Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Polski po 1945 r.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-L2H20PL2 Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia Polski po 1945 r.
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Przedmioty dla III roku studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

znajomość technik pracy historyka nabyta w trakcie zajęć ze Wstępu do badań historycznych

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z metodami i warsztatem pracy historyka XX wieku za pomocą zajęć o charakterze monograficznym. Ćwiczenia te kształtują umiejętności analizy źródeł charakterystycznych dla historii XX wieku, interpretacji faktów historycznych, posługiwania się materiałami pomocniczymi oraz opracowaniami w celu uzyskania syntetycznego obrazu badanego zagadnienia.

Pełny opis:

Od 1945 roku ziemie polskie stały się elementem tzw. systemu jałtańskiego. Polska, w zmienionym kształcie terytorialnym, znalazła się w sowieckiej strefie wpływów, władzę objął ruch komunistyczny, zależny od znajdującego się w Moskwie ośrodka decyzyjnego. Los Polski podzieliły sąsiednie kraje środkowej Europy.

W trakcie zajęć uczestnicy poznają kształtowanie się powojennego porządku politycznego, jak też mechanizmy przejęcia rządów przez ruch komunistyczny. Uczą się o przekształceniach ekonomicznych i społecznych w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, śledzą procesy przemian politycznych, w tym ewolucję systemu władzy. Analizują zmiany zachodzące w nastrojach i postawach społeczeństwa, dowiadują się o działaniach środowisk, które kontestowały istniejący system władzy, uczą się o erozji systemu komunistycznego i jego upadku w 1989 r.

Zajęcia mają charakter monograficzny oraz warsztatowy. Poszczególne grupy, wybierane fakultatywnie przez studentów, zajmują się różnymi zagadnieniami szczegółowymi, ale podczas ich omawiania i analizowania uczestnicy nabywają podobne umiejętności. Wśród uwzględnianych źródeł znajdują się zarówno przekazy źródłowe tradycyjnie wykorzystywane przez historyków (materiały statystyczne, archiwalia, zwłaszcza akta personalne, artykuły publicystyczne, pamiętniki, akty prawne), jak i upowszechniające się w I połowie XX wieku nowe formy przekazów źródłowych (fotografie, filmy, zapisy dzwiękowe, cyfrowe materiały audiowizualne). W trakcie zajęć poznają metody badań stosowane przez historyka, mają również okazję do zapoznania się z metodami, jakie w trakcie analizy wydarzeń I połowy XX wieku stosują inne nauki humanistyczne i społeczne, szczególnie ekonomia, filozofia, socjologia i antropologia kulturowa.

Literatura:

Wybory źródeł i wspomnienia

W. Anders, Bez ostatniego rozdziału. Wspomnienia z lat 1939-1946 (kilka wydań)

I. Cukierman, Nadmiar pamięci: siedem owych lat: wspomnienia 1939-1946, Warszawa 2000

A. Garlicki, Z tajnych archiwów, Warszawa 1993

J. Giedroyc, Emigracja ukraińska: listy 1950-1982, Warszawa 2004

W. Gomułka, Pamiętniki, t 1+2, Warszawa 1994

Intymny portret uczonych: korespondencja Marii i Stanisława Ossowskich, Warszawa 2002

J. Jędrzejewicz, W służbie idei, Londyn 1972

Kościół w stanie wojennym: z najnowszej historii Kościoła. Wybór dokumentów z AAN, opr. Tadeusz Krawczak, Warszawa 2008

S. Mikołajczyk, Zniewolenie Polski. Przykład sowieckiej agresji (kilka wydań)

A. Pordes, I. Grin, Ich miasto: wspomnienia Izraeczyków, przedwojennych mieszkańców Krakowa, Warszawa 2004

S. Stomma, Pościg za nadzieją, Paryż 1993

Tajne dokumenty Biura Politycznego. Grudzień 1970, Londyn 1991

Tajne dokumenty Biura Politycznego i sekretariatu KC. Ostatni rok władzy 1988-1989, Londyn 1994

Tajne dokumenty Biura Politycznego. PRL-ZSRR 1956-1970, Londyn 1998

Tajne dokumenty Biura Politycznego. PZPR a „Solidarność” 1980-1981, Londyn 1992

W. Wasiutyński, Prawą stroną labiryntu: fragmenty wspomnień, Exter, 1996

A. Wat, Mój wiek (kilka wydań)

Opracowania, publicystyka historyczna

T. G. Ash, Polska rewolucja. „Solidarność” 1980-1982 (kilka wydań)

T. G. Ash, Pomimo i wbrew. Eseje o Europie Środkowej, Londyn 1990

A. Domosławski, Kapuściński non-fiction,Warszawa 2010

B. Fijałkowska, Polityka i twórcy (1948-1959), Warszawa 1985

M. Fik, Kultura polska po Jałcie. Kronika lat 1944-1981 (kilka wydań)

A. Friszke, Anatomia buntu, Warszawa 2010

A. Friszke, Opozycja polityczna w PRL 1945-1980, Londyn 1994

Hübner Piotr, Polityka naukowa w Polsce w latach 1944-1953: geneza systemu, Wrocław 1992

J. Jaworska, Cywilizacja „Przekroju”: misja obyczajowa w magazynie ilustrowanym, Warszawa 2008

K. Kersten, Jałta w polskiej perspektywie, Londyn 1989

K. Kersten, Narodziny systemu władzy. Polska 1943-1948 (kilka wydań)

A. Mencwel, Przedwiośnie czy potop. Studium postaw polskich w XX wieku, Warszawa 1997

M. Shore, Kawior i popiół. Życie i śmierć pokolenia oczarowanych i rozczarowanych marksizmem, Warszawa 2008

T. Snyder, Tajna wojna. Henryk Józewski i polsko-sowiecka rozgrywka o Ukrainę, Kraków 2008

M. C. Steinlauf, Pamięć nieprzyswojona, Warszawa 2001

Efekty uczenia się:

W wyniku zajęć student nabywa umiejętność pogłęłbionego myślenia histroycznego, potrafi dokonać krytycznej analizy materiału źródłowego, jest w stanie przedstawić w trakcie dyskusji swoje udomentowane poglądy, jak też bronić swoich racjii w zakresie interpretacji wydarzeń.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie obecności na ćwiczeniach, sprawdzania przez prowadzącego stopnia znajomości i zrozumienia przez studenta lektur (wedle listy zamieszczonej w sylabusach), a także oceny stopnia aktywności studenta w trakcie dyskusji. Prowadzący zajęcia przedstawiają w sylabusach szczegółowe warunki zaliczenia poszczególnych zajęć.

Zajęcia kończą się zaliczeniem na ocenę. Prowadzący zajęcia wystawia ocenę na podstawie przebiegu przebiegu zajęć, w indywidualnych przypadkach może też zarządzić zdawanie przez studenta kolokwium ustnego

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.