Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do badań historycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-L2WBH Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Wstęp do badań historycznych
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Przedmioty dla I roku studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zdefiniowane w indywidualnych sylabusach zajęć.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów I roku z podstawami warsztatu badawczego historyka. Uwzględniają one zarówno zagadnienia teoretyczne jak i zadania praktyczne, przygotowujące do samodzielnej pracy w dalszym toku studiów. Podczas zajęć student nie rozwiązuje problemów naukowych, ale uczy się procedur badawczych, zapoznaje się z podstawami warsztatu historycznego.

Pełny opis:

Szczegołowy opis w sylabusach poszczególnych grup zajęciowych.

Metoda dydaktyczna:

Podstawową metodą pracy jest dyskusja w grupie, prowadzona na podstawie lektur wskazanych w sylabusie przez prowadzącego, a także formy aktywizujące uczestników, m.in. burza mózgów. Studenci przygotowują również indywidualne prezentacje na zadane tematy.

Literatura:

Literatura zdefiniowana w indywidualnych sylabusach zajęć.

Efekty uczenia się:

Student poznaje definicję źródła historycznego i stosowane powszechnie typologie źródeł, zasady opracowywania zgromadzonych materiałów i ich porządkowania oraz podstawowe metody wnioskowania historycznego. Uczy się korzystać z wydawnictw pomocniczych (np. encyklopedii, słowników, leksykonów, inwentarzy, bibliografii), rozróżniać teksty naukowe i popularnonaukowe, prowadzić kwerendę, opracowywać bibliografię, konstruować i stosować przypisy. Poznaje zasady etyki pracy naukowej, w tym poszanowania cudzej własności intelektualnej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa wystawiana jest:

- poprzez bieżącą, systematyczną ocenę przygotowania studentów do zajęć i ich merytorycznego udziału dyskusji,

- za pomocą okresowych sprawdzianów pisemnych.

Warunkiem niezbędnym do zaliczenia przedmiotu jest samodzielne przygotowanie kwerendy bibliograficznej na wybrany temat.

Podstawowym warunkiem zaliczenia przedmiotu jest odpowiednia frekwencja na zajęciach (dopuszczalne trzy nieobecności, w tym dwie do zaliczenia). Warunki zaliczenia nieobecności na zajęciach zostały opisane w indywidualnych sylabusach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.