Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polska i świat współczesny (Specjalizacja nauczycielska, studia I stopnia, program od 2017, historia/WOS)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-L2SN17-PISW-WOS Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Polska i świat współczesny (Specjalizacja nauczycielska, studia I stopnia, program od 2017, historia/WOS)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Specjalizacja nauczycielska, studia I stopnia, Historia/WOS (program od 2017)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Zajęcia stanowią integralny element programu specjalizacji nauczycielskiej są więc adresowane do studentów, którzy chcą na studiach pierwszego stopnia uzyskać kompetencje zawodowe, tj. kompetencje do nauczania przedmiotu WOS.

Celem zajęć jest przygotowanie merytoryczne studentów do samodzielnego planowania i prowadzenia lekcji WOS w szkole podstawowej.

Przedmiot fakultatywny, realizowany na studiach stacjonarnych

Pełny opis:

Zajęcia „Polska i świat współczesny” adresowane są do studentów, którzy wybrali specjalizację nauczycielską. Celem zajęć jest umożliwienie studentowi opanowania wiedzy składających się na warsztat nauczyciela WOS w szkole podstawowej. Podczas zajęć studenci nabywają wiedzę z zakresu współczesnych wydarzeń związanych Polską, Europą i światem, które pozwolą zrealizować, pod względem merytorycznym, treści zapisane w podstawie programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie w szkole podstawowej.

Literatura:

- syntezy historii powszechnej XX wieku

- H. Izdebski, Rada Europy. Organizacja demokratycznych państw Europy i jej znaczenie dla Polski, Warszawa 1996

- K. Łastawski, Historia integracji europejskiej, Toruń 2006

- ONZ – Bilans i perspektywy, pod red. J. Symonidesa, Warszawa 2006

- P. Ostaszewski, Międzynarodowe stosunki polityczne, Warszawa 2008

- R. Zięba, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego. Koncepcje – struktury – funkcjonowanie, Warszawa 1999

Efekty uczenia się:

Wiedza:

 wymienia cele i przykłady działania ONZ, NATO, OBWE

 wymienia cele działania UE

 zna historię powstania organizacji międzynarodowych i paneuropejskich (ONZ, NATO, OBWE, EU, RE)

Umiejętności

 przedstawia podstawowe korzyści związane z obecnością Polski w Unii Europejskiej dla pracowników i osób podróżujących;

 znajduje informacje o wykorzystaniu funduszy unijnych w swojej gminie lub swoim regionie;

 przedstawia działalność Polski w Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego;

Kompetencje społeczne

 ma świadomość konieczności nieustannego poszerzania i aktualizowania swojej wiedzy;

 ma świadomość wzbudzania u uczniów zainteresowania wybranymi problemami społecznymi współczesnego świata;

 rozumie potrzebę kształtowania u uczniów świadomości podejmowania działań w kierunku poprawy warunków życia innych ludzi na świecie.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia mają charakter konwersatorium, dlatego elementami ocenianymi podczas ich trwania będą:

- samodzielne przygotowanie się studentów do zajęć

- aktywne w nich uczestnictwo (rozumiane jako udział w dyskusjach, wykazanie się umiejętnością argumentowania)

- wykonanie zadanych prac (przygotowanie prezentacji przez grupy/pary studentów na wskazany przez prowadzącego temat. Ocenie podlegać będzie zarówno efekt, jak też element współpracy w grupie/parze, stopnień wykorzystanych materiałów, publiczna prezentacja)

- obecność w zajęciach – Dopuszczalna jest dwukrotna nieobecność; pierwszej nieobecności nie trzeba zaliczać, w przypadku kolejnej zaliczyć trzeba również pierwszą. Zajęcia, na których student był nieobecny lub nieprzygotowany, trzeba zaliczyć indywidualnie na dyżurach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.