wstęp: instrumenty do badań nad Polską piastowską

- Monumenta Poloniae Historica

- Monumenta Sacra Polonorum

- Corpus inscriptionum Poloniae

- Bullarium Poloniae

- Album paleographicum

- Specimina paleographica

2. Odbudowa struktur władzy monarszej w Polsce i kryzys polityczny w Polsce w drugiej połowie XI i na przełomie XI i XII wieku.

Źródła: Anonim, tzw. Gall, Kronika, ks. II, 4-5, 7-8, 16, wyd. K. Maleczyński, Monumenta Poloniae Historica, series nova, t. II

3. Elementy kultury rycerskiej w Polsce na przełomie XI i XII wieku

Źródła: Anonim, tzw. Gall, Kronika, ks. II, 9, 18

4. Historia polski pierwszych Piastów w ujęciu hagiografii polskiej XIII wieku

Źródła: ikonografia Drzwi gnieźnieńskich; La porte de bronze à Gniezno : document de l'histoire de Pologne au XIIe siècle, Roma : Angelo Signorelli editore, 1959. Seria Conferenze - Accademia Polacca delle Scienze (1958); 4; Miracula sancti Adalberti, rozdz. 9, wyd. W. Kętrzyński, Monumenta Poloniae Historica, t. IV, Lwów 1884, Warszawa 1961; Sancti Stanislai Vita minor, rozdz. 19-24, 35, wyd. W. Kętrzyński, Monumenta Poloniae Historica, t. IV, Lwów 1884, Warszawa 1961; Sancti Stanislai Vita maior, I, rozdz. 1-3, 9-14, II, 26-27; wyd. W. Kętrzyński, Monumenta Poloniae Historica, t. IV, Lwów 1884, Warszawa 1961

Pierre David, Les sources de l’histoire de polotne à l’époque des Piast, Paris 1934, s. 101-103, 127-136

5. Kodeksy monarsze w Polsce XI wieku

Źródła: Codex aureus Gnesnensis (wyd. i koment. T. Dobrzeniecki). Analiza pisma i ikonografii. Literatura: Wstęp T. Dobrzenieckiego w Codex aureus Gnesnensis; Modlitwy księżnej Gertrudy z Psałterza Egberta z kalendarzem, wyd. M. H. Malewicz i B. Kürbis, Monumenta Sacra Polonorum, t. II, Kraków 2002

6. Historiografia monastyczna w Polsce XII-XIII wieku

Źródła: Wiersz o pierwszych zakonnikach lubiąskich, Est locus iste Lubens Julio de Cesare dictum, wyd. A. Bielowski, Monumenta Poloniae Historica, t. III, Lwów 1884, Warszawa 1961, s. 708-711; Liber fundationis claustri Sancte Marie Virginis in Heinrichow czyli Księga Henrykowska, ks. I, 1-2, wyd. R. Grodecki, Wrocław 1991, s. 110-121

7. Numizmatyka polska w X-XIII wieku

Wizyta w gabinecie numizmatycznym Zamku Królewskiego w Warszawie

8. Geografia historyczna polski piastowskiej – Mazowsze

Źródła: Atlas historyczny Polski. Mazowsze, rozdz. I, II, III i IV, pod red. W. Pałuckiego oraz obchód po starej Warszawie

9. Zabytki kultury materialnej w Polsce XI-XIII wieku

Źródła i literatura: D. Nowacki, M. Grychowski, M. Piwocka, Klejnoty w dawnej Polsce, Warszawa 2011; Wawel 1000 – 2000. Wystawa jubileuszowa, t. 1: Kultura artystyczna dworu królewskiego i katedry. Katedra krakowska - biskupia, królewska, narodowa; t. 2: Skarby Archidiecezji Krakowskiej; t. 3: Ilustracje, red. D. Nowacki, J.A. Nowobilski, M. Piwocka, Kraków 2000

METODA DYDAKTYCZNA:

Ewaluacja uczestnictwa w zajęciach i zdobytej wiedzy jest oparta na systematycznym sprawdzaniu w formie wywiadu indywidualnego i dyskusji w grupie merytorycznego przygotowania studentów do zajęć oraz ich zdolności i umiejętności do analizowania zarówno poszczególnych źródeł jak też zdolności do myślenia syntetycznego (na podstawie uprzednio przeprowadzonej analizy) poszczególnych wątków zajęć oraz umiejętności syntezy całości tematycznej semestru zajęć.

