Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka pedagogiczna śródroczna w szkole podstawowej – historia, 30 h (Specjalizacja nauczycielska, I stopień, program od 2017)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-L2SN17-PPS/Z-H Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Praktyka pedagogiczna śródroczna w szkole podstawowej – historia, 30 h (Specjalizacja nauczycielska, I stopień, program od 2017)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Specjalizacja nauczycielska, studia I stopnia, Historia (program od 2017)
Specjalizacja nauczycielska, studia I stopnia, Historia/WOS (program od 2017)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Ukończenie zajęć z dydaktyki historii, dydaktyki WOS dla danego etapu edukacyjnego. W przypadku praktyk śródrocznych odbywają się one w trakcie zajęć z dydaktyki i są ich ważnym uzupełnieniem.

Skrócony opis:

Praktyki pedagogiczne stanowią integralny i ważny element programu specjalizacji nauczycielskiej i są adresowane do studentów, którzy chcą na studiach pierwszego i drugiego stopnia uzyskać kompetencje zawodowe, tj. kompetencje do nauczania przedmiotu historia i WOS (jako przedmiotu dodatkowego). Jest okazją do zastosowania w praktyce wszystkich umiejętności i wiedzy opanowanych podczas zajęć warsztatowych prowadzonych w ramach specjalizacji w IH UW.

Przedmiot fakultatywny, realizowany jest na studiach stacjonarnych.

Pełny opis:

Celem praktyki jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnego prowadzenia lekcji z przedmiotu "historia” i „wiedza o społeczeństwie", sprawdzenie jak sobie radzą w pracy z uczniami, zapoznanie się z obowiązkami dydaktycznymi nauczyciela oraz zasadami funkcjonowania szkół podstawowej i ponadpodstawowej. W czasie praktyki student ma obowiązek hospitowania i samodzielnego przeprowadzenia określonej ilości godzin lekcji. W ramach hospitacji student może uczestniczyć w lekcjach przedmiotów pokrewnych, radach pedagogicznych, zebraniach rodziców, wycieczkach. Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad praktyką studenta sprawuje nauczyciel-opiekun praktyki przy współpracy z przedstawicielem Zakładu Dydaktyki i Historii Historiografii, a lekcje prowadzone przez studenta-praktykanta powinny być hospitowane przez pracownika Zakładu DiHH IH UW.

Literatura:

Brak.

Efekty uczenia się:

Wiedza

 zna regulamin praktyk i zasady prowadzenia dokumentacji praktyk;

 na przykładzie placówki, w której odbył praktykę zna specyfikę szkoły;

 zna zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej;

 zna obowiązki nauczyciela w szkole;

 zna czynności nauczyciela wykonywane w toku lekcji na danym etapie edukacyjnym;

 charakteryzuje procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego w zespołach klasowych;

 opisuje organizację przestrzeni w klasie i sposoby jej zagospodarowania.

Umiejętności

 ocenia czynności podejmowane przez opiekuna praktyki w toku prowadzonej przez niego lekcji i aktywności pozalekcyjnej;

 planuje i przeprowadza lekcję przedmiotu historia, wiedza o społeczeństwie na danym etapie edukacyjnym;

 wykorzystuje w toku lekcji środki multimedialne i przygotowane przez siebie pomoce dydaktyczne;

 stosuje posiadaną wiedzę teoretyczną z zakresu dydaktyki ogólnej i przedmiotowej;

 rozróżnia poziom aktywności poszczególnych uczniów.

Kompetencje społeczne

 ma świadomość konieczności stosowanego zachowania się podczas praktyki;

 rozpoznaje specyfikę interakcji dorosły – dziecko oraz interakcji miedzy dziećmi w toku lekcji;

 współpracuje z opiekunem praktyki, innymi nauczycielami oraz specjalistami pracującymi z uczniami;

 docenia znaczenie autorytetu nauczyciela w procesie nauczania – uczenia się;

 dostrzega swoje mocne i słabe w toku pełnienia roli nauczyciela;

 ma świadomość konieczności stałego doskonalenia swoich kompetencji zawodowych.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania przez studenta zaliczenia praktyki są:

 pozytywna opinia nauczyciela-opiekuna praktyki wpisana do dokumentacji przebiegu praktyki

 podpisane przez dyrektora szkoły zaświadczenie o odbyciu praktyki

 pozytywna opinia pracownika Zakładu z hospitowanej lekcji

 przedstawienie przez studenta dwóch scenariuszy lekcji przygotowanych do samodzielnego przeprowadzenia oraz dwóch analiz dydaktycznych lekcji hospitowanych oraz ich omówienie z pracownikiem Zakładu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.