Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka pedagogiczna (Specjalizacja Nauczycielska, studia I stopnia, 30 h)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-L2SN-PP Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Praktyka pedagogiczna (Specjalizacja Nauczycielska, studia I stopnia, 30 h)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Praktyka pedagogiczna śródroczna w szkole podstawowej stanowi integralny element programu specjalizacji nauczycielskiej (kompetencje do nauczania przedmiotu głównego – historia) na studiach licencjackich. Celem praktyki jest zaznajomienie się studenta z organizacją kształcenia historycznego uczniów w perspektywie roku szkolnego. Celem praktyki śródrocznej jest także wstępna autoweryfikacja predyspozycji studenta do wykonywania zawodu nauczyciela. Doświadczenia studenta nabyte w toku praktyki są uwzględniane podczas zajęć audytoryjnych w Instytucie Historycznym.

Pełny opis:

Celem praktyki pedagogicznej śródrocznej jest nabycie przez studenta doświadczeń niezbędnych do samodzielnego prowadzenia lekcji z przedmiotu „historia” w szkole podstawowej podczas praktyki ciągłej oraz umiejętności wykonywania dydaktycznych i formalno-prawnych obowiązków nauczyciela w relacji z uczniami oraz wobec szkoły. Realizacja celów praktyki obejmujących autoweryfikację predyspozycji studenta do wykonywania zawodu nauczyciela odbywa się poprzez stały kontakt studenta z uczniami. Realizacja celów związanych z zaznajomieniem się z organizacją kształcenia historycznego uczniów w perspektywie roku szkolnego odbywa się poprzez hospitację lekcji prowadzonych przez nauczyciela-opiekuna praktykanta, a także nauczycieli przedmiotu oraz udziału studenta w obowiązkach spoczywających na nauczycielu a wynikających ze stosunku pracy i określonych w prawie oświatowym, Karcie Nauczyciela oraz wewnątrzszkolnych regulacjach prawnych szkoły. W ramach hospitacji student może uczestniczyć w lekcjach przedmiotów pokrewnych, za zgodą dyrekcji szkoły w radach pedagogicznych i zebraniach wychowawców z rodzicami, a także w wycieczkach klasowych oraz w przygotowaniu wydarzeń szkolnych. Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad praktyką studenta sprawuje nauczyciel-opiekun studenta-praktykanta we współpracy z przedstawicielem Zakładu Dydaktyki i Historii Historiografii Instytutu Historycznego. Doświadczenia studenta nabyte podczas praktyki śródrocznej stanowią punkt odniesienia do omawiania poszczególnych zagadnień z zakresu dydaktyki przedmiotu historia w szkole podstawowej podczas zajęć audytoryjnych w Instytucie Historycznym.

Efekty uczenia się:

Wiedza

po zakończeniu praktyki student zna i rozumie:

– zadania dydaktyczne realizowane przez szkołę;

– sposób funkcjonowania oraz organizację pracy dydaktycznej szkoły;

– rodzaje dokumentacji działalności dydaktycznej prowadzonej w szkole.

Umiejętności

po zakończeniu praktyki student potrafi:

– wyciągnąć wnioski z obserwacji pracy dydaktycznej nauczyciela, jego interakcji z uczniami oraz sposobu planowania i przeprowadzania zajęć dydaktycznych;

– aktywnie obserwować stosowane przez nauczyciela metody i formy pracy oraz wykorzystywane pomoce dydaktyczne, a także sposoby oceniania uczniów oraz zadawania i sprawdzania pracy domowej;

– zaplanować i przeprowadzić pod nadzorem opiekuna praktyk zawodowych serię lekcji;

– analizować, przy pomocy opiekuna praktyk oraz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, sytuacje i zdarzenia pedagogiczne zaobserwowane lub doświadczone w czasie praktyk zawodowych.

Kompetencje społeczne

po zakończeniu praktyki student jest gotów do:

– skutecznego współdziałania z opiekunem praktyk i z innymi nauczycielami w celu poszerzania swojej wiedzy dydaktycznej.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania przez studenta zaliczenia praktyki są:

 pozytywna opinia nauczyciela-opiekuna praktyki wpisana do dokumentacji przebiegu praktyki;

 podpisane przez dyrektora szkoły zaświadczenie o odbyciu praktyki.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kroll
Prowadzący grup: Katarzyna Błachowska, Piotr Kroll, Barbara Wagner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.