Merytoryczne przygotowanie studentów do każdego ze spotkań w trakcie semestru:

1. Zdobywanie wiedzy ogólnej i szczegółowej: lektura domowa zadanej literatury monograficznej (w języku polskim) dotyczącej każdego z wątków ćwiczeń

2. Wstępne zapoznanie się ze źródłami w formie domowej lektury źródeł tekstowych w języku łacińskim i polskim lub w formie zapoznania się z przedstawieniami ikonograficznymi udostępnionymi w zasobie internetowym

3. Prezentacja multimedialna źródeł ikonograficznych przez prowadzącego zajęcia z komentarzem monograficznym i analiza przez studentów w formie burzy mózgów

4. Ewaluacja znajomości lektur monograficznych: wstępna analiza krytyczna zadanej literatury monograficznej od ogółu do szczegółu w formie wywiadu indywidualnego z uczestnikami zajęć oraz burzy mózgów

5. Wstępna ewaluacja znajomości źródeł w formie wywiadu indywidualnego z uczestnikami zajęć oraz burzy mózgów

6. Zdobywanie wiedzy źródłowej: analiza źródeł tekstowych w formie wspólnej lektury podczas zajęć lub krytyczna analiza wizualna (oględziny) źródeł ikonograficznych oraz ich interpretacja krytyczna z wykorzystaniem wiedzy zdobytej z lektur

7. Interpretacja zasobu źródłowego i synteza wniosków analitycznych od szczegółu do ogółu: w wywiadzie indywidualnym, w grupach oraz w ogólnej dyskusji

Podsumowywanie poszczególnych wątków tematycznych i przeprowadzanie syntezy w formie burzy mózgów

Literatura:

PIERRE DAVID

Les sources de l’histoire de polotne à l’époque des Piast, Paris 1934, s. 101-103, 127-136

ALEKSANDER (ALEXANDER) GIEYSZTOR

Arts mineurs en Pologne aux Xe-XIIe siècles: problèmes artistiques et culturels, Spoleto : Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 1964

Aspects sociaux et intellectuels de l'art médiéval en Pologne, Bordeaux: Département des Peintures au Musée du Louvre, 1962

Aspects territoriaux du premier État polonais (IXe-XIe siècle), Paris : Presses Universitaires de France, 1961

Aux origines de la ville slave: ville de grands, et ville d'Etat aux IXe-XIe siècles, [Wrocław : p.n.], 1968

Aux origines de Varsovie, Groningen: J. B. Wolters, 1967

Aux racines médiévales de la Mazovie moderne, Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1995

Christiana respublica et la politique orientale de l'empire, Faenza : [s.n.], 1963

Die Entstehung des polnischen Staates im Lichte neuer Forschungen, Marburg, Lahn : Herder Institut, 1956

En Pologne médiévale: problèmes du régime politique et de l'organisation administrative du Xe au XIIIe siècle, Milano : per i tipi dell'editore dott. Antoninio Giuffrè, 1961

From forum to civitas: urban changes in Poland in the twelfth and thirteenth centuries, Warszawa, 1965

La diffusion du christianisme et l'unité spirituelle des cultures : l'Europe du Centre-Est du VIIe au XIe siècle, Florence : Le Monnier, 1982

La Pologne aux Xe et XIe siècles : structures et évolution, Beograd : 1967

La Pologne et l'Europe au Moyen Age, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, [1962]. Seria (Conférences - Académie Polonaise des Sciences. Centre Scientifique à Paris; fasc. 44)

La Polonia medioevale tra Occidente ed Oriente europeo, Roma : Istituto Gramsci editore, 1968

La porte de bronze à Gniezno : document de l'histoire de Pologne au XIIe siècle, Roma : Angelo Signorelli editore, 1959. Seria Conferenze - Accademia Polacca delle Scienze (1958); 4

La strutturazione culturale dei paesi Slavi nell'alto medioevo, Spoleto : 1964

La ville slave du Haut Moyen-Age centre de production artisanale de rayonnement commercial, Warszawa : [s.n.], 1962

L'avènement d'un nouvel etat européen: l'Europe et la Pologne au Xe siècle, Poznań : 1960

Le centre et l'Est européens au XIVe siècle vus de la Méditerranée, Paris : Privat, 1972

Le origini delle città nella Polonia medioevale, Milano : Istituto Editoriale Cisalpino, 1957

Les chartes de franchises urbaines et rurales en Pologne au XIIIe siècle, Bruxelles : [s.n.], 1968

Les origines de la ville slave, Spoleto : Centro Italiano di Studi sull'alto Medioevo, 1959

Les origines de l'État polonais, Warszawa : Académie Polonaise des Sciences. Institut d'Histoire, 1955

Les paliers de la pénétration du christianisme en Pologne au Xe et XIe siècles, Milano : A. Giuffrè, 1962

Les recherches sur l'histoire urbaine en Pologne 1960-1962, Warszawa: [s.n.], 1963

Les territoires de la Pologne aux IXe et Xe siècles, Sarajevo : [s.n.], 1966

L'Europe aux IXe-XIe siècles : aux origines des Etats nationaux / [publ. sous la dir. Tadeusz Manteuffel et Aleksander Gieysztor] ; Institut d'Histoire de L'Academie Polonaise des Sciences, Varsovie : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1968

L'Europe médiévale du centre-est : frontières mouvantes de cultures, Roma : Istituto Palazzo Borromini, 1997

L'Europe nouvelle autour de l'an mil. la papauté, l'empire et les "Nouveau Venus"; con una prefazione di Krzysztof Zaboklicki ; un'introduzione di Girolamo Arnaldi e una bio-bibliografia dell'autore, Seria Conferenze – Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell'Arte in Roma ; 13, Roma 1997

L'héritage artistique de l'antiquité barbare et romaine sur le territoire de la Pologne, Poitiers : Société d'Etudes Médiévales, 1966

Mouvements para-hérétiques en Europe centrale et orientale du 9e au 11e siècle : apostasies, Paris : Mouton, 1968

Politische Heilige im hochmittelalterlichen Polen und Böhmen, dans: Politik und Heilgenverehrung im Hochmittelalter, ed. J. Petersohn, „Vorträge und Forschungen”, 42, Sigmaringen 1994, p. 325-341

Recherches sur les fondements de la Pologne médiévale : état actuel des problèmes, Warszawa : [s.n.], 1961

Remarques sur les fondements de la Société polonaise médiévale jusqu'au Xe siècle, Bucuresti : editura Academiei Republicii Populare Romîne, 1960

Saints d’implantation, saints de souche dans les pays évangélisés de l’Europe du Centre-Est, dans: Hagiographie. Cultures et sociétés, IVe – XIIe siècles. Actes du Colloque organisé à Nanterre et à Paris (2-5 mai 1979), Paris 1981, p. 573-582

Sanctus et gloriosissimus martyr Christi Adalbertus : un état et une église missionnaires aux alentours de l'an mille, Spoleto, 1967

Società e cultura nell'alto medioevo polacco, Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1965; Seria Conferenze - Accademia Polacca delle Scienze 1958

Symboles de la Royauté en Pologne. Un groupe de manuscrits du XIe siècle et du début du XIIe siècle, Comptes-Rendus de l’Académie des Inscriptions et des Belles-Lettres, janvier – mars 1990, Paris 1990, p. 128-139

The acceptance of christianity in 10th and 11th century Poland, 1960

The genesis of the crusades: the encyclical of Sergius IV (1009-1012), 1948

The genesis of the crusades: the encyclical of Sergius IV (1009-1012). 2, The documents of Sergius IV, 1950

Villes et campagnes slaves du Xe au XIIIe siècle, Paris : [s.n.], 1965

ROMAN MICHAŁOWSKI

Adalbert, Sylvestre II et l’Eglise de Pologne w: Gerberto d’Aurillac da Abate di Bobbio al Papa dell’Anno 1000. Atti del Congresso Internazionale Bobbio, Auditorium di p. Chiara, 28-30 settembre 2000, red. F.G. Nuvolone, Bobbio/Pc 2001, (Archivum Bobbiense. Studia, 4), p. 483-515

Christianisation of Political Culture in Poland in the 10th and Early 11th Century w: Political Culture in Central Europe (10th-20th Century), t. 1: Middle Ages and Early Modern Era, red. H. Manikowska, J. Pánek, Prague 2005, p. 31-46

Die "nationale" Interpretation des Christentums im frühmittelalterlichen Polen w: Language of Religion – Language of the People. Medieval Judaism, Christianity and Islam, red. E. Bremer, J. Jarnut, M. Richter, D.J. Wasserstein, p. Röhl, München 2007, (Mittelalter Studien des Instituts zur Interdisziplinären Erforschung des Mittelalters und seines Nachwirkens, 11, 2006), p. 357-372

Die Heiligenkulte sowie die staatlichen und ethnischen Grenzen: Polen und die Nachbarländer vom 10. bis zum 14.Jh. w: Grenzräume und Grenzüberschreitungen im Vergleich. Der Osten und der Westen des mittelalterlichen Lateineuropa, red. Klaus Herbers, Nikolaus Jaspers, Berlin 2007, (Europa im Mittelalter, 7), p. 339-360

La christianisation de la Pologne aux Xe – XIIe siècles, dans: Clovis. Histoire et mémoire, ed. M. Rouche, Paris 1997, p. 419-434

Le culte des saints du Haut Moyen Age en Pologne et en Europe Occidentale w: La Pologne et l’Europe Occidentale du Moyen Age à nos jours. Actes du colloque organisé par l’Université Paris VII-Denis Diderot. Paris, les 28 et 29 octobre 1999, red. M.-L. Pelus-Kaplan [i in.], Poznań-Paris 2004, (Publikacje Instytutu Historii UAM ; 58), p. 29-41

Polen und Europa um das Jahr 1000. Mit dem Anhang: Zur Glaubwürdigkeit des Berichts von Gallus Anonymus über das Treffen in Gnesen w: Der Hoftag in Quedlinburg 973. Von den historischen Wurzeln zum Neuen Europa, red. A. Rant, Berlin 2006, p. 51-72\

Princeps fundator. Studium z dziejów kultury politycznej w Polsce X-XIII wieku, Warszawa 1993 (résumé + cartes et images)

Rôle de Sylvestre II auprès de l'Eglise de Pologne w: Gerbert d'Aurillac, moine, eveque et pape: d'un millénaire à l'autre. Actes des journées d'étude, Aurillac, 9-10 avril 1999, Aurillac 2000, p. 291-304

The Nine-Week Lent in Boleslaus the Brave’s Poland. A Study of the First Piasts’ Religious Policy, „Acta Poloniae Historica”, t. 89 (2004), p. 5-50

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu ćwiczeń student powinien zdobyć wiedzę pozwalającą na uzyskanie następujących umiejętności:

– zdobywa rozległą znajomość literatury przedmiotu dotyczącej Polski pierwszych Piastów, i umiejętność przeprowadzenia analizy krytycznej dotychczasowego dorobku historiograficznego w tym zakresie

– potrafi interpretować źródła różnego typu: tekstowe (narracyjne, hagiograficzne, dyplomatyczne); numizmatyczne i ikonograficzne, dotyczące Polski za panowania Piastów

– dzięki znajomości literatury przedmiotu samodzielnie wyszukuje informacje w źródłach, analizuje i interpretuje zróżnicowane źródła tekstowe różnego typu: narracyjne, hagiograficzne, dyplomatyczne; ikonograficzne, numizmatyczne oraz podstawowe instrumentarium kartograficzne i potrafi rozpoznać różnice w sposobie przekazu i kodowania informacji kulturowych zawartych w różnych typach źródeł

– potrafi odkodować, zrozumieć i zinterpretować przekaz źródeł średniowiecznych w zależności od ich typu i kontekstu historycznego i kulturowego

– potrafi przeprowadzić analizę porównawczą przekazu źródeł tekstowych różnego typu i, dzięki konfrontowaniu jej z analizą źródeł ikonograficznych i zabytków historii kultury materialnej, przeprowadzić syntezę interpretacyjną, prowadzącą do wniosków natury ogólnej

– potrafi syntetycznie przedstawić wypracowane samodzielnie lub grupowo wnioski poznawcze i przedstawić uargumentowaną tezę naukową

Metody i kryteria oceniania:

Podstawową metodą oceniania wiedzy i umiejętności uczestników jest ich sprawdzanie w formie wywiadu w trakcie indywidualnej i grupowej analizy literatury i źródeł oraz podczas dyskusji z prowadzącym zajęcia i z innymi uczestnikami. Oceniane są: 1. nabyta z literatury wiedza, 2. umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do poprawnej analizy i interpretacji źródeł, w tym w szczególności: umiejętność poprawnego wyciągania wniosków analitycznych i formułowania wniosków ogólnych, 3. umiejętność syntezy nabytej wiedzy i jej rzeczowej prezentacji, 4. umiejętność przedstawiania argumentacji oraz weryfikowania nabytego stanowiska poznawczego w dyskusji z innymi uczestnikami zajęć oraz z prowadzącym zajęcia.

Warunki zaliczenia zajęć:

1. Obecność na zajęciach – zaliczenia nie może uzyskać student, który opuścił więcej niż 4 spotkania (w tym co najwyżej 2 bez usprawiedliwienia – tj. z przyczyn losowych, 2 pozostałe muszą być usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim lub pochodzącym od dyrekcji IH).

2. Aktywne uczestnictwo w zajęciach wyrażające się w poprawnym odpowiadaniu na pytania prowadzącego i co najmniej rzetelnej znajomości zadanej literatury przedmiotu oraz źródeł, których treść należy opanować przed rozpoczęciem zajęć, należy wykazywanej w dyskusji indywidualnej z prowadzącym lub innymi uczestnikami zajęć oraz w dyskusji grupowej.

3. Nieprzygotowanie do więcej niż 4 spotkań (w tym najwyżej 2 nieprzygotowania z przyczyn losowych, 2 pozostałe muszą być usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim lub pochodzącym od dyrekcji IH) jest równoznaczne z odmową zaliczenia zajęć.

4. Bierność na zajęciach i nieuczestniczenie w dyskusji może być powodem odmowy zaliczenia zajęć lub – nakazanego przez prowadzącego zajęcia – indywidualnego kolokwium z całego semestru. O tym, czy przeprowadzone zostanie kolokwium decyduje prowadzący, a od jego decyzji nie ma odwołania.

5. 2 spośród 4 warunkowo dozwolonych nieobecności muszą być zaliczone w formie indywidualnego kolokwium, którego termin i formę określi prowadzący zajęcia, lub eseju na temat zadany przez prowadzącego zajęcia.

Nieprzekraczalnym terminem uzyskania zaliczenia zajęć jest data ostatniego dyżuru prowadzącego zajęcia w sesji poprawkowej semestru zimowego. Po tym terminie nie będzie można uzyskać zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Pysiak
Prowadzący grup: Mateusz Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Pysiak, Mateusz Wilk
Prowadzący grup: Mateusz Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.